ޚަބަރު / އިމްރާން އަބްދުﷲ، ހޯމް މިނިސްޓަރު

އިންތިޚާބު ބޭއްވެންދެން ކައުންސިލަރުން މަގާމުގައި ދެމިތިބެން އެދިވަޑައިގެންފި

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި ފަސްކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ބާއްވައި ކައުންސިލްތަކަށް އާ މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވެންދެން މިހާރު ތިއްބެވި ކައުންސިލަރުން އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައި މަގާމުގައި ދެމިތިއްބެވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިރޭ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

އިންތިޚާބު ނުބޭއްވި ކުރިމަތިވާ ގާނޫނީ ހުސްކަމާ ހެދި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމްގެ ހިންގުން ހުއްޓިދާނެތީ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައި ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ އިސްލާހު ގެނެސް ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދަންމައިފަ އެވެ.

އެހެންވިޔަސް މަގާމުގައި ދެމިތިއްބެވުމުގެ ވިސްނުމެއް ބައެއް ކައުންސިލަރުން ނުގެންގުޅުއްވަ އެވެ.

މިކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޕީއެސްއެމްގެ ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވީ މަގާމުގައި މިހާރު ދެމިތިއްބެވި ބައެއް ކައުންސިލަރުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރައްވާތީ ދައުރު ހަމަވުމާ އެކު މަގާމުން ދުރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ބައެއް ކައުންސިލަރުން ބޭނުން ވަނީ އެހެން ވަޒީފާތަކަކަށް ދާން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު ގައުމަށް މި ދިމާވި ހާލަތުގައި، އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލަކީ ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުކޮށް ދައުރު ދެންމުމުގެ މަގްސަދު ހާސިލްވާ ގޮތަށް ކައުންސިލަރުން ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިއްބެވުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކައުންސިލްތަކުން ވެސް މިދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރި ބުރަ މަސައްކަތަކީ އަޅުގަނޑު ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް ބަލައި ގަންނަ މަސައްކަތެއް. އެހެންވީމަ މިހާރު ކައުންސިލްތަކުގައި ތިބި މެމްބަރުންނަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސް ކުރަން އެ ބޭފުޅުންގެ އަރިހުން ވަރަށް އިހުލާސްތެރިކަމާ އެކު އެދެން ކުރިއަށް މިއޮތް މުއްދަތުގައި އާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުވެ އެ ބޭފުޅުންނާ ޒިންމާ ހަވާލު ކުރެވެންދެން ތިބޭފުޅުން މި މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވުމަށް،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

Vaguthee council thakuge baaru hani kuraa bill thasdheegu kuravvaifi

Vaguthee council thakuge baaru hani kuraa bill thasdheegu kuravvaifi

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

ވަގުުތީ ގޮތުން ކައުންސިލްތައް ދެމިއޮންނަ މުއްދަތުގައި ބާރުތައް ހަނިކުރާ ބިލް ތަސްދީގު ކުރެއްވުން

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮވިޑް-19އާ އެކު ކައުންސިލްތަކާއި ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރަނގަޅު މާހައުލެއް ގާއިމް ކުރެވިއްޖެ އެވެ. އަތޮޅުތަކަށް ކޮވިޑް-19 އެހާ ބޮޑަށް ފެތުރިގެން ނުދިޔަ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ވެސް ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދީގެން ކައުންސިލްތަކުން ކުރި މަސައްކަތް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރިން އިއުލާން ކުރި ތާރީހުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ނުބޭއްވުމުން ގާނޫނީ ހުސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް ދާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ހީކުރި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަން ހައްލު ކުރަން ސަރުކާރުން ތިބީ ކުރިއާލާ ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ. ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުކޮށްގެން އަންގާރަ ދުވަހު އެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދާފައިވާއިރު އެއީ ސަރުކާރުން އެޅި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އެއް އަހަރަށް ފަސް ކުރިއިރު މިހާރު ތިބި ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ދައުރު އަންގާރަ ދުވަހަށް ވަނީ ހަމަވެފަ އެވެ.

މިހާރު ތިބި ކައުންސިލް މެމްބަރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަގާމުގައި ދެމިތިބޭ މުއްދަތުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ބައެއް ބާރުތައް ހަނިކުރުމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ބާރުތައް ކައުންސިލްތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭނީ އެލްޖީއޭގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހު އެވެ. އަދި މިހާރު އޮތް އެލްޖީއޭގެ ބޯޑު އުވައިލުމަށް ފަހު، އާ ބޯޑެއް ރައީސް އައްޔަން ކުރަން ވެސް އެ ގާނޫނު ލާޒިމްކުރެ އެވެ.

ގާނޫނު ބުނާގޮތުން އާ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހުވާ ކުރެވެންދެން، ކައުންސިލްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އިމާރާތްތަކާއި ބިންތައް ވިއްކުމާއި ހަ މަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ކައުންސިލް ޒިންމާވާ ގޮތަށް ދަރަނި ނެގުމާއި އާންމު ޚިދުމަތްތަކަށް އިންވެސްޓް ކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހުރި ފައިސާއިން ޚަރަދު ކުރުމާއި މުވައްޒަފުން ވަކި ކުރުމާއި އައްޔަން ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރުމަށް އެލްޖީއޭގެ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ގާނޫނީ އަދަދު ހަމަނުވާ ކައުންސިލްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް އެލްޖީއޭއިން އެކުލަވާލަން ޖެހޭއިރު، މަގާމެއް ހުސްވިޔަސް، ވަގުތީ ކައުންސިލްތަކަށް އާ މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުން ވެސް އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން މަނާ ކުރެ އެވެ.

