މާލޭގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީގައި ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު ކުދިން ދޫކޮށްލައިފި

މާލޭގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި 13 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަތަރު ކުދިން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ކައިރީ ހުންނަ "ޖީސިކްސް" ކެފޭ ކައިރީގައި ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު ކުދިންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހަން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ގެންދިއުމުން ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު، އެ ކޯޓުން އެކަން އެގޮތަށް ނިންމި ސަބަބެއް ފުލުހުން ނުބުނެ އެވެ.

މި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން މިހާރު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވަ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އަދި އެ މީހުންގެ ބަންދަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު 15 ދުވަސް ދީފައި ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ. އެކަމަކު އެ މީހުންނާ ގުޅޭ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް ފުލުހުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ނުވަ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހެކި ހުށަހެޅި ގޮތަށް ހަތަރު ކުދިން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަން ވެސް އެކަށީގެންވާ ހެކި ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

މާލޭގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ވެސް ރޭ މާރާމާރީއެއް ހިންގައި އެ މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި މީހާ ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. ހުޅުމާލޭ "ހާފްވޭ ހައުސް" ކައިރިން ހިންގި މާރާމާރީގައި ގއ. ދާންދޫ ގޯލްޑް ލީފް، ހާރިސް އަބްދުލް ޣަފޫރު 24، މަރާލި މައްސަލާގައި އަދި މީހަކު ހައްޔަރު ކުރި ކަމެއް ފުލުހުން ނުބުނެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ހަމަލަދިން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ރޭ 11:30 ހާއިރު މާލޭގައި ހިންގި މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި މީހާ އަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި އަދިވެސް އަންނަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ މީހާއާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ނުލިބެ އެވެ.

ރޭ މާލޭގައި ހިންގި މަރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވި މީހުންނާއި މާރާމާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ތަކެތި ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރަހުމު ކުޑަ އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުން ހޯދައި އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ހިންގަން ޖެހޭ ތަހުގީގުތައް ހިންގައި ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށެވެ. މާރާމާރީ އާއި ރާވައިގެން ހިންގާ ކުށްތައް ކުރާ މީހުން ފިލުވައި، އެމީހުންނަށް އެހީތެރިވެދީ ފުލުހުންނަށް އޮޅުވައިލުމަށް ބައެއް މީހުން މަަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އެ މައްސަލަތައް ވެސް ބަލާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.