މަރިޔަމް: ސަރުކާރުގެ ބޮޑު ކުންފުންޏެއްގެ ފުރަތަމަ އަަންހެން އެމްޑީ

ސަރުކާރުގެ ބޮޑު ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަމަޖެއްސި އަންހެން ބޭފުޅަކަށް މަރިޔަމް ޝަފީގު ވެވަޑައިގެންފި އެވެ.


އާސަންދަ ކުންފުނީގެ އެމްޑީއަކަށް، އައްޔަންކުރި މަރިޔަމް މީގެ ކުރިން ހުންނެވީ އެންސްޕާގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުގަ އެވެ.

ސަރުކާރު ކުންފުންޏަކަށް ފުރަތަމަ އަންހެން މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރެއް ހަމަޖެއްސެވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނެވެ. އެކަމަކު މެއި 5، 2016 ގައި އައިމިނަތު ޝަރާހަތު އައްޔަންކުރެއްވީ އަލަށް އުފެއްދި އަދި މިހާރު ވެސް ވަރަށް ކުޑަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ހަޒާނާ މޯލްޑިވްސްގެ އެމްޑީއަކަށެވެ. އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ކުރިއަރުވަން އުފެއްދި އެ ކުންފުނިން ހަމަ އެ އަހަރު އޭނާ ވަނީ ވަކިކޮށްފަ އެވެ.

ހެލްތު އިކޮނޮމީގެ ދާއިރާ އިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ މަރިޔަމްއަކީ ކުރިން ނަރުހެކެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް އޭނާ ހުންނެވީ ނާސިން އެންޑް މިޑްވައިފެރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ މަގާމުގަ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ޓެކްނިކަލް މެނޭޖަރުކަމާއި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ އަދި ވިލާ ކޮލެޖުގައި ވެސް ލެކްޗަރާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ވެ އެވެ.

މަރިޔަމް ޝަފީގުގެ އިތުރުން އާސަންދަ ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ދެ މެމްބަރަކު ވަނީ އައްޔަންކޮށްފަ އެވެ. އެއީ އަމީލާ ލަތީފް، ހ. އައިބަހާރު އާއި މުހައްމަދު އާމިރު، މއ. ވިކްޓްރީ އެވެ.