އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމުން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ބައެއް ނިންމުންތަކާ މެދު ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.


ކުރިން ޖެނުއަރީ 14 ގައި ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު، ސިވިލް ކޯޓުން މިހާރު ވަނީ ދެ މަސް ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ސިވިލް ކޯޓުން އިންތިހާބު ފަސްކުރުމަށް ކުރި ހުކުމް އީސީ އިން ވަނީ ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފަ އެވެ. އީސީން ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުން މިހާރު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އަންނަ މަހު އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށެވެ.

ހ. ކޮރަލް ރީފްގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގައި އެހެން ގޮތަކަށް ނުނިންމާ ހިނދަކު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ފުރިހަމަ އަށް ތަބާވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިންތިހާބު ފަސް ކުރަން ކުރި ހުކުމަކީ ޕީޕީއެމުން ހުށަހަޅާފައި އޮތް މައްސަލަ އަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީ ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމެކެވެ. ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމީ ޕީޕީއެމަށް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރު ނުވެވޭތީ އިންތިހާބު ފަސް ކުރާށެވެ.

"ފޯމު ހުށަހަޅަން ފުރުސަތު ނުދޭނަމަ، އިންތިހާބު ފަސް ކުރުމުގެ މާނައެއް ނެތް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެންވެ، އިންތިހާބުގައި ކުރިމަތިލާން އިތުރު ފުރުސަތެއް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މި މައްސަލާގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަމަލު ކުރާ ގޮތެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ކޯޓަށް ދިއުމާ މެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ފެކްޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ހަލީލް ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރަން އުފައްދާފައި ހުރި މުއައްސަސާތަކެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ އެއްގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަމަލު ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން އެބައޮތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ކޯޓުން ހުކުމް ކުރިޔަސް، އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަން ނުވަތަ އަލުން ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލުމަށް އީސީ އިން އަދި ނުނިންމަ އެވެ.

އީސީން ކުރިން ބުނި ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން 900 އަށްވުރެ ގިނަ ފޯމު ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ޕީޕީއެމުން ބުނީ އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވެގެން ހުށަހެޅި 700 ފޯމުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފޯމެއް އީސީއަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށެވެ.