ދުނިޔެ / ޕާކިސްތާން

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި ކަމަށް ބުނެ ލަންކާ މީހަކު ޕާކިސްތާނުގައި މަރާލައިފި

މަރާލި ސްރީ ލަންކާގެ ޕްރިޔަންތާ އަށް ފެކްޓަރީގެ މުވައްޒަފުން އެންމެ ފަހުގެ އިހްތިރާމް އަދާކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އިސްލާމްއާބާދު (ޑިސެމްބަރު 4) - އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި ކަމަށް ބުނެ ޕާކިސްތާނުގެ ޕަންޖާބު ޕްރޮވިންސްގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ސިޔާލްކޯޓުގައި ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތަކު ވަރަށް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލައިފި އެވެ.

ވެރިރަށް އިސްލާމްއާބާދުގެ އިރުދެކުނުން 200 ކިލޯމީޓަރު (125 މޭލު) ދުރުގައި ޕަންޖާބުގެ މެދުތެރޭގެ ސިއަލްކޯޓުގައި މި އަނިޔާވެރި އަމަލު ހިންގާފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގެ ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލެއް ކަމަށްވާ ޒުލްފިގާރު އަލީ ވިދާޅުވީ މައްސަލަ އުފެދުނީ ރާޖްކޯ އިންޑަސްޓްރީ ފެކްޓަރީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަގާމުގައި ހުރި ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޕްރިޔަންތާ ދިޔަވަދަނާ އިސްލާމީ ޕާޓީއެއް ކަމަށްވާ ތަހްރީކީ ލައްބައިކަ ޕާކިސްތާން (ޓީއެލްޕީ)ގެ ދީނީ ޕޯސްޓަރެއް ވީދާލުމަށް ފަހު ކުނިވަށިގަނޑަށްލި ޚަބަރު ފެކްޓަރީ ތެރޭގައި ފެތުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ޚަބަރާ އެކު ކައިރި ހިސާބުތަކުން ވެސް ފެކްޓަރީގެ ބޭރަށް މީހުން ޖަމާވާން ފެށި އެވެ. ގިނަ މީހުންނަކީ ޓީއެލްޕީގެ އެކްޓިވިސްޓުންނާއި ސަޕޯޓަރުންނެވެ.

ފެކްޓަރީ މެނޭޖަރު އަދި ސްރީ ލަންކާގެ ޕްރިޔަންތާ މަރާލި ތަނަށް ފުލުހުން ޖަމާވެފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕަންޖާބު ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނެއް ކަމަށްވާ ހަސަން ޚަވަރު ވިދާޅުވީ ހައްދުފަހަނައެޅި ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ 800-900 މީހުން ވަނީ މެނޭޖަރު ފެކްޓަރީން ނެރެ އަނިޔާކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭން ބައެއް މީހުން ތިބީ ދަނޑިބުރިތައް ވެސް ހިފައިގެންނެވެ. ޕްރިޔަންތާ މަރާލުމަށް ފަހު އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ވަނީ އަންދާލައިފަ އެވެ. އޭނާ މަރާލަން ހަމަލާ ދިން ބައެއް މީހުން އެއީ ކޮން ބައެއްކަން ސިއްރުކުރަން ވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެ އެވެ. ޕްރިޔަންތާގެ ހަށިގަނޑުގައި ރޯކޮށްލާފައިވާ އިރު ސެލްފީ ވެސް ދިޔައީ ނަގަމުންނެވެ.

ޚަވަރު ވިދާޅުވީ ޕްރިޔަންތާގެ ޕޯސްޓް-މޯޓަލް ހަދާފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އިސްލާމްއާބާދުގައި ހުންނަ ސްރީ ލަންކާ އެމްބަސީއާ ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޕްރިޔަންތާ މަރާލުމާ ގުޅިގެން 120 މީހަކު މިހާތަނަށް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. އެ ހާދިސާ ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން ސިފަކުރައްވާފައި ވަނީ "ގައުމަށް ވެސް ލަދުވެތި ދުވަހެއްގެ" ގޮތުގަ އެވެ.

ޕާކިސްތާނުގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ސިޔާސީ އަދި ދީނީ ޕާޓީތަކަކުން ވެސް ދަނީ ޕްރިޔަންތާ މަރާލި ހާދިސާ ކުށްވެރި ކުރަމުންނެވެ.

ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ އާއި ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ވަނީ އެ އަމަލު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރި ކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި އަނިޔާވެރި އަމަލު ހިންގި މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ.

7 ކޮމެންޓް, 18 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 11%
icon sad icon sad 61%
icon angry icon angry 6%
icon wow icon wow 17%
icon inlove icon inlove 6%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ސައްތ

06 December 2021

ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނެއްނޫނޭ ޖާހިލުން ގިނަ ޒަމާނެކޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ޔަހުޔާ.

05 December 2021

ނަމުން މުސްލިމުން. ބަހުން ސުންނީން. ހަގީގީ ޖާހިލުން. މުސްލިމުންގެ ނަމުގައި ދުނިޔޭގަ އުޅޭ ޔަހޫދީން. މުޝްރިކުންނަށްވުރެ މި މީހުން މާ ނުބައި.

The name is already taken The name is available. Register?

ވަހުތާން

05 December 2021

މިކަހަލަ މީހުންގެ ސަބަބުން ދީނުގެ ބުރުސޫރަ ހުތުރުވޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ޖަލީލީ

05 December 2021

ތީ ސިޔާސީ ކަމެއްހެން ވަރަށްހީވޭ. އެއީ ވަކި ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ ޕޯސްޓަރެއް އިރާލައިގެން ސަޕޯޓަރުން ރުޅިއައިސްގެން ކުރިކަމެއް ވީމަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ށަވިޔަނި

05 December 2021

އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުން ގިނައެބަވޭ. މުސްލިމުންގެ ތެރޭ ދީނާމެދު ޝައްކުކޮށް ދީނަށް ބަސްބުނެ މުރުތައްދުވާމީހުން ގިނައެބަވޭ. ރާއްޖޭއިންވެސް ކުރިން ނުފެންނަ ކަންތައް އެބަފެނޭ. މިއީ ރޭވުމެއްގެ ދަށުން ހިނގާކަންތައް. އެމެރިކާގެ ވޯލްޑް ޓްރޭޑް ސެންޓަރު ގޮއްވުމަކީ މީގެ ފެށުން.

The name is already taken The name is available. Register?

މަޖީދު

04 December 2021

މަރަން ޖެހުނަސް މަރާލަން ވާނީ ސަރުކާރުގެ ކޯޓަކުންކުރާ ހުކުމުން. ބަޔަކު ނުކުމެ މީހަކު މަރައިފިނަމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ފިތުނައެއް. އެބަޔަކަށް ސަރުކާރުން އަދަބު ދޭންޖެހޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަފްރާސިޔާބު

05 December 2021

އަސްލުގައި މީހާރު މިއޮތީ ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގައި ދުނިޔެ އޮތް ޙާލަތަށް ދުނިޔެ ވެއްޓިފައި. ރަސޫލާ ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު ފޮތުގެ އަހުލުވެރިން ދުނިޔޭގައި އުޅޭ. ދިޔައީ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ހަނގުރާމަކުރަމުން ރަށްރަށް ސުންނާފަތިކޮށް ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންމަރަމުން އަނެއްބަޔަކު އަޅުވެތި ކުރަމުން. އަރަބީން ތިބީވެސް ފާރިސީންގެ ހިމާޔަތުގައި. އަނިޔާވެރި އަމަލު ހިންގުމުގައި. ކަނޑީގެ ބާރު އަނެކުންގެ މައްޗަށް ދައްކައި މަގުފޭރި މީހުން އަޅުވެތިކުރުމުގައ

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454