އެމްޑީޕީ އަށް މެޖޯރިޓީ ދިނުމަކީ ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން: ގާސިމް

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި، އެމްޑީޕީ އަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ދިނުމަކީ ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އާންމު އިންތިޚާބުގައި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ދިފާއު ކުރެއްވުމުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް އދ. ފެންފުށީގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގާސިމް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބެން ޖެހޭނީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ޕާޓީތަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ވެސް ގޮނޑިތަކެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެކަމަކު، ރައީިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ކޯލިޝަންގެ ޕާޓީތަކުން ވި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް މަޖިލިހުގެ ގޮނޑިތައް ބަހަން އެއްބަސްނުވީ ކީއްވެތޯ ގާސިމް ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ. އަދި މަޖިލިހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ވަކި ޕާޓީ އަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކޯލިޝަނަށް ލިބުނީމާ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކޯލިޝަނަށް މަޖިލިހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން. ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީ އަށް މެޖޯރިޓީ ލިބިގެން ދާން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ ހެޔޮވާވަރު ކަމެއް ނޫނޭ ކުރަން،" މި ސަރުކާރު ހިންގާ އިއްތިހާދުގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ އަށް މަޖިލިހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނުދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަންނަވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއަދު ވެސް މި ހިނގަނީ ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް. ކޮބައިތޯ ނުހިނގާފައި ވަކި ކަމެއް، ވަކި ޕާޓީއަކަށް މިނިސްޓަރަކު ހުރީތީ ނުކުރެވި އޮތް ކަމެއް އެބައޮތްތޯ؟ ނުކުރެވި އޮތް ކަމެއް ނެތް ދެއްތޯ؟"

ގާސިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ތިއްބަވަން ޖެހެ އެވެ. އެހެންވެ، އެމަނިކުފާނު ވަނީ ކޯލިޝަންގެ މެމްބަރުންނަށް މަޖިލިހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބުމުގެ އިތުރުން ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރެވޭ ވަރަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކޮށް ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ގާސިމްގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް ފެންފުށީގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ އަށް ދިޔަ ބައެއް މީހުން.

"އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފައިދާވާނެ، ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަން ކަށަވަރު،" ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި އިތުރު ދައުރަކަށް މާމިގިލި ދާއިރާ އަށް ވާދަ ކުރައްވާ ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގާސިމް އެހެން ވިދާޅުވި އިރު، މި އިންތިޚާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވާދަކުރާ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ޕީޕީއެމުން ކުރިމަތިނުލާން އަދި ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރާ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ނުނިކުންނަން އެ ދެ ޕާޓީން އެއްބަސްވުމަކަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަ ށްވެ އެވެ. އެކަމަކު، އެކަމާ ގުޅިގެން ގާސިމް މިރޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

ނަމަވެސް، އެކަމަށް ބާރު ދެއްވައި، ގާސިމް ވިދާޅުވީ "އަޅުގަނޑުމެން މަގުމައްޗަށް ނެރެ އެއްލާލީމާ" ނުކުންނެވީ ނާށިގަނޑު ހިއްޕަވައިގެން ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި އަމާންކަމަށްޓަކައި ކުރަން މަޖުބޫރު ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް އަމާޒުކޮށް ފާޑުކިޔާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ގާސިމް ވިދާޅުވީ، ޖޭޕީން ނުކުމެ ތިބީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދުއްތުރާ ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ނޫން ކަމަށެވެ.

މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ގާސިމް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.

"ހުއްޓުމެއް ނެތި، އަޅުގަނޑުމެންނާ ދިމާލަށް ކިތަންމެ އެއްޗެއް ކިޔަމުން ދިޔަޔަސް، އަޅުގަނޑުމެން ޖެހިލުމެއް ނުވޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފިޔަވަޅެއް ވެސް ފަހަތަކަށް ނާޅާނަން. ހުރި ވަރެއް އަރުވާލަބަލާށޭ، އެނގިދާނެތާއޭ ކަންތައްތައް ވާ ގޮތެއް. މާތް ﷲ ކަންތައްތައް ނިންމަވާ ގޮތް ބަލަހައްޓައިގެން ތިބޭ،" އެމްޑީޕީ އަށް އަމާޒު ކުރައްވައި ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެއްވެސް ހައްގުން ކަމަކާ ނުލައި މީހުންނަށް ފޮށިގަނެ، އެހެން މީހުންނަށް އޮޅުވާލައި މީހުންނަށް މަކަރާއި ދުއްތުރާ ދީ ވައުދެއް ކޮށްފިއްޔާ އެއަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތައި، އަހުދެއް ކޮށްފި ނަމަ، އެ އަށް ބަލައި ނުލާ ކަންތައްތައް ދާން ފެށީމާ، ﷲ ވޮޑިގެންވާ ކަން ހަނދާން ކުރަން ޖެހޭ."

ކޯލިޝަނަށް މަޖިލިހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން. ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީ އަށް މެޖޯރިޓީ ލިބިގެން ދާން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެއީ ހެޔޮވާވަރު ކަމެއް ނޫނޭ ކުރަން.

ޖޭޕީން ނުކުތީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަށް ރައްކާތެރިކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަންފާ އަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ގައުމު ފަސާދަ ކުރުމަށް އެއްވެސް މީހަކަށް އެ ޕާޓީން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ވެސް ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންވެ، އަންނަ އޭޕްރީލް ހަ ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

ނަމަވެސް، މަޖިލިހުގެ މެޖޯރިޓީ ޖޭޕީ އަށް އެކަނި ލިބެން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ކޯލިޝަންގެ ޕާޓީތަކަށް ވެސް ވޯޓު ދިނުމަށް ގާސިމް ތަކުރާރުކޮށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.