މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނުލިބޭ ނަމަ ސަރުކާރަށް ދިމާވާނެ ދަތިތައް އިހްސާސް ކުރެވުނު: ރައީސް

ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ކުރިމަތިވާނެ ދަތިތައް އިހްސާސް ކުރެއްވިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރައީސް އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން މިއަދު ހަވީރު ހއ. ފިއްލަދު އަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. އެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބަކީ ވަރަށް މުހިންމު އިންތިޚާބެއް ކަމަށާއި ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ ތާއިދު އޮތުމުގެ މުހިންމު ކަން އެމަނިކުފާނު މަޖިލީހުގައި ހޭދަ ކުރެއްވި 25 އަހަރުގެ މުއްދަތުގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނު މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވިއިރު، އޭރުގެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ސަރުކާރަށް ނުލިބުމުން ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް އޭރު ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ހިފައިގެން އައި މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވި އޭރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިިލީހުގެ ތެރެއިން. ކޮންމެ ވޯޓެއް، ކޮންމެ ބިލެއް ފާސް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އުޅެންޖެހުނު ބުރަ އަދި ދަތި އަޅުގަނޑަށް އިހްސާސް ކުރެވުނު. ބައެއް ރޭރޭ އަޅުގަނޑު ހުންނާނެ ރޭގަނޑު ހޭލާ ކުރެގެން އަނެއް ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ގޮސްފައި. އެއީ ހުށަހަޅާ ބިލްތަކަށް ވޯޓު ހޯދުމަށްޓަކައި ލޮބީ ކުރުމުގައި، މެމްބަރުންނަށް ގުޅުމުގައި." ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މިފަހަރު އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި މެނިފެސްޓޯއަކީ ވެސް ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދަ މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ މެނިފެސްޓޯއެއް ކަމަށާއި އެކަންކަން މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ފެއިލްވެގެންދާ ތަން ދެކެވަޑައިގަންނަން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ހަމަގައިމު ވެސް ވެރިކަމުގައި ހުރެ ދެކޭކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން މިކަންކަން ފެެއިލްވެގެންދާތަން ބަލާކަށް." ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ފިއްލަދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށިގެންދާނެ ކަމަށާއި އެ މަޝްރޫއު މިހާރު ޓެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ވެސް ހައްލުކޮށް ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ކެލާ އާއި ވަށަވަރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށިިގެންދާނެ ކަމަށާއި ވަށަފަރު އިންޖީނުގެ ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ލަހެއް ނުވެ، ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހއ. އަތޮޅަށް ފަތުރުވެރިކަން ގެނައުމަށްޓަކައި ވެސް ލަސްތަކެއް ނުވެ، ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.