ބްރިޖު ހުޅުވުމުން އުފަލާ އެކު ރާޅާ އެޅޭނެ: މުއިއްޒު

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލުމާ އެކު، އެ ސަރަހައްދުގައި ކުރިއެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް ރާޅާ އަޅަން ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ފެށުމާ އެކު، އެ ސަރަހައްދުގައި ރާޅާ އެޅުން މަނާކުރުމުން ރާޅާ އަޅާ މީހުން އެކަމުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރި އެވެ. އެ މައްސަލައިގައި، ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި ކަމާބެހޭ އެހެން އިދާރާތަކަށް ޝަކުވާ ވެސް ހުށަހެޅި އެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ކުރިން ވެސް ނިންމާފައި އޮތީ ރާޅާ އަޅާ މީހުންނަށް ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ފުރުސަތު ދިނުމަށެވެ.

"އެކަން މަނާކުރީ ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި. އެހެންވީމާ ރާޅާ އަޅާ ކުދިން ބްރިޖު ހުޅުވުމާ އެކު، އުފަލާއެކު ރާޅާ އަޅަންވީ،" މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީއާ އެކު އަޅާފައިވާ ބްރިޖު ހުޅުވަން ނިންމާފައި ވަނީ މާދަމާ ރެ އެވެ. އެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތުތައް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހަފުތާއަކަށް ދިގު ދެމިގެންދާނެ އެވެ. އާއްމު ދަތުރުތަކަށް ބްރިޖު ހުޅުވާލާނީ އަންނަ މަހުގެ 7 ގައި ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.