ފަނޑިޔާރު ޑީޑީ އަދިވެސް ބޭރުގައި، ވަކީލް ވިދާޅުވީ ޖަވާބު ދެއްވާނެ ކަމަށް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ (ޑީޑީ) ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ހުންނެވި ނަމަވެސް މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މުހައްމަދު ސަލީމް (ރޭނިސް ސަލީމް) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޑީޑީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގު ނިންމައި އެކުލަވާލި ރިޕޯޓަށް ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތުމަށް 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިބެ އެވެ.

މި މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލަމުން ދަނިކޮށް އަދި ތުހުމަތު ކުރި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޑީޑީ ވަނީ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގެންފަ އެވެ. ޑީޑީ އަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަވީ ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ހިޔާނާތުގެ ތަހުގީގުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ޑީޑީ ބޭރުގައި ހުންނަވާތާ މިއަދަށް އެއް މަސް ވާނެ އެވެ.

ޑީޑީގެ ވަކީލް ސަލީމް މިއަދު ވިދާޅުވީ ޑީޑީ ބޭރުގައި ހުންނެވި ނަމަވެސް ޖޭއެސްސީ އަށް ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. ޑީޑީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާ ބެލުމަށް ފަހު ނިންމީ އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށެވެ.

"ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަތުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ އަންނަ މަހުގެ 9 އަށް. އޭގެ ކުރިން އެމަނިކުފާނު ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގަންނަވާނެ،" ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑީޑީގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން އެމަނިކުފާނު މަގާމުން ވަކިކުރަން ނިންމައި މައްސަލަ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ވެސް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ޑީޑީގެ މައްޗަށް ކުރާ އެންމެ ބޮޑު ތުހުމަތަކީ މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ވަކި ގޮތަކަށް ހުކުމްތައް ނެރުމަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ފައިސާ ދިން އިރު ޑީޑީ އަށް ވެސް ފައިސާ ލިބިފައި އޮތުމެވެ. ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ އާއި ޑީޑީއާ ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ ކަމަށް މެސެޖްތަކުގެ އިބާރާތްތަކުން އެނގެ އެވެ.

ޖޭއެސްސީން އެ ބޭފުޅެއްގެ ނަން އާއްމެއް ނުކުރެ އެވެ. އެކަމަކު އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، އެއީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބެވެ. އެކި ޝަރީއަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ފޯނުން، ދެ ބޭފުޅުން ދައްކަވާފައިވާ ބައެއް ވާހަކަތައް ޖޭއެސްސީގެ ތަހުގީގުގައި ވަނީ އާއްމުކޮށްފަ އެވެ.

ޑީޑީ އަށް ކުރާ ހުރިހާ ތުހުމަތުތަކެއް އެމަނިކުފާނު ދޮގު ކުރައްވަ އެވެ. ޑީޑީ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރިޝްވަތުގެ އެއްވެސް އަމަލެއް އަދި ޖިނާއީ އެއްވެސް އަމަލެއް ދުވަހަކު ވެސް ހިންގަވާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.