ހަތް ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހަތް ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.


އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ދެ ރަށެއްގައި "ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް" އުސޫލުން ބަނދަރު ހެދުމުުގެ މަޝްރޫއު އާއި އެހެން ފަސް ރަށެއްގެ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މި ހަތް މަޝްރޫތަކުގެ އަގު 258 މިލިއަނަށް އަރަ އެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، މި ހަތް އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެތަނުގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގު ސޮއިކުރެއްވި އިރު، އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެތަނުގެ ސީއޯއޯ ޝާހިދު ހުސެއިން މޫސާ އެވެ.

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ބަނދަރު ހަދަނީ ނ. ލަންދޫގަ އާއި އދ. މަންދޫގަ އެވެ. ލަންދޫގައި ބަނދަރު ހަދަން 35 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައި ވާ އިރު މަންދޫގެ މަޝްރޫއަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ 37 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. ލަންދޫގެ މަޝްރޫއު ފުރިހަމަކުރަން ދީފައި ވަނީ 11 މަސް ދުވަހެވެ. މަންދޫގެ މަޝްރޫ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ އެއް އަހަރާއި ދެ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.

ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރަން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ދ. ހުޅުދެއްޔާއި ފ. ދަރަނބޫދޫ އާއި ށ. ބިލެތްފައްސާއި ރ. ރަސްމާދޫ އަދި ށ. ޅައިމަގުގަ އެވެ. މި މަޝްރޫއުތަކަށް 183 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވެ އެވެ.

ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެމްޓީސީސީއާ މި އަހަރު ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. ސަރުކަރެއްގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ތަރައްގީގެ އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫއު ފަށާފައި ވަނީ މި ސަރުކާރުން ކަމަށް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މީގެ ކުރިން ބުނެފައި ވެ އެވެ.