ރިޕޯޓުގައި ނަން ހުރި ފަނޑިޔާރުންނަށް ޖޭއެސްސީން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ: ނަޝީދު

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނާ ގުޅޭ ގޮތުން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓުގައި "ނަން ގަނެވިފައިވާ" ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކުގެ މައްސަލަ ބަލަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުފެއްދެވި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓުގެ ހުލާސާއެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން އާންމު ކުރި އިރު، އޭގައި ދައުލަތުގެ ބައެއް ވެރިންނާއި ފަނޑިޔާރުންނަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ.

މަޖިލިހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރިޕޯޓުގައި ނަން ގަނެފައިވާ ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޖޭއެސްސީން މިހާރު ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން އެއް ފަނޑިޔާރަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، އެކަމުގެ ތަފްސީލެއް އެމަނިކުފާނު ނުދެއްވަ އެވެ.

"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރިލްވާންގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހަސަން އަލީއާ ގުޅޭ މައްސަލައެކެވެ. ހަސަން އަލީގެ މައްސަލައެއް ބަލާ ކަން ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ޖޭއެސްސީއަކުން ވެސް ނުދެ އެވެ.

ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަހު، ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ރިލްވާން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދިއުމަށްޓަކައި ޕާސްޕޯޓެއް ހަދަން ހަސަން އަލީ އިރުޝާދު ދެއްވި ކަން ކަން ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ބަޔާނުން ވަނީ ފަޅާ އަރައިފަ އެވެ. ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް ހަސަން އަލީ މިހާރު މަސައްކަތް ކުރެއްވި ނަމަވެސް، އޭރު އޭނާ ހުންނެވީ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލާއަކަށެވެ.

އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހުސްނުސުއޫދު ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދަށް ޑްރާފްޓްގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓާއި ހުލާސާ ރިޕޯޓް އަރުވައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ހުލާސާ ރިޕޯޓް މަޖިލިހުގެ ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރި އެވެ. އޭގައި ވެސް، ރިލްވާން "ގެއްލުވާލުމު"ގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނާއި އެ މީހުން އޭގައި ބައިވެރިވާ މިންވަރު ހިމެނެ އެވެ. ނަޝީދު ވަނީ ތަފްސީލީ ރިޕޯޓް، މަޖިލިހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް ދެއްވައިފަ އެވެ. އެކަމަކު ފަހުން އެ ރިޕޯޓް އަތުލެއްވި ކަމަށް އެނގިފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް، މަޖިލިހުގެ އިދާރާ އިން އަލުން ވަނީ އެހެން ރިޕޯޓެއް ލީޑަރުންނަށް ދެއްވައިފަ އެވެ.

ނަމަވެސް މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ލީޑަރެއްގެ އަތަށް ރިޕޯޓު ދެއްވާފައި އެ އަނބުރާ އަތުލުން އެއީ ހިންގޭނެ އަމަލެއް ނޫން ކަމަށެވެ. މަޖިލިސް ނިޒާމު ހިނގާ ގޮތް ބައެއް ނޫސްވެރިންނަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ދިން ރިޕޯޓު އެއްވެސް ހާލެއްގައި ތިއިން ބޭފުޅުން އަތުން އަތުލަން ނުވެސް ވިސްނަން. ނުވެސް ވިސްނާނަން. ރިޕޯޓުގެ ހުލާސާ ރިޕޯޓެއް އާންމު ކުރުމާ ގުޅިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން އެ ރިޕޯޓު (ތަފްސީލް) ލީކް ނުކުރައްވާނެ ކަން އަޅުގަނޑަށް އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޝައްކެއް ނުހިނގާ،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޕޯޓު ހާމަ ކުރުމުގެ ވިސްނުންފުޅެއް ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށެވެ. ސުއޫދުގެ ރިޕޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި އިރު، ހެކިންގެ މައުލޫމާތު ވެސް ނުހުންނާނެ ކަމަށާއި އެއިން ސިއްރު ހެކިންގެ މައުލޫމާތު ފެންނަން ނެތް ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ސިއްރު ހެކިން އަޅުގަނޑަށް ވެސް އެނގިފައެއް ނުވޭ،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.