ސަރުކާރުގެ ހުށަހެޅުން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ބަޖެޓް ބަހުސެއް ގޮތަށް: ނަޝީދު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވެފަައިވާ މާލީ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ހަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ގާނޫނުގެ ބައެއް ސަސްޕެންޑްކޮށް، މަރުކަޒީ ބޭންކް (އެމްއެމްއޭ) އިން 4.2 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ނަގަން ހުއްދަ ހޯދަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނީ ބަޖެޓް ބަހުސެއްގެ ގޮތަށް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފަށްޓަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް ބަދަލު އައިސް، ހަރަދު ކުރާ ގޮތް ބަދަލުވުމުން ފައިސާ އެހެން ގޮތަކަށް ހޯދަން ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީމާ އެއީ ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅުން ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އެ މައްސަަލައިގެ ބަހުސްގައި މެމްބަރުންނަށް ފުރުސަތު ދެއްވާނީ ވެސް ބަޖެޓް ބަހުސްގެ އުސޫލުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އާމްދަނީ އަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެ. ހަރަދުކުރާ ގޮތަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެ، (ފިނޭންސް) މިނިސްޓަރު އެހެން ގޮތަކަށް ހަރަދުކުރައްވަން، އެހެން ގޮތަކަށް އާމްދަނީ ހޯއްދަވަން މި މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެންފި. ދެންް އެއަށް އަޅުގަނޑަށް އަނެއްކާވެސް ދެންނެވޭނީ، ކިޔޭނީ ބަޖެޓެކޭ،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މަޖިލީހަށް އިއްޔެ ފޮނުއްވި ސިޓީގައި އެދިވަޑައިގެންފައި ވަނީ ދައުލަތުގެ ހަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ގާނޫގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ ހ. އާއި ރ. އަދި ބ. އަށް އަމަލުކުރުން އެއް އަަހަރު ދުވަހަށް ހުއްޓައިލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށެވެ.

އެގޮތުން ސަސްޕެންޑްކޮށްދޭން އެދުނީ އިގުތިސާދީ ހަރަކާތްތަކަށް ފިޔަވައި އެމްއެމްއޭ އިން ދަރަނި ނުނެގޭނެކަމާއި ނަގާ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭ މުއްދަތާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ މާއްދާތަކެެވެ. އެ މާއްދާތަކުގައިވާ އުސޫލުތަކަށް އަމަލުކުރުން ހުއްޓައިލެވޭނީ ކުއްލިއަކަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަަލަތަކުގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، މަޖިލީހުން ހުއްދަދޭ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

"މި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ އެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ މުޅި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ވެސް މައްސަލައިގެ ދިރާސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން،" މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގެ ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެކަމަކު މައްސަލަ ދިރާސާކުރަން މުޅި މަޖިލިސް ކޮމިޓީ އަށް ދިއުމަކީ މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ނިންމަން ޖެހޭ ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. ފިނޭންސްގެ ސިޓީގެ ކަންތައް އަންނަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހާ ހަަަމައަށް ނިންމަން ގަސްދުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިއީ މުހިއްމު ބަހުސަކަށް ވާތީ ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފު، ކަންތައްތައް ވަރަށް ދަތިކަން،" އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެެ.

މިއަދުގެ ބަހުސްގައި މިހާތަނަށް ވާހަކަ ދެއްކެވި ގިނަ މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރިމަތިވެފައި މި އޮތް ހާލަތުގައި ސަރުކާރުގެ ހުށަހެޅުމާ މެދު އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިއީ ރާއްޖެ އަށް އެކަނި ކުރިމަތިވެގެން އުޅޭ މައްސަލަައެއް ނޫން ކަަމަށާއި މި ހާލަތުގައި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމުތަކުގައި ވެސް ސަރުކާރުތަކަށް މިފަދަ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ދައުލަތުގެ ރިޒާވް ހުރިވަރާއި ދައުލަތަށް ފައިސާ ލިބޭ ވަރު ވެސް އެނގޭ ކަމަށާއި އެހެންވީމާ ސަރުކާރުން އެދުނު ގޮތަށް އެކަން ހަމަޖެއްސުމަކީ މިވަގުތު ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެހެންކަމުން މި 4.2 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ދިނުމަކީ މި ވަގުތު ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.