ޚަބަރު / އަދާލަތު ޕާޓީ

އަމާޒަކީ ކޯލިޝަން ދެމެހެއްޓުން: އަދާލަތު

ރައީސް ނަޝީދު އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިހް އިމްރާނާއި އެ ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއެކު-- ފޮޓޯ: މިހާރު

އަދާލަތު ޕާޓީގެ އަމާޒަކީ އެ ޕާޓީ ބައިވެރިވާ ކޯލިޝަން ދަމަހައްޓައި ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދުން ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

އެ ޕާޓީން މިއަދު އެހެން ބުނެފައިވަނީ އެމްޑީޕީ ފިޔަވާ އިތުރު ޕާޓީތަކާއެކު ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމް ރޭ ވިދާޅުވެފައިިވަނިކޮށެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި އެމްޑީޕީއާ ދެމެދު ހިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދުނީ އެމްޑީޕީން ވަކިން މަޖިލީހަށް ވާދަ ކުރަން ނިންމި ހިސާބުންނެވެ.

އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޕާޓީގެ މަސްލަހަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ގައުމުގެ ހަމަޖެހުމަށް އިސްކަންދީގެން ކުރިއަށްދިއުމަކީ އެ ޕާޓީގެ ވިސްނުން ކަމަށެވެ.

އަދާލަތުން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓް--

ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރެއްކަމަށްވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވެސް މިއަދު ވަނީ ޕާޓީއަށްވުރެ ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރުމަށް ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ. އަދި ކޯލިޝަން ރޫޅުނަ ނުދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އާއި ކޯލިޝަންގެ ހަތަރު ލީޑަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބޮޑު ކަމަށް މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

ގާސިމް ރޭ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓް ގްރޫޕް އުވާލާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުންޏަސް ހައިރާންނުވާ ކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަޖިލިހުގެ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަން އެމްޑީޕީން ނިންމުމަކީ އެއްބަސްވުމާއި އަހުދަށް ވެސް ހިލާފު ވުމެވެ.

Majilis inthihaabugai MDP in bodu baeh hoadhan jehe: Raees

Majilis inthihaabugai MDP in bodu baeh hoadhan jehe: Raees

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

އެމްޑީޕީއަށް ބޮޑުބައެއް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވުން--

ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނަކުން ނުކުމެ، އަނިޔާވެރިކަމާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތައް ކުރެވޭ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެ ސަރުކާރު ބަލިކޮށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރި ނަމަވެސް އެމްޑީޕީން މިހާރު އެއްބަސްވުމަށް އަމަލު ނުކުރާކަމަށް ކޯލިޝަންގެ އެހެން ބައިވެރިން ބުނެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ވެސް ކުރިމަތިލާން އެއްބަސްވެފައި އޮތީ، ޕާޓީގެ ނިސްބަތުން ބަހާލައިގެންނެވެ. އެކަމަކު އެމްޑީޕީން އިއްޔެ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވީ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރާ ގޮތަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް އެ ޕާޓީއަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީއަށް ފަހު ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްވެސް ވަނީ އެމޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފަ އެވެ.

38 ކޮމެންޓް, 111 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 70%
icon sad icon sad 2%
icon angry icon angry 28%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ކޮއްޕާ

13 March 2019

ޑަމަހައްޓަންތިބޭ 6 އެޕޮރީލް އަންނަންދެން އޭގެފަހުން ކަލޭމެނައް ކަންނެލިދޯންޔެއް ދީފަ އިމރާން ގެ ކެޔޮޅު ކަމުގަ މިސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ މަސްދޯނި މަހައް ފުރަަނެ ދެން ޖެހޭނީ އަނާރާވެސް މަސްކައްކަން ހުންނަން މިފަހަރު ނުހަނު ބޮޑުތހަނުން 86 ދާއިރާ ނަގާފަ 7 ފެބްރުއަރީ ގެ ހިތިރަހަ ލައްވާލާަފަ ދޫކުރާނީ.....

The name is already taken The name is available. Register?

ކިނބޫ

31 January 2019

ހަތަރު ކަށިމަތި އެ ދަނީ ކޯލިޝަނެއް ނެތޭ ގޮވަމުން. ދެން މަތިންބައިން ކޯލިޝަން ހެދިފަ ތިބޭ. އަހަރުން އަތް ޖަހައި ދޭނަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ވަތުބަތާނަ

20 January 2019

ލާދީނީވިޔަސް އަމާޒަކީ ވަީރުކަމާއި މަގާމު ދެމެހެއްޓުމޭ ބުނިނަމަ މާތާހިރުވީސް ދޯ؟؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

އަދާލަތު ޕާޓީ

20 January 2019

ފުރަތަމަ ބުނީ ޕާޓީ ސިސްޓަމަކީ ހަރާމް އެއްޗެކޭ، އެކަމަކު މި ދަނޑިވަޅަށް ހާލަތު ހުރިގޮތުންނޭ ކިޔާފަ ކީ އުސޫލް ފިގުހުގެ ގާއިދާ އެއްގެ ނަން، "ދެ ގޯހުންކުރެ ކުޑަ ގޯސް ޙިޔާރު ކުރުން". ބުނި ވެރިކަން ވެއްޓުނީމަ ޕާޓީ އުވާލާވަހަކަވެސް، އެއީ މައުމޫނު ވައްޓާލަން އުޅުނު އިރު. ދެން ބުނީ ތިމަންނަމެން ވެރިކަމެއް މަގާމެއް ބޭނުމެއް ނޫނޭ. ދެން ބުނީ މަގާމުތަކައް ނައިސް މިކަން ވާކަށް ނެތޭ. މިހާރު ޕާޓީ ސިސްޓަމަކީ ދީނުގެ މަސްދަރެއް ކަހަލަ. ކިހިނެއް މި ވަނީ؟ އޮޅިއްޖެ!

The name is already taken The name is available. Register?

އާނދު

20 January 2019

ތިޔަ ޕާޓީއަކަށް ކޮންކަމެއް ކުރެވޭނީ ތިޔައުޅުއްވަނީ އަމިއްލަ ޒިންމާ ނުނިގެ އަދިވެސް 10000 ދިހަ ހާސް ހާސް މީހުން ވެސް ހަމަނުވެވިގެން.ކޯލޭޝަަން ދަމަހައްޓާން މިސޮރުމެން ކުރާނެ އެއް ކަމެއްވެސް ނޮއޮންނާނެ.އެކަމަކު އިހައްދުވަހު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް މިހާރުވެސް އެހުރީ ޔޫޓިއުބުގައި.ކޮބާ ލަދަކީ ދެން އަތްޖަހާ ބާރަށް އަތްޖަހާ،ހަހަހަހަހަ.......................................

The name is already taken The name is available. Register?

އިލްހާމް

20 January 2019

ދީނީޢިިލްމުވެރިން ތަކެކޯ!

The name is already taken The name is available. Register?

ސޯބު

20 January 2019

އަޅުގަނޑު އަޑުއެހިން ރެކޯޑިންގވެސް އެބަހުރި ތިއަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުން ވިދާޅުވި "ނަޝީދުއަށް ވާގިވެރިވެދޭ މީހަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީވެސް ދީނީގޮތުން ބަލާއިރު ހުއްދަވާ ވަރުގެ ކަމެއްނޫނޭ" އަދާލަތުން ދެން ސާފުކޮށްދީބަލަ ނަޝީދުގެ ކޮންކަމެއް ބަދަލުވެގެންތޯ މިހާރު ސީދާ އޭނާއަށް އެއްބާރުލުން ތިދެނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އެހެ

20 January 2019

ނަޝީދުގެ ދީނީކަމުގެ ޑެފިނިޝަން އަދާލަތުން ގެންގުޅޭ ގޮތުން އަދާލަތު އެއްބައިވާ ބަޔަކަށް ތާއީދުނުކުރެވިގެން މިއުޅެނީ. އަދިވެސް ޖަވާބު ނުލިބޭ އެ ސުވާލަށް. މިހާރު ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށްފަ ދިވެހިން ބުނާ ބަސްތައް އިތުރުވާން ފެށީމަ އަދިވެސް އެކަމާ ކަމެއް ނުކޮށް އޮންނަ ސަރުކާރެއް ދަމަހައްޓަން ދީނީ ޕާޓީއަކަށް ހަޖަމްވަނީ ކިހިނެތްތޯ ބަލަން މިހުރީ.

The name is already taken The name is available. Register?

މަންސޫރު

20 January 2019

ސަޕޯޓެއް ނެތް ޕާޓީއެއް ޕޮލިޓިކަލް ޕޯސްޓް ހޯދައިގެން އުޅެވެނީ ތިޔަކަހަލަ ގޮތަކަަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޝަމްހާން

20 January 2019

މިހާރުތީ އަދާލަތެއް ނޫން.. ތީ ގުއިދާލަތު..

The name is already taken The name is available. Register?

ޕޮކަންޑިމޭން.

20 January 2019

ކަލެއަށްތަ އިނގެނީ؟؟ ކަލޭތި ކާކުތަ؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

ޝައުމަން

20 January 2019

ދީނައް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނައް ފިޔަވަޅުނާޅާ މިސަރުކާރައް ކަލޭމެން ތާއީދުކުރީތީވެ.. ތިޔަ ޕާޓީއައް އަހަރެމެން ކުރި ތާއީދު އަނބުރާ ގެނެސްފިން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454