އީރާނުގެ ބޯޓުގައި އޮތް ދަލެއްގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ފެނިއްޖެ

ހއ. އިންނަފިނޮޅު ފަރަށް އުރުނު އީރާނުގެ ބޯޓުގައި އޮތް ކަމަށް ބެލެވޭ ދަލެއްގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ހިމެނޭ ދެ ޕެކެޓެއް މިއަދު ފެނިފައިވާ ކަމަށް އުލިގަމު ކައުންސިލުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.


ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ފަރަށް އެރި ބޯޓުގައި ޕާކިސްތާނުގެ މީހަކާއި އީރާނުގެ ހަތް މީހަކު ތިއްބެވެ. މި ބޯޓު ފަރަށް އެރި ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން، އެމްއެންޑީއެފުން ބޯޓު ކައިރި އަށް ދިއުމުން އެ މީހުން ވަނީ ބޯޓާއި ބޯޓުގައި ހުރި މަސްތުވާތަކެތީގައި ރޯކޮށްލުމަށް ފަހު އަޅައިގެން ކަނޑަށް ފުންމާލައިފަ އެވެ.

އެހެންވެ، ބޯޓުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ހއ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ވަނީ ލައްގައިފަ އެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އީރާނުގެ ބޯޓުން 115 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނަސް، ބޯޓުގައި ރޯކޮށްލައިފައި ވާތީ ބޯޓުގައި ހުރި މަސްތުވާތަކެތީގެ އަދަދެއް ސީދާ ދެނެގަނެވޭ ގޮތެއް އަދިވެސް ނުވެ އެވެ.

އުލިގަމު ކައުންސިލް މެމްބަރު އިމާދު އަބްދުﷲ "މިހާރު" އަށް މިރޭ ވިދާޅުވީ، ދަލުގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނީ އެ ރަށުގެ ބަޔަކު ދޯންޏެއްގައި ކަނޑުމައްޗަށް މިއަދު ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ކަމަށެވެ. ކަނޑުމަތިން ފެނުނު އެ ދަލަކީ އީރާނުގެ ބޯޓުގެ އެއްޗެއް ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރަށުގެ ބަޔަކު ދާ ފަޅުތެރެ އަށް ވައްދައިގެން ބެލިއިރު، ބޯޓުގެ ބައެއް ބައިތައް ވެސް ހުރި ދަލުގެ ތެރޭގައި ތާށިވެފައި. އެހެންވެ، ފަޅު ތެރެއިން ދާ އަދި ނެގިފައެއް ނުވޭ،" އިމާދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިމާދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދަލުގެ ތެރެއިން ފެނިފައި ވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ހިމެނޭ ދެ ޕެކެޓެކެވެ. ދެ ޕެކެޓުގައި ހުރި މަސްތުވާތަކެތި ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދައިގެން ގޮސް، ވިރިފައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި އެ ތަކެތި ފުލުހުންނާ މިހާރު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އިމާދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ފުލުހުން މިހާރު ވަނީ އެ ތަކެތި ނައްތާލާފައި،" އިމާދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިމާދު ވިދާޅުވީ އެމްއެންޑީއެފުން ބޯޓު ކަނޑުގެ ތެރެއަށް ފައްތާލާފައިވާތީ ބޯޓުގައި ހުރި ތަކެތި ރަށްރަށަށް އަދިވެސް ލެއްގުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ އީރާނުގެ ބޯޓުން ފެނުނު މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ ރާއްޖެ އަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން އެތެރެކުރި އެއްޗެހިތަކެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އެ ބޯޓުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ގޮތް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.