ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން މައުލޫމާތު ނުދީގެން ފިޔަވަޅު ނޭޅުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދެފި

ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ކޯޓު އަމުރަކަށް ނޫނީ ދޭން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ޝަރީއަތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން، މައުލޫމާތު ނުދީގެން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް މިއަދު އެެދެފި އެވެ.


ބޭންކުން މި އަމުރަށް އެދުނީ ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށް، އެކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދޭން އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގަ އެވެ.

ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ކޯޓު އަމުރަކާ ނުލައި ވެސް، މި މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް ބީއެމްއެލުން އައީ ދެމުންނެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން މައުލޫމާތު ނުދޭން ނިންމީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ބާތިލްކޮށް ހައި ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ހަވާލާދީފަ އެވެ. އެ ހުކުމް ކުރީ މިދިޔަ މާޗު 31 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

މީގެ ކުރިން ތަހުގީގުތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އައީ، ޖިނާއީ ކުށްތައް ތަހުގީގުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ ލިޔުމަކުން އެދިގެން ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓްތަކާއި ޑިޕޮސިޓްތަކާއި ޓްރަސްޓްތަކާއި ސޭފް ޑިޕޮސިޓް ބޮކްސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދެވޭނެ ކަމަށް ބޭންކިން ގާނޫނުގައި ބުނެފައި ވާތީ އެވެ. ނަމަވެސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރި މައްސަލާގައި ކުރި ހުކުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންކަމާ ހަވާލާދީ ބޭންކުން ބުނަނީ ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ވެސް މައުލޫމާތު ދޭން ޖެހޭނީ ކޯޓު އަމުރަކަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިކަމުގައި، ބޭންކާއި ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ވަނީ ޚިލާފު އުފެދިފަ އެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ޑިވިޝަންގައި އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް މިއަދު ފެށިއިރު އެ މައްސަލަ އަށް އޭސީސީން ވަނީ ތަދައްޚުލްވާން އެދިފަ އެވެ. ތަހުގީގަށް މައުލޫމާތު ނުދޭ މައްސަލާގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ބުނެ އޭސީސީ އާއި އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނާއި ފުލުހުން ވެސް ބޭންކަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާކަން ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) ގެ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގެ ތަހުގީގަށް ބޭންކުން މައުލޫމާތު ނުދޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި އެ ބޭންކުން ބުނެފައިވަނީ ހައި ކޯޓުގެ ގަޒިއްޔާއާ ގުޅިގެން، މައުލޫމާތު ދިނުމުގައި ކަސްޓަމަރުންނާއި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރު އޮތް ގޮތުން ގާނޫނީ ހައްލެއް އެކަމުގައި ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް ބޭންކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.