އިދިކޮޅުން ދައްކާނެ ބަހަނާއެއް ނެތް!

އިއްޔެ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާ ހިސާބަށް އައި އިރު، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ "ބަދަހި ކޯލިޝަން" އޮތީ ވިއްސި ވިހާލިވެފަ އެވެ. މަޖިލީހުގެ ދާއިރާތަކަށް ވާދަކުރުމުގައި އެމްޑީޕީން އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވި ކަމުގެ ޝަކުވާއާ އެކު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ނިންމެވީ "ނާށިގަނޑު ހިފައިގެން" ނުކުންނެވުމަށެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު އެހީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ނިންމެވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުންނެވެ.


އަނިޔާވެރިކަމާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކާ އެކު ރައްޔިތުން ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިންމަން ކުރި މަސައްކަތުގެ ވަރުބަލިކަން ވެސް ނުފިލަނީސް ގާސިމް ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަން ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮވެމެ ޔާމީނާ އެކު މަސައްކަތް ފެއްޓެވުން އެއީ ސިޔާސީ ޖޯކަކަށް ނޫނީ ނުވެ އެވެ. އެހެންވެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި މިއީ "އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން" ކަމަށް ކިޔަމާ ހިނގާށެވެ.

މި ކޯލިޝަނެއްގެ ނަތީޖާއަކަށް މި ވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީ އަށް ލިބުމެވެ. އެކަމަކު ގޯހެއް ހެއްދެވިއްޖެ ކަމަށް ގާސިމް އަދިވެސް ގަބޫލުކުރައްވާހެން ހިއެއް ނުވެ އެވެ. ޕާޓީ ތެރެއިން ގާސިމާ ދެކޮޅަށް އައި ބަހުގެ ހަމަލާތަކުގެ ރައްދުގައި ވިދާޅުވެފައި އެ ވަނީ ބަލިވުމުގެ ސަބަބަކީ އެމްޑީޕީން ފައިސާ ބެހުން ކަމަށެވެ. އަނެއްކޮޅުން، ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ވެސް ކެމްޕޭން ޖަލްސާއެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ މަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒް ނުކޮށް ހުރި ނަމަ ގިނަ ގޮނޑިތަކެއް ނެގޭނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންވެ އެމްޑީޕީއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރި ގާސިމާއި ޔާމީން މި ދައްކަވަނީ ފައިސާގެ ވާހަކަ އެވެ. ސިޔާސީ މަސައްކަތެއް ކުރަން ނުކުމެ އުޅޭއިރު ފައިސާ ފޮއްޗެއްގެ ބަރުދަނަށް ވުރެ ބޮޑަށް ވިސްނުމުގައި ބަރުދަނެއް ބަހައްޓަން ޖެހެ އެވެ.

މަޖިިލިސް އިންތިހާބުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމުގެ ހަފުލާގައި، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް: އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ކެމްޕޭނު ތެރޭގައި އެ މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ވިސްނުމާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައި. -- ފޮޓޯ: މިހާރު

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީ އަށް މެޖޯރިޓީ ދޭން ނުޖެހޭ ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނެ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ބަހުގެ ހަމަލާދީ ތުހުމަތުތައް ކުރުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރެ އެވެ. އެމްޑީޕީން އެ ބަޔަކާ އެންމެ ނުރުހޭ އަދި އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ މީސްމީހުން ޖޭޕީ އަށް ވައްދައި، ޕާޓީގައި ދުވަސްވީ އިހުލާސްތެރިން އެއްފަރާތްކުރި އެވެ.

މި ހުރިހާ ސަކަރާތަކާ އެކު ދެން ފެނުނީ އަދި މާ އުނދަގޫ މަންޒަރެކެވެ. ޔާމީންގެ މެންބަރުންނާ ގުޅިވަޑައިގެން، މަޖިލިސް ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ އެޖެންޑާތަކަށް ހުރަސްއެޅި އެވެ. ގާސިމަށް އެނގިވަޑައިނުގަތް ކަމަކީ ރައްޔިތުން ވެރިކަން ބަދަލުކުރި ސަބަބުތަކަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހުރެ ހުރަސް އެޅުއްވޭ ކަމެވެ. ސަރުކާރުގައި އޮވެމެ، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ވެސް މި އޮތީ ކޯލިޝަނުގައޭ، ވެރިކަން ދަމަހައްޓާނަމޭ ގާސިމް ވިދާޅުވިޔަސް އެކަން ގަބޫލުކުރެވުނު މީހަކު ނެތެވެ. ދެއްކެވި ވާހަކަ ދެކޮޅުނުޖެހުނީ އެވެ.

ގާސިމްގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި ޔާމީންގެ ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީން ނެރުނު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ޕާޓީތަކުން ތާއީދުކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ސާފެއް ނުވި އެވެ. މި ޕާޓީތަކުން އެއް ދާއިރާއަކަށް ތިން ހަތަރު މީހުން ނިކުމެ ވޯޓުތައް ބައިބައިވި އެވެ. މާނަ އަކީ، އިދިކޮޅުގައި އެއްވެސް އެކުވެރިކަމެއް، ހަމައެއް އުސޫލެއް ނެތުމެވެ. މިސްރާބެއް ނެތީ އެވެ.

އެއާ ހިލާފަށް އެމްޑީޕީން ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައި، މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެ ނަމަ ކުރާނެ ކަންކަމުގެ ތަފްސީލީ އެޖެންޑާއެއް ނެރެ ދެއްކި އެވެ. ވިއްކީ ސިޔާސަތެވެ. ގާސިމް ކުރެއްވިހާ ވެސް ކަމަކީ އެމްޑީޕީ އަށް ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް ނުލިބި އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެކަން ގާސިމްގެ އަމަލުން ދެއްކެވުމެވެ. ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިން ގޮތުން އެނގެނީ ގާސިމް ކަންތައް ކުރެއްވި ގޮތް ކަމުނުދާ ކަމެވެ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވެގެން ތިބީ މަޖިލިސް ތެރެއިން ސަރުކާރު ތަޅު ނޭޅުވި، އެމްޑީޕީން އެ ބުނާ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދޭނެ މަޖިލީހެއްކަމާ މެދު މިހާރު އުފައްދާނެ އެއްވެސް ސުވާލެއް ނެތެވެ.

އެހެންވެ މީގައި އިދިކޮޅުން ދައްކާނެ އޮތީ ކޮން އުޒުރެއް ހެއްޔެވެ؟ އަމިއްލަ އަށް ހެދި ގޯސްތަކާއި ސިޔާސަތުތަކެއް ނުވިއްކުމާއި ސިޔާސީ ގޮތުން އޮއްޓަރެއް ހުރި އެއްވެސް ނިންމުމެއް ނިންމަން ނޭނގުންކަން އެއީ ހަގީގަތެވެ. އެމްޑީޕީއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރި ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ފެއިލްވީ އެވެ. އެ ޒިންމާ އެ ބޭފުޅުން ނަންގަވަން ޖެހޭނެ އެވެ. ބަހަނާ ނުދައްކަވާށެވެ.