އަލީ ވަހީދަށް ޖިންސީ ކުށުގެ ހަތް ދައުވާއެއް އުފުލައިފި

އަންހެން މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލައިގައި މަގާމުން ވަކިކުރެއްވި ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ މަައްޗަށް ޖިންސީ ކުށުގެ ހަތް ދައުވާއެއް އުފުލައިފި އެވެ.


ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން ބުނީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ އާއި ޖިންސީ ގޯނާގެ ދައުވާތައް ބުދަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަލީ ވަހީދަށް ވަނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޖިންސީ އަނިޔާ ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ، ރޭޕްކުރަން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ، ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އަދި ޖިންސީ ގޯނާކުރަން އުޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކޮށްފަ އެވެ. އަދި ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ ދަށުން ބޭއަދަބީ ގޮތުގައި ޖިންސީ ގުނަވަން ހާމަކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އާއި ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުއާމަލާތެއް ހިންގުމަށް އެދުމުގެ ކުށުގެ ދެ ދައުވާއެއް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންތަކަކަށް އަލީ ވަހީދު ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފެންމަތިވުމާ އެކު، ވަޒީރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެންގެވި އެވެ. އެކަމަކު، އިސްތިއުފާ ނުދެއްވުމުން ރައީސް ވަނީ މިިދިޔަ ޖުލައި، 9 ގައި އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވީ އެވެ.

އޭނާ އޭރު ވިދާޅުވީ ވަޒީރުކަމުން އިސްތިއުފާ ނުދެއްވީ ވެސް އެ ތުހުމަތުތައް ގަބޫލުނުކުރައްވާތީ ކަމަށެވެ.

މި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރުމުން އަލީ ވަހީދު ވަނީ ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރު ކުރައްވައިފަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއީ ބަޔަކު ރާވައިގެން ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާއެކެވެ.

ނަމަވެސް އަލީ ވަހީދާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާކުރި މުވައްޒަފުން ވަނީ އެކި ދުވަސް މަތިން މުވައްޒަފުންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރަކުރި ކަމަށާއި އަލީ ވަހީދުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެގެން މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާ ބައެއް މީހުން ދޫކޮށްލަން ޖެހުނު ކަމަށް ވެސް ބުނެފަ އެވެ.