ރިޕޯޓް / ސުޕްރީމް ކޯޓް

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ރައީސް އަޒުލް ކުރެވިދާނެތަ؟

ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި، އެމަނިކުފާނު ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފައިލް ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނަ މީހަކު މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމުގައި ވަކި އިޖުރާއާތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި އެބަ ހުއްޓެވެ. އެއީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 100 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދީފައި އޮތް ބާރެކެވެ.

އެ މާއްދާގައި ބުނާ ތިން ހާލަތުން ކުރެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ރައީސް މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށެވެ. އެއީ (1) އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލަކާ ނުވަތަ ގާނޫނުއަސާސީއާ ނުވަތަ ގާނޫނަކާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފުވުން، (2) ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުރެ ކުރުން އެކަށީގެން ނުވާ ފަދަ ކަމެއް ކުރުން، (3) ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ނާގާބިލުވުން، މިއެވެ.

މި ތިން ހާލަތުން ކުރެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ، ރައީސް މަގާމުން ދުރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ، އެކަމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހެޅުމެވެ. އެފަދަ ގަރާރެއް ހުށަހެޅޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަދުވެގެން ތިން ބައިކުޅަ އެއްބައި މެމްބަރުން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކުން ކަމަށް ގާނޫނުއަސާސީގެ 100 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެ ފަދަ ގަރާރެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިއްޖެ ހިނދެއްގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން އަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ އިޖުރާއާތުތައް ގާނޫނުއަސާސީގެ 100 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އިން ފެށިގެން (ޅ)ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮތެވެ. އަދި އެ އިޖުރާއާތުތަކުގެ ތަފްސީލުތައް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 172، 173 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެ އިޖުރާއާތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ނަގާ ވޯޓެއްގައި، ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުރި މީހަކު އެ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް، މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ތިން ބައިކުޅަ ދެ ބައި (މިހާރުގެ އަދަދުން ބަލާ ނަމަ 57 މެމްބަރުން)ގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކޮށްފި ނަމަ، އެމީހަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުން އަޒުލުވީ އެވެ.

މިހާ ހިސާބަށް ދާއިރު ވެސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަގާމުން ދުރުކުރުމުގައި، ގާނޫނުއަސާސީން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެއްވެސް ބާރެއް ދީފައެއް ނެތެވެ. އަދި ކޯޓުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އެ ފަދަ ބާރެއް ދީފައެއް ނެތެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓު: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ ބާރު އެ ކޯޓަށް ލިބިގެންވާ ކަމާ މެދު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައި.---ފޮޓޯ: މިހާރު

ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކު މަގާމުން ދުރުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ގާނޫނު އަސާސީގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓާ ހަވާލާދީ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައި އޮތީ 113 ވަނަ މާއްދާގަ އެވެ. އެއީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 100 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ރައީސް މަގާމުން ދުރު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމުމުން އެކަމާ މެދު ޚިލާފެއް އުފެދިއްޖެ ނަމަ، އެކަމާ މެދު ނިހާއީ ހުކުމެއް އިއްވުމެވެ.

ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވެސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަގާމުން ދުރުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން، ސަރީހަ ގޮތެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓާ ހަވާލާ ދީފައި އޮންނަނީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 113 ވަނަ މާއްދާ އަށް ރިއާޔަތް ކޮށްފަ އެވެ.

އެކަން އެހެން އޮތް އިރު ވެސް، އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުން ގުޅިގެން މިހާރު އެ އޮތީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން ދުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި އެދިފައި އޮތީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 100 ވަނަ މާއްދާގެ ހ.ގެ (1) ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން، ރައީސް ޔާމީން ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނާ ކަނޑައެޅިގެން ހިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި އެ މާއްދާގެ (2) ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުރެ ކުރުން އެކަށީގެން ނުވާ ފަދަ ކަމެއް، ރައީސް ޔާމީން ކުރައްވައިފި ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން (ކ)، އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައިދާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އޭގެ އިތުރުން ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ތަހުގީގުކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ތަހުގީގު ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައި ރައީސް ޔާމީން ގާނޫނުއަސާސީގެ 127 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ވެސް، އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގައި އެދިފައިވެ އެވެ.

ނަމަވެސް ސުވާލަކީ އެއީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބެލިދާނެ މައްސަލައެއް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުރި މީހަކު ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ ތުުހުމަތުގައި މަގާމުން ދުރު ކުރުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވޭ ހެއްޔެވެ؟

ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެއީ، އެ ކޯޓަށް އިހްތިސާސް ލިބިގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް މަގާމުން ވަކި ކުރުމުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބަހެއް ބުނެވޭނެ ހަމައެކަނި ހާލަތަކީ، ރައީސް އަޒުލު ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ނިންމައިފި ހިނދެއްގައި އެ ނިންމުމުގެ ސައްހަކަމާ މެދު ޚިލާފު އުފެދިއްޖެ ނަމަ އެވެ.

ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އަމިއްލަ މީހުންނަށް ލިބިގެނެއް ނުވާ އިރު، ރައީސްގެ އިސްތަށިފުޅުގައި ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތު އަޅުވައި އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މީހުންނަށް އެވަރު ވެސް ނޭނގެނީތޯ އާޒިމާ ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ.

ނަމަވެސް ބައެއް ގާނޫނީ ވަކީލުން ދެކޭ ގޮތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަކީ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި "ދެ އަތް ބަނދެވިފައި" އޮންނާނެ ކޯޓެއް ނޫނެވެ. އެ ކޯޓަށް ލިބިދޭ އަސްލީ އިޚްތިސާސްގެ ތެރެއިން މި މައްސަލަ ބެލުމުގެ ދުސްތޫރީ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެ އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކީ ވެސް ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފަކަށްވާ އިރު، އެ މަގާމުގައި ހުންނަ މީހަކު ކުރާ ކަމެއް ނުވަތަ ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުވާ ނަމަ އެއީ ބާތިލު ނިންމުމެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެ އެވެ. އަދި އެ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން ބަޔަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ އެ ގެއްލުމުގެ އަދުލުވެރި އިންސާފުވެރި ބަދަލު ލިބިދިނުމަށްޓަކައި އަމުރުތައް ނެރުމުގެ ބާރު ވެސް، ގާނޫނުއަސާސީގެ 144ގެ (ހ)، (ށ) އިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެ އެވެ.

ބައެއް ގާނޫނީ ވަކީލުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ގާނޫނުއަސާސީގައި އޮތީ 100 ވަނަ މާއްދާ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ގާނޫނުއަސާސީގެ 155 ވަނަ މާއްދާ އިން ބާރު ލިބިގެން ހަދާފައި އޮތް، ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގެ 11 ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަސްލީ އިޚްތިސާސް ލިބިފައިވާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވެ އެވެ.

"އެ އިޚްތިސާސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް، ރައީސް މަގާމުން ދުރު ކުރުމުގެ މައްސަލަ ވެސް ވަދެގެންދާނެ. އެ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މި މައްސަލައިގައި ވެސް ނިހާއީ ހުކުމެއް އިއްވުމުގެ ބާރު ލިބިދޭނެ،" ރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ވަކީލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އޭގެ ތެރެއިން، ދުސްތޫރީ ނިޒާމުން ބޭރުވެދާނެ ފަދަ ގާނޫނީ ސަބަބުތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބެލިދާނެ. ނޫނީ ގައުމުގެ އާންމު މަސްލަހަތާ ގުޅިފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މި މައްސަލަ ބެލިދާނެ. އަދި ކޮބާ، މި ދެ ބާވަތް ޝާމިލުވާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މި މައްސަލަ ބެލިދާނެ،" ގާނޫނީ ވަކީލު ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކުރާ ކަންތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނަމަ އެކަންތައް ބެލުމަށްޓަކައި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކެއް، ގާނޫނުއަސާސީން އުފައްދައިދީފައިވާ އިރު، އެ މުއައްސަސާތަކުން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ފަރުވާތަކެއް ނުލިބެ އެވެ.

"ވަރަށް ކުޑަކުޑަ މިސާލެއް. ފްލެޓްތައް ދިން ގޮތް އެއޮތީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ސިއްރު ކޮށްފައި. ފްލެޓް ދިނީ ކިހިނެއް ޕޮއިންޓް ދީގެން ކަމެއް، ރައްޔިތުން އާދޭސް ކުރުމުން ވެސް ސަރުކާރަކުން ނުބުނި. އެ މައްސަލަ އާންމު ރައްޔިތުން ހުށަހެޅީ އޭސީސީ (އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން) އަށް. އެތަނުން އެ މައްސަލަ ބަލައެއް ނުދިން. އާންމުން ޝަކުވާތަކެއް ހުށަހެޅީމާ، އެ ޝަކުވާތައް ބަލައި ނިމެންދެން ފްލެޓްތައް ނުދީ މަޑުޖައްސައިލުމަށް އޭސީސީން އަމުރެއް ވެސް ނުނެރުނީ، އެ މައްސަލަ ބަލަން ބޭނުން ނުވީމާތާ. މިހާރު އެއް ބަޔަކަށް ފްލެޓްތައް ދީ އަނެއް ބަޔަކަށް ފްލެޓްތައް ވިއްކައި ހުސްކުރަނީ. އާންމުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާތައް އެހެރީ އޭސީސީގައި ބަންޑެލި ޖަހާފައި."

