އިތުރަށް ބޮންޑު ވިއްކަން މަޖިލީހުން ހުއްދަ ދީފި

ބޮންޑު ވިއްކައިގެން ފައިސާ ހޯދަން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްްގައި ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ބޮންޑު ވިއްކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިިލީހުން މިރޭ ހުއްދަދީފި އެވެ.


ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ކުރިިން ހިމަނާފައި އޮތީ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ބޮންޑު ވިއްކައިގެން 4.6 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ބޮންޑު ވިއްކައިގެން 930 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށެވެ. އެކަމަކު ބޮންޑު ވިއްކައިގެން އެ އަށް ވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ހޯދަން ހުއްދަ ދިނުން އެދި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް ވަނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފަ އެވެ.

ގަވަރުނަރު ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވީ، ބޮންޑު ވިއްކާއިރު އަމަލު ކުރަނީ އެ ވިއްކައިގެން ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ޖުމުލަ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނެ އަދަދު ބަލައިގެން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) އަށް ވިއްކުމަށް މިހާރު މަސައްކަތް ކުރާ ބޮންޑާ އެކު އެ އަދަދަށް ވުރެ ޖުމްލަ އަދަދު އިތުރު ވެދާނެ ކަމަށް ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ ނެޓް ފައިނޭސިންގެ އަދަދު ހަ ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާއިރު، އެ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް ސަރުކާރުން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދަރަނި ނެގިދާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ނެޓް ފައިނޭންސް ހަ ބިލިއަނަށް ވުރެ ކުޑަ ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ބަޖެޓާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރެވުނު ކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ލަފާ ދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް ގަވަރުނަރުގެ ސިޓީގައިވެ އެވެ.

އެ ސިޓީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، އަދި މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު މުހައްމަދު ނާޝިޒު މިއަދު ހުށަހެޅުއްވީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ނެޓު ފައިނޭސިންގެ އަދަދު އަހަރު ނިމޭއިރު ހަ ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ އިތުރު ނުވާނެ ގޮތަށް އިތުރަށް ބޮންޑު ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށެވެ. މަޖިލިހުގެ މިރޭގެ ޖަލްސާގައި އެގޮތަށް ފާސްކުރީ 65 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ.