ޚަބަރު / އެކްސިޑެންޓް

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒުވާނަކު ނިއާވެއްޖެ

އެކްސިޑެންޓުގައި ނިއާވި ސ. ހުޅުދޫ، މުހައްމަދު ހައިކަލް އިސްމާއިލް.

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވެގެން ފަރުވާދެމުން އައި 21 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މިއަދު ނިއާވެއްޖެ އެވެ.

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނިކޮށް، ނިއާވެފައި ވަނީ ސ. ހުޅުދޫ، މުހައްމަދު ހައިކަލް އިސްމާއިލެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ ނިއާވީ މިއަދު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ ހުޅުމާލެ އިން މާލެއަށް ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި އަންނަނިކޮށް ސައިކަލް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓުމުންނެވެ. އޭނާ ވެއްޓި އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ ރޭ އަށެއް ޖަހަން އުޅެނިކޮށް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ފުލުހުން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ.

27 ކޮމެންޓް, 41 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 2%
icon sad icon sad 93%
icon angry icon angry 2%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 2%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ބުރުގާ

20 January 2022

21 އަހަރުގެ ޒުވާނެއް. ކިހާ ސްޕީޑެެއްގަތޯ ތިބޭފުޅާ ދުއްވާފަ ދިޔައީ..... ފުލުހުންނައް ބުނެލަން ކެރިދާނެތޯ.....

The name is already taken The name is available. Register?

އެމްސް

20 January 2022

މަގުތަކުގަ ޒުވާނުން ސައިކަލު ދުއްވާގޮތް އެންމެނަށްވެސް ފެންނާނެ، މަގުގެ އަރިހުރަހަށް!

The name is already taken The name is available. Register?

ށަވިޔަނި

20 January 2022

ތިފަދަ ތަނެއްގަ ދުއްވާއިރު ވިސްނަންޖެހޭ ކަންތައްހުރޭ. އެވަރު ޅައުމުރު ކުދިން އެކަންކަމަށް ނުވިސްނާނެ. ހަގީގަތުގައި ތަޖުރިބާ ހުރި މީހަކަށް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓޭއިރު އެނގެންވާނެ. އެ މަރްހޫމުގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ރަހްމަތްލައްވަވައި ސުވަރުގެ މިންވަރުކުރައްވާށި. އެހާ ޅަ ޒުވާން ކުއްޖަކު މަރުވުމުން ލިބުނު ހިތާމަ ބޮޑު. اللهم اغفرله وارحمه واسكنه في الجنة آمين

The name is already taken The name is available. Register?

ޝަފީރު

20 January 2022

ސައިކަލް ދުއްވުމަށް ވަކި ސްޕީޑެއް ކަންޑައަޅާފައިވޭ. އެމިންގަނޑަށްވުރެ ބާރަށް ދުއްވާފައިވޭތޯ ބަލަންޖެހޭނެ. މިންގަޑަށްވުރެ ބާރަށް ދުއްވާފައިދިޔަނަމަ ޑިއުޓީ ފުލުހުން އޭނާ ހުއްޓުވަންޖެހޭނެ. އެވަރު ބެލިފައިނުވާނަމަ ޤަވާއިދު އޮތުމުގެ ބޭނުމެއްނެތް. އަދި ޑިއުޓީ ފުލުހުން އޭނާ ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިނުވާނަމަ ފުލުސްމީހާއަށް އަދަބުދޭންޖެހޭނެ. ފުލުހުން ބަލާނީ ކޮންކަމެއްބާ.

The name is already taken The name is available. Register?

އެމްސް

20 January 2022

ސްޕީޑް ބާރު ނޫނިއްޔާ ހެޔޮތޯ ނަންނުގައްޗެއް ދާހެން ފައިބައިގެން ދިޔަޔަސް؟

The name is already taken The name is available. Register?

ބައެއްމީހުންބޭނުންވަނީ އުދުހެން..

20 January 2022

އޭނައަށް ހެޔޮޖަޒާ މިންބަރު ކުރައްވާށި.... 90% މީހުނަކީ ގަވާއިދުން، މިފަދަ އެކްސިޑެންޓްތައް އެބައިމީހުންގެ ފަރާތުން ނުވާނެގޮތަށް ވ ބަލައިގެން ދުއްވާ މީހުނަށް، މިފަދައެކްސިޑެންޓު ތަކުގެ ނުރައްކާ އިންރިހާއަށް އޮތުން އެއީ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް...

The name is already taken The name is available. Register?

އެމްސް

20 January 2022

1% މީހުންވެސް ޤަވާޢިދުނެއް ނުދުއްވާ! ޤަވާޢިދުގަ އޮންނަނީ ހަމަ އެކަނި ސްޕީޑްގެ ވާހަކައެއް ނޫން!

The name is already taken The name is available. Register?

ސައީދާ

20 January 2022

ހުޅުމާލޭގައި މިއަހަރުން ފެށިގެން މިއުޅެނީ. ފިއްކަނޑައިގެންދާވަރުވޭ ބުރިޖުގައި ބައެއް މީހުން ދުއްވާލެއް ބާރުކަމުން. ސައިކަލާއި ކާރާއި ޕިކަޕްލޮރީވެސް އެހާ ބާރަށް ދުއްވާ. އެދުއްވާ ބާރުމިނުގައި ކުނިކޮޅެއްގައި ދުއްވާއެތި ލައިގަތަސް ކޮންޓްރޯލުން ގެއްލޭނެކަން ޔަގީން. އެންމެ ދެރަކަމަކީ ކަމެއް ވެއްޖެނަމަ ބަލައިގެން ގަވައިދުން ދުއްވާ އެތައްބަޔަކަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ ސަބަބަކަށް މިމީހުންވާތީ. އެތައް ކުޑަކުދިންވެސް މިހާރު ބުރިޖް ބޭނުންކުރޭ

The name is already taken The name is available. Register?

އެމްސް

20 January 2022

ހަމަ އެކަނި ބާރަށް ދުއްވަނީއެއް ނޫން، އޯވަރޓޭކް ކުރާކަށްވެސް ފަޅިއެއް ފަޅިއެއް ނޯވޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

އާސީނުތަށި

20 January 2022

ނިޔާވީ ހަވީރު. އަނިޔާވެފަ އޮތް ކަމުގެ ރިޕޯޓު ފުލުހުންނަށް ލިބުނީ ރޭގަނޑު އަށެއް ޖަހާހާއިރު. ވަޓް؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ރަދީފްއޮފިޝިއަލް

20 January 2022

18.01.2022 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގަ އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ.ނިޔާވީ 19.01.2022 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު. ގެޓް ވެއްޖެތަ ބްރޯ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޖަމަލު

20 January 2022

ބްރިޖްގަ 5 މިނަޓް ރަނގަޅަށް ޕެޓްރޯލްކޮށްލިއަސް ބާރަށް ދުއްވައިން މަދުވެގެން 20 ވަރަކަށް ވެހިކަލް ހުއްޓުވޭނެ. އެކަމު އެއީ ގާނޫނަށް ވުރެ މަތީ ބައެއްގެ އުޅަނދުވީމަ އެކަން ނުކުރަނީ ފުލުހުން. ވަސީލަތްވެސް މީހުންވެސް ފުލުހުންގެ އެބަހުރި

The name is already taken The name is available. Register?

ސަދަން

20 January 2022

އެހެނެއް ނޫން ވަނީ! ފުލުސް މީހާ ޑިއުޓީ އަދާ ކުރަނީ ޓްރެފިކް ޕޮލިސް އޮފީސް ތެރޭގަ އިނދެގެން. އަނެއް ކަމަކީ ކިރިޔާ ޗެކް ޕޯސްޓެއް ހެދިޔަސް އަހަރެމެން ޝަކުވާ ކުރަން ސަރުކާރަށް ލާރި ހޯދަނީއޭ ކިޔާފަ.

The name is already taken The name is available. Register?

އެމްސް

20 January 2022

ކީއްކުރާ ޗެކްޕޯސްޓެއް؟ މަގުމަތީގަ ތިބޭ ފުލުހުން ނުޤަވާޢިދުން ދާ އެއްވެސް އުޅަނޑެއް ހުއްޓުވާބާ؟ މަގު ހުރަހަށް ދުއްވިޔަސް މިޤައުމުގަ އެއަކީ މައްސަލައެއް ނޫން!

The name is already taken The name is available. Register?

ހުސްބުޅި

20 January 2022

ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅެއްގެތެރޭގައި މިހާބާރަށް މިދުއްވަނީ ކޮންފަދަ އެމެޖެންސީއެއްގަ ބާވައޭ ހިތަށްއަރާ. މަގުމަތިން މިފެންނަނީ އެންމެންވެސް އެމެޖެންސީ ވެފައި ތިބޭތަން. ބައެއްމީހުން ފަހަތުން ރޭސްމުށްގަޑަށް އަނބުރާލާ ކުރީގަ ހުންނަމީހާ ބިރުގަންނަވާލަން އުޅެ ގުދުގުދު ލައްވަމުން ކުރިއަރައިގެން ގޮސް ޕިކަޕެއްގެ ފަހަތުގައި ޖެހި ހުންއިރު އެއްކަލަ މަޑުމަޑު ދުއްވާމީހާ އަރާހަމަކޮށް އެއްހަމަޔަކަށްއާދޭ. ބައެއްފަހަރު މިަކަހަލަ މަންޒަރުފެނި އެކަނިހުރެ ހިނިވެސްއާދޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އެމްސް

20 January 2022

މަގު ބާއްވަންވީ އޮޅުން ސުވާއްޔެއްހެން، އޭރުން ޒުވާނުންނަށް ދުއްވޭނީ ޤަވާޢިދުން!

The name is already taken The name is available. Register?

ލައިޓް

20 January 2022

ބާރަށް ދުއްވާމީހުން އެބަޖެހޭ ހުއްޓުވެން. ފުލުހުން ސްޓިކާ ޖެހުމަށްވުރެ މިކަމަށް އެބަޖެހޭ އިސްކަންދޭން

The name is already taken The name is available. Register?

އެމްސް

20 January 2022

ނުޤަވާޢިދުން ދުއްވުމީ ހަމަ އެކަނި ބާރަށް ދުއްވުމެއް ނޫން! މަގުމަތީގަ 8 އެއް އަޅަމުން ދުއްވުން މާ ނުރައްކާ!

The name is already taken The name is available. Register?

ސަޅި

19 January 2022

ފުލުހުނއ އަނަނަނީ ބަލަމުން؟ ޚުރިމަތީ ހެސްކިޔާދަ ބާރު ސްޕީޑުގަ ދުއްވާފަ ދަނީ… ފުލުހުން ތިބެނި އަނގަނަގައިގެން. މިކަން ހުއްޓުވާ ސްޕީޑުކުރާމީހުންވހުއްޓުވާ. އާދޭސް

The name is already taken The name is available. Register?

އެމްސް

20 January 2022

ހަމައެކަނި ސްޕީޑް ކުރާމީހާ ހުއްޓުވައިގެން ތިކަމެއް ނުވާނެ! ގޯޅި އެޅުމުގަ، އޯވަރޓޭކް ކުރުމުގަ ޤަވާޢިދަށް ފެތުން މާ މުހިއްމު!

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454