ފޮޓޯގެލަރީ / އައިޖީއެމްއެޗު

25 ބުރީގެ ހޮސްޕިޓަލް: ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ތަފާތު ވާނެ

ހުސެއިން ވަހީދު

8 އެޕްރީލް 2018

މާލެ: އޭޕްރީލް 2، 2018- ފޮޓޯތަކުން ތިޔަ ފެންނަނީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހަދާފައިވާ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ނުވަތަ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިމާރާތް؛ މުޅި އެކު 25 ބުރި ހިމެނޭ މި އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ ހަ ފްލޯ މި އަހަރުގެ ޖުލައި 26 ގައި ބޭނުން ކުރަން ފަށާއިރު، އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިހާރު ދެމުން އަންނަ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުވާނެ. އޭގެ ތެރޭގައި އޮޕަރޭޝަންތަކާއި އެމްއާރުއައި އަދި އޯޕީޑީގެ ޚިދުމަތް ހިމެނޭ. ސިންގަޕޫރުގެ ޝެންހުއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްގެން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މި އިމާރާތުގައި މިހާރު ކުރަމުން އަންނަނީ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް: ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތުގެ އެންމެ މަތިން މާލޭގެ މަލަމަތި ވަރަށް ހިތްގައިމުކޮށް ފެންނައިރު، މިއީ މާލޭގައި ހުރި އެންމެ ޗާލު އެއް ތަނަށް ވާނެ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނޭ. ޖާގައިގެ ގޮތުން ހިތްފަސޭހަ އާ އިމާރާތަކާ އެކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބި، ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ވެސް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އަންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ.---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ހެދުމުގެ މަސްކަތް އޭޕްރީލް 2، 2018 ގައި ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވާއިރު، މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެންމެ ފަހުގެ ބައެއް ކަންކަން: ރާއްޖޭގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހިން ތަމްރީން ކުރާނެ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވާއިރު، މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެންމެ ފަހުގެ ބައެއް ކަންކަން: ރާއްޖޭގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހިން ތަމްރީން ކުރާނެ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ބިދޭސީ ދެ މީހަކު ވަރުބަލި ފިލުވާލުމަށްޓަކައި އިށީނދެލައިގެން: މި ތަން އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހަރަކާތްތެރިވޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިމާރާތް: މި އިމާރާތުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ މެޝިނަރީތަކަށް މިހާރު އޯޑަރު ދީފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ޖުލައި 26 ގައި އެ އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ ހަ ފްލޯ ބޭނުން ކުރަން ފަށާނެ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް އޭޕްރީލް 2، 2018 ގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ: މިހާރު ވަނީ 25 ބުރީގެ މި ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒްތަކަށް ވެސް އޯޑަރު ދީފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް އޭޕްރީލް 2، 2018 ގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ: މިހާރު ވަނީ 25 ބުރީގެ މި ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީޒްތަކަށް ވެސް އޯޑަރު ދީފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްިޓަލް ހުޅުވުމާ އެކު އާންމުންނަށް ލިބޭނެ އެއް ހިތްހަމަޖެހުމަކީ، ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދަން ނުޖެހި، ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ފަރުވާ ފުރިހަމަ ކުރުން ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވާއިރު، މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެންމެ ފަހުގެ ބައެއް ކަންކަން: ރާއްޖޭގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހިން ތަމްރީން ކުރާނެ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ދައުލަތުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ބޭނުން ކުރަން ފެށުމާ އެކު ސަރުކާރުން ދެމުން އަންނަ ސިއްހީ ޚިދުމަތް އެންމެ މަތީ ފެންވަރަށް ގެންގޮސް، އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޖާގަ ވަރަށް ބޮޑަށް ތަނަވަސް ވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނޭ. މާލޭގެ އެންމެ އުސް އަދި އެންމެ ހިތްގައިމު އިމާރާތަކަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ވާއިރު، ޚިދުމަތް ވެސް މަތީ ފެންވަރަށް ގެންދިއުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވާއިރު، މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެންމެ ފަހުގެ ބައެއް ކަންކަން: ރާއްޖޭގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހިން ތަމްރީން ކުރާނެ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، މިތަނާ އެކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބޭނެ. ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ހުރިހާ ފްލޯއެއް ބޭނުން ކުރަން ފެށުމުން، އައިޖީއެމްއެޗް ބޮޑަށް ބަދަލުވެގެން ދާނީ މީހުން އެޑްމިޓް ކުރާ ތަނަކަށް. އަދި އައިޖީއެމްއެޗާއި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ފަހުން ގުޅާލާނެ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ބައެއް ލިފްޓުތައް: މި ތަނުގައި އިމަޖެންސީ ލިފްޓަކާ އެކު ޖުމްލަ ހަތް ލިފްޓު ބޭނުން ކުރާނެ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވާއިރު، މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެންމެ ފަހުގެ ބައެއް ކަންކަން: ރާއްޖޭގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހިން ތަމްރީން ކުރާނެ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވާއިރު، މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެންމެ ފަހުގެ ބައެއް ކަންކަން: ރާއްޖޭގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހިން ތަމްރީން ކުރާނެ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވާއިރު، މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެންމެ ފަހުގެ ބައެއް ކަންކަން: ރާއްޖޭގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހިން ތަމްރީން ކުރާނެ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސަރުކާރުން 140 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދު ކޮށްގެން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މި އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ ހަ ފްލޯ މި އަހަރުގެ ޖުލައި 26 ގައި ބޭނުން ކުރަން ފަށާނެ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ފިނިކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ނިޒާމް: ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވަކިން އޭސީ ހަރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އިމާރާތުގެ ހުރިހާ ބައިތައް ވެސް ފިނިކުރާނީ މި ޚާއްސަ ނިޒާމުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ވެލްޑިންގެ މަސައްކަތެއް މީހަކު ކުރަނީ: ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެއްކޮށް ނިމިފައިވާ މި އިމާރާތުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވާއިރު، މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެންމެ ފަހުގެ ބައެއް ކަންކަން: ރާއްޖޭގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހިން ތަމްރީން ކުރާނެ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި މީހަކު މަސައްކަތެއް ކުރަނީ: ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެއްކޮށް ނިމިފައިވާ މި އިމާރާތުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފްލޯއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ: ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެއްކޮށް ނިމިފައިވާ މި އިމާރާތުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް އެމްބިއުލާންސް ވަނުމަށް ޚާއްސަ ކޮށްފައިވާ މަގު.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކޮރިޑޯއެއް: މުޅި އިމާރާތް އެއްކޮށް ބޭނުން ކުރަން ފެށޭވަރުވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނޭ. ނަމަވެސް އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ ހަ ފްލޯ މި އަހަރުގެ ޖުލައި 26 ގައި ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ސަރުކާރުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ފިނިކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ނިޒާމް: ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވަކިން އޭސީ ހަރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އިމާރާތުގެ ހުރިހާ ބައިތައް ވެސް ފިނިކުރާނީ މި ޚާއްސަ ނިޒާމުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެންމެ މަތީގައި ހުންނައިރު، މަތިން މާލޭގެ އެއްބައި ފެންނަ ގޮތް: މިހާރު މުޅި މާލެ އެންމެ ރީއްޗަށް ފެންނާނީ 25 ބުރީގެ މި އިމާރާތުގެ މަތިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެންމެ މަތީގައި ހުންނައިރު، މާލޭގައި އަލަށް ހިއްކި ސިނާއީ ސަރަހައްދާއި ވެމްކޯ އިން ހިންގާ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސަރަހައްދު ފެންނަ ގޮތް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެންމެ މަތީގައި ހުންނައިރު، މާލޭގެ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދު ފެންނަ ގޮތް: ފަންސަވީސް ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެންމެ މަތިން، ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގެ ހިތްގައިމު ކަމާއި ރީތިކަން ވަރަށް ރީއްޗަށް ތަސައްވަރު ކުރެވޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާފަންނުކޮޅުގެ "ތިން ރުއް ޕާކް" ސަރަހައްދު، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެންމެ މަތީގައި ހުންނައިރު ފެންނަ ގޮތް: ފަންސަވީސް ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ އެންމެ މަތީގައި ހުންނައިރު މާލޭގެ މަލަމަތި ވަރަށް ސާފުކޮށް، ރީތިކޮށް ފެނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy