ޗައިނާ ސަފީރާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޗައިނާ އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުންނަވާ ސަފީރާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.


ޗައިނާގެ ސަފީރު ޒަންގް ލިޒޮންގާއި ރައީސް މިއަދު ބައްދަލު ކުރެއްވީ ރައީސް އޮފީހުގަ އެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި، ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ވެފައިވާ އެހީތަކަށް ރައީސް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައި، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޗައިނާ އިން ރާއްޖޭގައި އިގްތިސާދި މަޝްރޫއުުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ބެހޭގޮތުން ވެސް ރައީސާއި ޗައިނާގެ ސަފީރު މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށް ވެސް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

ޗައިނާއަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ރާއްޖެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރި ގައުމެވެ. އެހެންވެ، އެ ސަރުކާރުގައި ހިންގި ބޮޑެތި ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ވެސް ހިންގީ ޗައިނާގެ ހިލޭ އެހީ އާއި ލޯނު އެހީގެ ދަށުންނެވެ.