ހަރުކަށިކަން އިސް ނުކުރަން ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަމަސްލަސްކަމާއި އަމާންކަން ގެއްލޭ ފަދަ ނުރައްކާތަކެއް އުފެދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެހެންވެ ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ނަގައިނުލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.


ސުލްހަ އާއި ސަލާމަތްތެރިކަން ކުރިއެރުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ނެޝަނަލް ކައުންޓަ ޓެރަރިޒަމުން ހޮޓެލް ޖެންގައި މިއަދު ފެށި ފޯރަމް އިފްތިތާހުކޮށް ދެއްވައި، ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އިސްލާމީ ސައްހަ އަގީދާގެ މަތީގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި އިހްމާލްވުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އުފެދިގެން ނުވާނެ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދެން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ސައްހަ އިސްލާމީ މަފްހޫމް އެއްފަރާތްކޮށް ހަރުކަށި ވިސްނުމަށް ލެނބިގެން ގޮސް، ނުރައްކާތެރި ކަމަށް ވިސްނުމެއް ނެތި އިސްލާމް ދީނަށް ކުޑައިމީސް ކުރެވޭ ފަދަ ހިޔާލުތައް ފާޅުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންވެ، މިއީ ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި މަޝްވަރާކޮށް ހައްލުގެންނަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދިވެހިންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެ، ސުލްހަ އަށް ލޯބިކޮށް އެކުވެރިކަމާއި އޯގާތެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅެމުން އައި ބައެކެވެ. ދިވެހިންގެ މެދުގައި ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާއި ސަގާފީ ފުށުއެރުމާއި އަގީދާގެ ބައިބައިވުން ފަދަ ކަންކަން ނެތް ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ރާއްޖޭގެ އައިޑެންޓިޓީއަކީ ރާއްޖޭގެ ސުލްހަމަސްލަސްކަން. ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބާޒާރަށް އަޅުގަނޑުމެން ވިއްކަނީ ވެސް ރާއްޖޭގެ ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން. ދޮންވެލީގެ ގޮނޑުދޮށްތަކުގެ ސާފު ކަމަށްވުރެ، ސާފު ހިތްތަކެއްގެ ވެރި ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ޖަޒީރާތަކެއްގެ ގޮތުގައި،" ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ އަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަން ހާސިލްކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު، އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމުގެ ނިދީގައި ގާފިލްވެ، ތިއްބައި ފުރަގަހުގައި އެތައް ނުރައްކާތަކެއް އުފެދެމުން އަންނަ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

އާބާދީގެ 35 ޕަސަންޓު މީހުންނަކީ އުމުރުން 35 އަހަރުން ދަށުގެ މީހުންކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، ރައީސް ވިދާޅުވީ ޒުވާނުންގެ ފިކުރަކީ ގައުމު ބިނާކޮށްދޭ ފިކުރަކަށް ހެދުމަކީ އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ތައުލީމީ މަރުހަލާތައް ފުރިހަމަ ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ކޮންމެ ޒުވާނަކީ އިސްލާމީ ސައްހަ އަގީދާގެ މަތީގައި ހުލްގު ހެޔޮ ޒުވާނެއް ކަމުގައި ހެދުމަކީ ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަރުކަށި ފިކުރުތަކަށް ތަބާވެ، އެކި ގައުމުތަކުގެ ދާހިލީ ހަނގުރާމަތަކުގައި ބައެއް ދިވެހިން ބައިވެރިވެ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކުގައި ބައިވެރިވުމަކީ މުޖުތަމައު އަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ދެރައެއް ކަމަށާއި މިއީ އިގްތިސާދަށް ވެސް ލިބޭ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ހަރުކަށި ފިކުރުތަކަށް ތަބާވެ، އެކި ގައުމުތަކުގެ ދާހިލީ ހަނގުރާމަތަކުގައި ބައެއް ދިވެހިން ބައިވެރިވެ، ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކުގައި ބައިވެރިވުމަކީ މުޅި ދިވެހި މުޖުތަމައު އަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ދެރައެއް. މިއީ ރާއްޖޭގެ ދާހިލީ ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހައަށް އަދި މުޅި ގައުމުގެ އިގްތިސާދަށް ވެސް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް. މިކަމުގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކާތެރިވާ ފަދައިން އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުން ވެސް އެހާމެ ބޮޑު،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ ތަނެއްގައި ހަނގުރާމައެއް ހިނގަމުން ނުދާ ކޮންމެ ތަނަކީ، ސުލްހަ ގާއިމްވެފައި އޮތް ތަނެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވިފައި ވިޔަސް ހަގީގީ ސުލްހައަކީ އެތަނެއްގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައި އޮންނަ، އޯގާތެރިކަމާއި ލޯތްބާއި ހަމްދަރުދީ ކަމަށެވެ. އަދި ދޭދޭ ފަރުދުންގެ މެދުގައި ސުލްހަވެރިކަން ގާއިމުނުކޮށް، އެހެން ބައެއްގެ ފަރާތުން ހޯދޭނެ ސުލްހައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.