އިންތިޚާބު ބޭއްވެންދެން ކައުންސިލަރުން މަގާމުގައި ދެމިތިބެން އެދިވަޑައިގެންފި

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި ފަސްކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ބާއްވައި ކައުންސިލްތަކަށް އާ މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވެންދެން މިހާރު ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުން އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައި މަގާމުގައި ދެމިތިއްބެވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިރޭ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.


އިންތިޚާބު ނުބޭއްވި ކުރިމަތިވާ ގާނޫނީ ހުސްކަމާ ހެދި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމްގެ ހިންގުން ހުއްޓިދާނެތީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައި ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ އިސްލާހު ގެނެސް ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދަންމައިފަ އެވެ.

އެހެންވިޔަސް މަގާމުގައި ދެމިތިއްބެވުމުގެ ވިސްނުމެއް ބައެއް ކައުންސިލަރުން ނުގެންގުޅުއްވަ އެވެ.

މިކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޕީއެސްއެމްގެ ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ މަގާމުގައި މިހާރު ދެމިތިއްބެވި ބައެއް ކައުންސިލަރުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރައްވާތީ ދައުރު ހަމަވުމާ އެކު މަގާމުން ދުރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ބައެއް ކައުންސިލަރުން ބޭނުން ވަނީ އެހެން ވަޒީފާތަކަކަށް ދާން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު ގައުމަށް މި ދިމާވި ހާލަތުގައި، އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލަކީ ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުކޮށް ދައުރު ދެންމުމުގެ މަގްސަދު ހާސިލްވާ ގޮތަށް ކައުންސިލަރުން ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިއްބެވުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކައުންސިލްތަކުން ވެސް މިދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރި ބުރަ މަސައްކަތަކީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް ބަލައި ގަންނަ މަސައްކަތެއް. އެހެންވީމަ މިހާރު ކައުންސިލްތަކުގައި ތިބި މެމްބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސް ކުރަން އެ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން ވަރަށް އިހުލާސްތެރިކަމާ އެކު އެދެން ކުރިއަށް މިއޮތް މުއްދަތުގައި އާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވެ އެ ބޭފުޅުންނާ ޒިންމާ ހަވާލު ކުރެވެންދެން ތިބޭފުޅުން މި މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވުމަށް،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮވިޑް-19އާ އެކު ކައުންސިލްތަކާއި ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރަނގަޅު މާހައުލެއް ގާއިމް ކުރެވިއްޖެ އެވެ. އަތޮޅުތަކަށް ކޮވިޑް-19 އެހާ ބޮޑަށް ފެތުރިގެން ނުދިޔަ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ވެސް ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދީގެން ކައުންސިލްތަކުން ކުރި މަސައްކަތް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރިން އިއުލާން ކުރި ތާރީހުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ނުބޭއްވުމުން ގާނޫނީ ހުސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް ދާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ހީކުރި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަން ހައްލު ކުރަން ސަރުކާރުން ތިބީ ކުރިއާލާ ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުކޮށްގެން އަންގާރަ ދުވަހު އެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދާފައިވާއިރު އެއީ ސަރުކާރުން އެޅި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އެއް އަހަރަށް ފަސް ކުރިއިރު މިހާރު ތިބި ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ދައުރު އަންގާރަ ދުވަހަށް ވަނީ ހަމަވެފަ އެވެ.

މިހާރު ތިބި ކައުންސިލް މެމްބަރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަގާމުގައި ދެމިތިބޭ މުއްދަތުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ބައެއް ބާރުތައް ހަނިކުރުމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ބާރުތައް ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭނީ އެލްޖީއޭގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހު އެވެ. އަދި މިހާރު އޮތް އެލްޖީއޭގެ ބޯޑު އުވައިލުމަށް ފަހު، އާ ބޯޑެއް ރައީސް އައްޔަން ކުރަން ވެސް އެ ގާނޫނު ލާޒިމްކުރެ އެވެ.

ގާނޫނު ބުނާގޮތުން އާ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހުވާ ކުރެވެންދެން، ކައުންސިލްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އިމާރާތްތަކާއި ބިންތައް ވިއްކުމާއި ހަ މަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ކައުންސިލް ޒިންމާވާ ގޮތަށް ދަރަނި ނެގުމާއި އާންމު ޚިދުމަތްތަކަށް އިންވެސްޓް ކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި ފައިސާއިން ޚަރަދު ކުރުމާއި މުވައްޒަފުން ވަކި ކުރުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރުމަށް އެލްޖީއޭގެ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާ ކައުންސިލްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް އެލްޖީއޭއިން އެކުލަވާލަން ޖެހޭއިރު، މަގާމެއް ހުސްވިޔަސް، ވަގުތީ ކައުންސިލްތަކަށް އާ މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުން ވެސް އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން މަނާ ކުރެ އެވެ.