ވޯޓު ހޯދަން މިލިއަނުން ފައިސާ ނެގި މައްސަލާގައި ވެސް ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ނެގި ބައެއް ވޯޓުތަކަށް މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިލިއަނުން ފައިސާ ނެންގެވި މަންޒަރު ފެނިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ސިޔާމް ވިދާޅުވި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަހު، އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވިގެން ނުވާ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.


ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ އިން މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ސިޔާމް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމުގެ ވޯޓުތަކަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ފައިސާ ނެންގެވުމުން ފުރަތަމަ "ސަހަރޯއޭ" ހިތްޕުޅަށް އަރާވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ނެގުމަކީ ކިހާ ނުބައި ކަމެއް ކަން އެނގިވަޑައިގެން ތިއްބަވައި އެ އަމަލު ހިންގެވުމުން ހިތާމަކުރެއްވި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިހާރު ވެސް އޮތީ އެ ހާލަތު ކަމަށާއި އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ އެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

މެމްބަރުން ރިޝްވަތު ނެންގެވި ކަމަށް ސިޔާމް ވިދާޅުވި މައްސަލަ އޭސީސީގެ އަމިއްލަ އިސް ނެގުމަށް ބެލުމަށް ފަހު ވެބްސައިޓުގައި އާއްމުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ރިޝްވަތު ނެގީ ވަކި ބޭފުޅަކު ކަމަށް ވިދާޅު ނުވާ ކަމަށް ތަހުގީގުގައި ސިޔާމް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ވާހަކަ އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ އެއީ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ ހުށަހަޅައި އެފަދަ ފައިސާ ހޯދަމުންދާ ކަަމަށް ވާހަކަ ދެކެވުނު ދުވަސްވަރަކަށް ވާތީ ކަމަށް ސިޔާމް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭސީސިން ބުންޏެވެ.

ސިޔާމް އެ ވާހަކަ ދެއްކެވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް މަގާމުން ވަކިކުރަން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ޕީޕީއެމްގެ 10 މެމްބަރަކު ސޮއި ކުރެއްވީ ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ ހުށަހަޅައިގެން ކަމަށް ތުުހުމަތު ކުރަމުން ދިޔަ ދަނޑިވަޅުގަ އެވެ.

އޭސީސީ އަށް ސިޔާމް ދެއްވި މައުލޫމާތުތަކާއި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަ ތަފާތެވެ. މެމްބަރުން ރިޝްވަތު ނެންގެވި މަންޒަރު ފެނިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ސިޔާމް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަން ނެތް ކަމަށް ނިންމީ، އޭސީސީން ބުނިގޮތުގައި، ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ފާހަގަ ނުވުމުންނެވެ.