ދައުރުން ބޭރުން ޖަލްސާ ބާއްވަނީ ޓެރަރިޒަމް ބިލް އިސްލާހު ކުރަން، މާދަމާ އެ ޖަލްސާ އޮންނާނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުން ބޭރުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ މާދަމާ ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައި، ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް އެ ޖަލްސާ އަށް ހުށަހަޅަން އެޖެންޑާކޮށްފި އެވެ.


ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ހުށަހަޅުއްވާނީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ހުސެއިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސެއިން) އެވެ. މާދަމާގެ ޖަލްސާގައި ހަމައެކަނި އޮތީ އެ ބިލްގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން އިއްވުމެވެ.

ޖަލްސާގައި އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް އެޖެންޑާކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

ދައުރުން ބޭރުން ޖަލްސާ އެއް ބޭއްވޭނީ މަޖިލިހުގެ ގަވައިދުގައިވާ ގޮތުން ތިން ބައިކުޅަ އެއްބައި މެމްބަރުން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، ސޮއިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެވެ. ތިން ބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ މަޖިލީހުގައި މިހާރު ހިމެނޭ 87 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 29 މެމްބަރުންނެވެ.

ދައުރުން ބޭރު ޖަލްސާއެއް ބާއްވައި ދިނުމަށް ހުށަހެޅީ އެމްޑީޕީންނެވެ.

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވީ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލައިގައި އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ފުރިހަމަ އަށް އެޅުމަށް ބައެއް ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެއީ އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނާއި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހެނީ މިހާރު ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން، އޭގެ އަސްލު ޓެރަރިސްޓުންނާއި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނާ ހަމައަށް ދިއުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެ ގާނޫނުގައި އެހެން ދިމާލަކަށް ދިއުމުގެ އަމާޒު ހިފާފައި އޮތުމުން ކަމަށެވެ.

"އެހެންވީމަ ޓެރަރިޒަމް މާނަކޮށްދީ، އެ އަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް ފަސޭހަ އިން ހައްޔަރު ކުރެވި، ތަހުގީގު ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ،" ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅަން ނިންމި ޓެރަރިޒަމް ބިލްގެ ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ.