ޚަބަރު / އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

ފެނަކައިން ތެޔޮ ގަތުމުގައި ވެސް ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަން

ފެނަކަ ފުވައްމުލަކު އިންޖީނުގޭގައި ހުރި ޖަނަރޭޓަރެއް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިންޖިނިއަރަކު ކުރަނީ،

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 - 22:50

35 comments
angry icon 83%

އެކި ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެތައް ހިންގުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ޑީސަލް ގަތުމަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑު ހާއްޔެއްގެ ގޮތުގައި ބައެއް މީހުން ސިފަކުރަމުން ގެންދިޔަ ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި، ފެނަކަ އިން 2014 އާއި 2015 ގައި ހިންގި ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް، އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު މިއަދު އާންމުކުރި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ފާހަގަކުރައްވައިފަ އެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި އޮތީ ޑީސަލް ގަތުމުގައި ދައުލަތަށް އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުންތަކެއް ލިބުމެވެ.

ޑީސަލް ގަތުމަށް 21.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ހޭދަކުރި!

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައިި ބުނީ ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) އިން ހުށަހެޅި އަގަށް ވުރެ ބޮޑު އަގުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން 2014 ގައި 16 މިލިއަން ލީޓަރުގެ ޑީސަލް ފެނަކައަށް ގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެފްއެސްއެމް އިން ހުށަހެޅި އަގަށް ވުރެ ބޮޑު އަގުގައި 2015 ގައި 10 މިލިއަން ލީޓަރު ޑީސަލް ފެނަކައަށް ގަނެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ.

އެހެންވެ، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން 26 މިލިއަން ލީޓަރުގެ ޑީސަލް ގަތުމުގެ ސަބަބުން 21.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ހަރަދުކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން ފެނަކަ އިން އެކި ރަށްރަށުގައި ހިންގާ އިންޖީނުގެތަކަށް ބޭނުންވާ ޑީސަލް އެތަންތަނަށް ސަޕްލައިކޮށް، ވިއްކުމަށް އެފްއެސްއެމް އިން ފެނަކަ އަށް އަގު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އައްޑޫ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ރަށްތަކަށް އެއް ރޭޓެއްގަ އެވެ. އެކަމަކު އަމިއްލަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފެނަކަ އަށް ޑީސަލް ވިއްކުމަށް އަގު ހުށަހަޅަމުން ގޮސްފައި ވަނީ މާލެއާ ކައިރި ރަށްރަށާއި އަދި ދުރު ރަށްރަށަށް ތަފާތު ރޭޓެއްގަ އެވެ.

ރިޕޯޓުގައި ފެނަކައާ ހަވާލާދީ ބުނެފައިވަނީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ތެޔޮ ގަންނަމުން ގޮސްފައިވަނީ އެ ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ދުވަހަށް އެފްއެސްއެމް އިން އެކި ރަށްރަށަށް ތެޔޮ ސަޕްލައި ނުކުރެވޭތީ އެވެ. އެކަމަކު އެފްއެސްއެމްއާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުގައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ވަގުތު އޮވެގެން، ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން އެ ކުންފުންޏަށް އޯޑަރުތައް ލިބޭނަމަ، ބޭނުންވާ ދުވަހަކަށް ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖޭގައި ޑީސަލް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހިންގާ ކުންފުންޏަކީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާއިރު، ފެނަކަ އަށް ބޭނުންވާ ޑީސަލް ހެޔޮ އަގުގައި ލިބޭނެ ގޮތް މަގުފަހިކޮށް ފެނަކަ އަށް ޑީސަލް ލިބެން ހުންނަ އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ޑީސަލް ގަންނަމުން ދާނަމަ، ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ހިނގާ ހަރަދު ކުޑަވުމަށް މަގުފަހިވާނެ،" އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ.

އެހެންވެ، އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ލަފާ ދެއްވީ ޑީސަލް ގަތުމުގައި އެންމެ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ޑީސަލް ގަނެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން ޑީސަލް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ.

އަގު ނުބަލައި 4.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑީސަލް ގަތް

ޑީސަލް ގަތުމަށް ފެނަކަ އިން އެކި ފަހަރު ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކަށް ބަލާއިރު، އެއްފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރިތައް ކަމަށް ބެލެވޭ ވިޔަފާރިތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައި، އިތުރު އެހެން ފަރާތްތަކުން ޑީސަލް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ އަގުތައް ނުބަލައި، ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑީސަލް ގަނެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ.

އެގޮތުން ޑީސަލް ގަތުމަށްޓަކައި އަގު ބެލުމަށް ހޯދާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތައް އޮޑިޓް ސާމްޕްލިންގެ އުސޫލުން ބެލިއިރު، ގުޅުނު ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ފަރާތްތަކުން އެކި ފަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 2015 ގައި 4.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑީސަލް ގަނެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ.

އަދި ބުނީ ފެނަކަ އަށް ބޭނުންވާ ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ބެލުމަށް އަގު ހޯދާއިރު، އެއް ފަރާތަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތުން އަގު ބަލާފައިވާކަން ދެއްކުމަށް ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުން އެކި ނަންނަމުގައި ކޯޓޭޝަން ހޯދައި އެ ކޯޓޭޝަންތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުމުން ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށް ދިނުމުގެ ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ގާބިލް ފަރާތްތަކަށް ނުދެވޭ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ. އަދި ކުންފުންޏަށް އެންމެ މަންފާ ހުރި ގޮތެއްގައި ޑީސަލް ހޯދުމަށް އޮތް ފުރުސަތު ގެއްލިގެންދާނެ ކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެހެންވެ، އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ލަފާ ދެއްވާފައިވަނީ ވާދަވެރި އަގުތަކެއްގައި ޑީސަލް ގަނެފައިވާކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން، އެއް ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ފަރާތްތަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ޑީސަލް ގަންނަމުން ގޮސްފައި ވަނީ ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ނާޖައިޒު މަންފާތަކެއް ހޯދައި ދިނުމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަމަށް ބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހެޅުމަށެވެ.

ޑީސަލް ގަތުމަށް 5.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ހަރަދުކުރި

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނީ ފެނަކަ އަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަކާއި އަގުތައް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބެލިއިރު، އިތުރު އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަގު ނުހޯދައި ހަމައެކަނި އެންމެ ކުންފުންޏަކުން ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ތ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ހުރި ފެނަކައިގެ އިންޖީނުގެތަކުގެ ބޭނުމަށް 2014 އާއި 2015 ގައި 26.1 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑީސަލް ގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުންފުނިން ޑީސަލް ސަޕްލައި ކުރީ އަތޮޅުގެ ވަކި ރަށަކަށް ވާތީ ފެނަކަ އިން އެ ކުންފުނީގެ ހަރަދުގައި އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްތަކުގައި ހުރި އިންޖީނުގެތަކަށް ޑީސަލް ސަޕްލައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ.

ފެނަކައިގެ މުދަލާއި ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި އަމަލުކުރާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިތުރު ފަރާތްތަކުން ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭ އަގުތައް ނުބަލައި ހަމައެކަނި އެންމެ ފަރާތަކުން އަގު ހޯދައިގެން ޑީސަލް ގަނެވޭނީ އިމަޖެންސީ ހާލަތުގަ އާއި ތިން ފަރާތެއްގެ އަގު ލިބެން ނުހުންނަ ހާލަތުގައި ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރި އެވެ.

އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހަމައެކަނި އެއް ފަރާތަކުން އަގު ހޯދައިގެން އިންޖީނުގެތަކަށް ޑީސަލް ގަންނަނީ ތ. އަތޮޅަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކުރާ އިތުރު ފަރާތެއް ނެތުމުން ކަމަށް ފެނަކަ އިން ބުނި ކަމުގައި ވިޔަސް، އެ ސަރަހައްދަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދެވޭނެ އަގުތައް އެފްއެސްއެމްއިންނާއި އަމިއްލަ އެހެން ކުންފުނިތަކުން ފެނަކަ އަށް ހުށަހެޅިއިރު، އެ ފަރާތްތަކުން ރަށްރަށަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދީފައިވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ތ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށް ދިނުމަށް އެފްއެސްއެމް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ޑީސަލް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެނަކަ އިން ހަވާލުކުރި ކުންފުނިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް ވުރެ ކުޑަ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑީސަލް ވިއްކާފައިވާ އަގު އެފްއެސްއެމުން ފެނަކަ އަށް ކޯޕަރޭޝަނަށް ޑީސަލް ވިއްކަން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގަށް ވުރެ، އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ލީޓަރަކުން 1.29 ރުފިޔާ ބޮޑު ކަމަށް ވެސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ. އެހެންވެ، ފެނަކަ އިން ޑީސަލް ގަތުމަށް 5.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ހަރަދު ކުރި ކަމަށް ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ.

އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ލަފާ ދެއްވާފައިވަނީ ވާދަވެރި އަގުތަކެއް ހޯދައިގެން އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ޑީސަލް ގަންނަމުން ދިއުމަށެވެ. އަދި އެންމެ ކުންފުންޏެއްގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދައިގެން ޑީސަލް ގަންނަނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖައިޒު ފައިދާ ހޯދައި ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ބެލެވޭތީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅުމަށެވެ.

35 ކޮމެންޓް, 114 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 8%
icon sad icon sad 8%
icon angry icon angry 84%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މައްކޫ އޮޑިޓަރު

21 August 2020

އަޅޭ ޓީވީ އެމް އޮޑިޓް ކޮށްލަބަލަ ބްރައިޓް އިންޖިނިއަރިން އަށް ކިތަށް ބިޑް ތިގޮތަށް ދިންތޯ ބަލަން

The name is already taken The name is available. Register?

ތިލަދުންމަތި

20 August 2020

ސަބުސިޓީގެ ނަމުގައި ރައްޔަތުން ގޭގަ ބަންދު ކޮއްގެން ރައްޔަތުން އަތުންވެސް ކުރީ ވައްކަން ވަރައްވެސް ސާފު ކަރަންޓާއި ފެން ބިލް ބަލާލީމަ

The name is already taken The name is available. Register?

ޝިފާގު

18 February 2019

ބޮޑު އަގުގައި ތެޔޮ ވިއްކި ކުންފުނިތަކުގެ ލިސްޓް ކޮބައިތޯ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހުސެން458214

10 October 2018

އުސޫލުން ބޭރުން ކަންކުރުމީ ގޯހެއް. ވަގުތާއި ހާލަތައްބަލައި ބައެއްކަންކަން އެބަކުރަންޖެހޭ. ކޮން ސަރުކާރެއްގަތޯ ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަން ނެތީ.. ކުލިނިކަކުން ދޫކުރާ ނަންބަރުން ފެށިން އޮތީ އެމީހަކަށް ވީހިސާބަކުން ކޮރަޕްޝަން އާމުވެފައި. މިނުބައި ވަބާ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ނައްތާލަން އެންމެންވެސް މަސައްކަތް ކުރަންވީ..

The name is already taken The name is available. Register?

ނުރަބޯ

17 August 2018

އެފްއެސްއެމް އިން ކިތަންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހެޅިޔަސް އެމީހުންނަކަށް ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށެއް ނުދެވޭ ބޭނުންވާ ދުވަހަކަށް. އެހެންވެ އެހެން ތަންތަނުން ތެޔޮ ގަންނަން ޖެހެނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ށޮލިހު

16 February 2019

ފެނަކަ އިން ތިހެން ނުބުނެވެެނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ފުޓްލޫސް

15 August 2018

ތ.އަތޮޅުން ތެޔޮ ތިވަރަށް ގަތީ ޝަރީޕް ހުރި އިރު. ތެޔޮ ކޮޅު ގަނެދީފައި މިހާރު އެހެރީ އިލެކްޝަންގައި.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮޑުރިޔާ

13 August 2018

އެކަމަކު ކޮންމީހަކުވެސް އެބަބުނޭ އަޅުގަނޑު ނުހޮވައިފިއްޔާ އިސްލާމް ދީނެއްނޯންނާނެއޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮޑެތަކުރުފާނު

23 September 2017

"ސަރުކާރުން ތެލުން ވީ ވައުދު ފުއދިއްޖެ."

The name is already taken The name is available. Register?

ދުރުމީ

21 September 2017

ކޮބާ މައްސަލައަކީ ތިހުރިހާ ގެއްލުމެއް ފޫބެއްދީ ނިކަމެތިބރައްޔިތުންގެ ޖީބުން ޚަރަދުކޮށްގެން. އެއްދުވަހުބް އަނެއްދުވަހަށް އެތައްގު އެތައްގުނަ ބޮޑު ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާއިހެން

The name is already taken The name is available. Register?

ތ އަތޮޅު

21 September 2017

ގަލްފް އޮއިލް ތާއަތޮޅު ޑީސަލް މެމްބަރު އެއްކަަލަ މާލެމީހާ މީ އެގޭދޯ ކާކުގެ ވާހަކަ ކަން މިދައްކަނީ.މިކޮރަޕްޝަނުން ފައިދާ ލިބެނީ މީނައަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!