10 ކޮމެންޓް, 18 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 22%
icon sad icon sad 0%
icon angry icon angry 78%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ބޮޑުމީހާ

05 June 2020

މި ދުވަސްކޮޅު ކައުންސިލްގައި އޮންނާނީ ސިޓީ ބަލައިގަތުމާއި ޖަވާބު ދިނުން. ކައުންސިލަރުން ނެތަސް މިކަންވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މުއްދަތުކަނޑައެޅި ކައުންސިލަރުން

05 June 2020

ކައުންަިލަރުން އޭގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތަެރި ނުވާތީ މިމުއްދަތުގައި އޮތީ ރަށްކުނިކަހާ ސާފުކުރުމާ ވިހާ މަރުވާ ބލެހެއްޓުން އެކަނި މޮޔާތް އަތަށް ކަނޑި ދެވިދާނެތީ މުޅިގައުމު ބިރުގަނޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ދެބޯގެރި 1

05 June 2020

ދަންނަވަންތޯ މަނިކުފާނު. ތިޔާގެ ތެރޭން ގިނައީ ކަރަޕްޓް އަދި ނިމިދިޔަ އެމްޑީ ޕްރައިމަރީތެރެއިން ފޭލިވީ މީހުން. ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނެފައިވާ މީހުން. އިންތިޚާބު އަވަސްކުރޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަލީ ރަސްގެފާން

05 June 2020

އިމްރާނަ ކުރި ތާއީދު ގެންގޮފިން.

The name is already taken The name is available. Register?

އައްޔުބެ

05 June 2020

ކައުންސިލަރުން ނެތަސް ރަށު އޮފީސްތައް ހިނގާނެ. ވަޒީރަކު ނެތަސް މިނިސްޓްރީތައް ހިނގާނެ. ރައީސް ނެތަސް ޤައުމު ހިނގާނެ. މީހަކު ނެތިއްޔާ ޖެހިގެންހުރިމީހާ އެކަންކުރާނެ، ކޮންމެހެން ޤާނޫނީ ހުސްކަމޭ ފުސްކަމޭ ކިޔާނެކަމެއްނެތް. ސިޔާސީ މީހުން ތިބެގެނެއްނޫން އޮފީސްތަކުން މަސައްކަތްކުރަނީކީ، އެތަންތަނުގައި ތިބި މަދަނީ މުވައްޒަފުން އެތަންތަނުގެ ކަންކަންކުރަނީ. ގިނަފަހަރު ސިޔާސީމީހުން ގިނަވުމުން އޮފީސްތައް ބަރުހެލިވަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހާލަތު

05 June 2020

ގައުމު ހަމައަކަށް އެޅެންދެން މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުން ތިބޭގޮތަށް ތިބޭގޮތަށް ނިންމުން އެއީ މިވަގުތަށް ސަރުކާރުން ކުރި ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް. މަދުވެގެން 5 ކައުންސިލަރުންލުންވާނެ ސަރުކާރަށް ފައިނޭންޝިއަލީ ވަރަށް ބޮޑު ބުރަޔަކަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

އެމެރިކާ

05 June 2020

ބައެއްމީހުން އިންޑިޔަގެ ރިސްވަތުގެ ފައިސަގަ ހިފާފަ އެމީހުންގެ ޕަޕެޓަކަ ވަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

މިލިޓަރީ

05 June 2020

މުނާފިގުންނާ އެކީގަ މަސައްކައް ކޮއްގެން ކާމިޔާބެ ނުވާނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޙާސަން

05 June 2020

ތީ ފޭލްވެފަ ހުރި މިނިސްޓަރެއް! ކުރެވުނު އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް! ތިމާއަށް ދަޢުލަތުުން ބޮޑު ޙަރަދެއްކުރާއިރު، ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ ޒީރޯ! މި ކޮމެންޓް ޝާޢިރު ކުރާނެ ކަމަށް ހީކުރަން! ވަރަށް ވެދުމާއި ޝުކުރު!

The name is already taken The name is available. Register?

ޚިޔާލު

05 June 2020

ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ދިގުދަންމާފައި އެކަމަކު ބާރުތައް ހަނިކުރީމާ އެއީ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން ކަމަކަށް ނުވާނެ. މިއީ ރައީސް އިބޫގެ ހުވާކުރެއްވުން 17 ނޮވެމްބަރަށް ފަސްކުރިކުރުން ކަހަލަ ކަމެއް. މިއަށްވުރެ މާރަގަޅުވާނެ ކައުންސިލަރުން އައްޔަންކުރިނަމަ. މިހާރު ނަމެއްގައި ބުނެވޭނެ އިންތިހާބުކުރި ކައުންސިލަރުންނޭ ތިބީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454