އަލީ ހުސައިން: ފޮތްތައް ނެރުމުގައި ދެ ވަނައެއް ނެތް!

"ގޮނޑަށް އުކާލާފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް ވެސް އެއްކުރައްވާނެ. ފައިސާ ދީގެން ވެސް ކުރީގެ ލިޔުންތައް ހޯއްދަވާނެ. އެހެން މީހުންނަށް ނުލިބޭ ކަހަލަ ލިޔުންތައް ހޯއްދަވާނެ. އެ ލިޔުންތައް ޗާޕްކޮށް ނެރުއްވުން ކަމަކަށް އޮންނާނީ."


އެއީ މިއަދު އަވަހާރަވި، އަދި ޗާޕުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖޭގައި ކުރައްވަމުން ގެންދެވި، ހިދުމަތްތެރިޔާ ނޮވެލްޓީ އަލީ ހުސެއިންއާ ބެހޭ ގޮތުން އަދީބު އަބްދުﷲ ސޯދިގް (ސޯދުބޭ) ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅެވެ.

އަލީ ހުސެއިން އަކީ ރާއްޖޭގައި ޗާޕްގެ މަސައްކަތަށް އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ގެންނެވި، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކަށް އިންވެސްޓްކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާގެ އަނެއް ލޯތްބަކީ ތަފާތު ފޮތްތައް، ދިވެހި ބަހުން ހުރި އެހެންވެސް ލިއުންތައް ޗާޕްކުރެއްވުމެވެ.

އަލީ ހުސެއިންގެ ޗާޕް މަސައްކަތް 1960ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު ފެއްޓެވީ މއ. ބަނަފްސާގޭގައި "ސާދާ ޗާޕްހާނާ" ހުޅުއްވައިގެންނެވެ. އޭރު ޗާޕްކުރެއްވީ ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓާއި ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓެވެ. އެކަމަކު މިއަދު އޭނާއަކީ އެންމެ ގިނަ ދިވެހި ފޮތް ޗާޕްކޮށް ނެރުއްވި ޕަަބްލިޝަރެވެ. ދިވެހި ލިޔުންތެރިންނާއި ޅެންވެރިންގެ މަސައްކަތްތައް އާއްމުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދެއްވި ހިދުމަތްތެރިޔާ އެވެ.

އަލީ ހުސައިން ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތްތަކާއި ތާރީހީ ބައެއް ލިޔުންތައް އޭނާގެ މޭޒުމަތީގައި--

ސޯދުބެ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަލީ ހުސައިނަކީ އިހުގެ ލިޔުންތަކަށް އާދަޔާ ހިލާފަށް ލޯބިކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެހެން މީހުންގެ އަތުގައި ނެތް ލިޔުއްވުންތަކާއި ފޮޓޯ ފަދަ ތަކެތި އޭނާ ގެންގުޅުއްވި ކަމަށް ސޯދުބެ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަލީ ހުސައިން ނެރުއްވާ މަޖައްލާ 'ދިވެހި ޑައިޖެސްޓް'ގައި އެ ލިޔުންތައް ހިމަނައިގެން އެ ނެރުއްވަނީ. އުކާލާފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް ވެސް ހޯދާނެ. މީހުންނަށް ފައިސާ ދީގެން ވެސް ހޯދާނެ. ދެން ޗާޕް ކުރައްވައިގެން އެ ނެރުއްވަނީ،" ވަރަށް ކުރިންސުރެ އަލީ ހުސެއިންނާ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ބޭއްވެވި ސޯދުބެ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަލީ ހުސައިން ފުރަތަމަ ޗާޕްހާނާއެއް ހުޅުއްވިއިރު އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި، ކޮފީ މުހައްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ އޭނާއަކީ އަބަދުވެސް ޗާޕަށް ވަރަށް ލޯބި ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ ޗާޕްކުރެއްވީ ވެސް އަތުން އޮޕަރޭޓް ކުރާ މެޝިންތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ވަރަށް އުނދަގުލުން ކަމަށް، އޭރުގެ ހަނދާންތައް ހިއްސާ ކުރައްވަމުން، ރަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އިލްމީ، އަދަބީ އުފެއްދުންތައް ނެރުއްވުމުގައި އެއީ ނަމޫނާއެއް. ގެއްލިދާ ފޮތްތައް ހޯދައިގެން ނެރުއްވާ އާއްމު ކުރައްވާނެ ވަރަށް ގިނައިން. 'ރީތި ޅެން' ނަމުގައި އެފަދަ ޅެން ފޮތެއް ވެސް ނެރުއްވި،" ރަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އަލީ ހުސެއިން (ކ) އާއި "ހަވީރު"ގެ ޗެއާމަން ޑރ. ޒާހިރު 2014 ގައި

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް އުޖޫރަ ދެއްވުމާއި އިތުބާރު ކުރެއްވުމުގައި ވެސް އަލީ ހުސައިންނަކީ ނަމޫނާ ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ.

"އަލީ ހުސައިންގެ މޮޓޯއަކީ އިތުބާރު ގެއްލޭނީ އެންމެ ފަހަރުކޭ. ވަރަށް އިތުބާރު ކުރައްވާނެ. ބުނާ ބަހުގައި އިތުބާރު އޮންނާނެ. އެއީ ދާއިމީކޮށް މަސައްކަތުގައި ދެމިހުންނެވި ނަމޫނާ ބޭފުޅެއް،" ޅެންވެރިއެއްގެ ގޮތުން ވެސް މަޝްހޫރު ރަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފަހުގެ ބައެއް ލިޔުންތެރިންގެ ކާމިޔާބީގައި ވެސް އަލީ ހުސެއިންގެ ރޯލެއް އޮވެ އެވެ. ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ، ބިންމާ އިބްރާހިމް ވަހީދު ވިދާޅުވީ ވީހާވެސް ގިނައިން ފޮތް ނެރުއްވުމަށް އަލީ ހުސައިން ވަރަށް ބާރު އަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފޮތެއް ލިޔެގެން ދިއުމާ އެކު ވަރަށް އަވަހަށް ފޮތް ޗާޕްކޮށްދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ދިވެހި ފޮތްތައް ފޮތް ހަރުގަނޑުން ފެންނަން ބޭނުންވާނެ. ދިވެހި ބަސް ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ބޭފުޅެއް އެއީ. އަދި ހަމަ ގައުމުގައި ހިނގާ ކަންކަމާ ވިސްނަވާ އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅެއް އެއީ،" ބިންމާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޗާޕުގެ މަސައްކަތް ތަރައްގީކުރުމުގެ ދާއިރާއިން އަލީ ހުސެއިނަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ޝަރަފްވެރިކަމުގެ އިނާމް 2003 ގައި ދީފަ އެވެ. އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމާއި މިނިވަން 25 ގެ އިނާމު ވެސް ލިބިވަޑައިގަތެވެ.

އަލީ ހުސައިންގެ މައްޗަށް ކަށު ނަމާދު ކުރުން އޮންނާނީ މިރޭ މަގްރިބް ނަމާދަށް ފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގަ އެވެ.