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތަކެއް ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވެސް ކުރަމުން އަންނަނީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ކަންތަކެކެވެ.

"ގޮނޑިއެއް ހުސްވީމާ 60 ދުވަސް ތެރޭގައި ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަންވާނެ ކަމަށް ގާނޫނުގައި އޮންނަނީ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމެއް ވެސް އެބަ އޮތް އެ ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް. މިހާރު ކިތައް މަސް މިވަނީ އެ ގޮނޑިތައް ހުސްވި ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅިތާ. އެ މައްސަލައިގައި އެ ދާއިރާތަކުގެ މެމްބަރުން ކިތައް ފަހަރު އެ ދިޔައީ އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުވޭތޯ. އެންމެ ފަހަރަކު ވެސް ބައްދަލެއް ނުކުރި. އެ މައްސަލައިގައި މެމްބަރުން ފޮނުވާ ސިޓީއަކަށް ޖަވާބެއް ދެނީކީ ނޫން. މީޑިއާ އިން ކުރާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބެއް ދެނީކީ ނޫން. ދެން ކޮން ތަނަކަށްތޯ މި ކަމުގައި ދާންވީ. މިވަރަށް ނޫންތޯ ދައުލަތް ދުސްތޫރީ ނިޒާމުން ބޭރުވާނީ،" އެ ވަކީލު ވިދާޅުވި އެވެ.

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި އެ ކޯޓުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ހަފުލާއެއްގައި.

އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި، ރައީސް މަގާމުން ދުރު ކުރުމުގެ މައްސަލައަކީ ދުސްތޫރީ ނިޒާމުން ބޭރުވެދާނެ ފަދަ ގާނޫނީ ސަބަބުތަކެއް ހުރުމުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. އަދި އެއީ ގައުމުގެ އާންމު މަސްލަހަތާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް ވެސްމެ އެވެ. ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތުން ވެސް ގައުމުގެ އާންމު މަސްލަހަތު ގެއްލިފައިވާ މިންވަރު އެނގެ އެވެ.

"މިސާލަކަށް ސިޔާސީ އެއްވުންތަކާއި ޖަލްސާތަކަށް ބަލަމާ ހިނގާ. ޕީޕީއެމްގެ އެއްވުންތަކާއި ޖަލްސާތައް ބާއްވަން ދަރުބާރުގެ ވެސް، އާޓިފިޝަލް ބީޗް ވެސް އަދި ކާނިވާ ސަރަހައްދު ވެސް ބޭނުން ދުވަހަކު ބޭނުން ވަގުތަކަށް އެބަ ލިބޭ. އެކަމު އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކަށް މާލޭގެ އެފަދަ އެއްވެސް ތަނަކުން ފުރުސަތެއް ސަރުކާރަކުން ނުދޭތާ ކިތައް އަހަރު މިވީ. ޕީޕީއެމަށާއި ސަރުކާރަށާއި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ގުރޫޕްތަކަށް މާލޭގެ މަގުތަކާއި ގޯޅިތައް ބަންދުކޮށްލައިގެން ވެސް އެކި ކަންތައް ކުރެވޭ. އެކަމު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އޮތީ ކޮން ފުރުސަތެއް. މިވަރަށް ނޫންތޯ ގައުމުގެ އާންމު މަސްލަހަތު ގެއްލޭނީ. ދައުލަތުގެ ބިންތަކާއި އިމާރާތްތަކަކީ ޕީޕީއެމްގެ ތަރިކަ މުދާވީމާތޯ ހަމައެކަނި ޕީޕީއެމަށް އެ ދޫކުރަނީ،" ދުސްތޫރީ ނިޒާމުން ބޭރުވެ އާންމު މަސްލަހަތު ގެއްލިފައިވާ ކަން ހާމަކުރަމުން ގާނޫނީ ވަކީލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ އާންމު މަސްލަހަތުތަކުގައި މިހާ ވަރަށް ހަމައާއި އިންސާފު ނަގައިލީމާ މިހާރު ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާނީ ކޮން ތާކަށް؟ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އެ އޮތީ ދާއިމީ ނިންޖެއްގައި. ވަކި މުއައްސަސާއެއް ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް. ސަރުކާރުން ކުރާ ކަމަކާ ދެކޮޅަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިގެން ބަލައިދޭނެ އިދާރާއެއް މި ބިމަކު ނެތް. ދެން ގައުމުގެ އާންމު މަސްލަހަތު ގެއްލި ދުސްތޫރީ ނިޒާމުން ބޭރުވާނީ މިހާ ވަރަށް ނޫންތޯ. ރައީސް އެ ވިދާޅުވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓު މަގުން ކައްސާލާ ނަމަ، އެތަން ހަމަ މަގަށް އަޅުވަން ހުރީ ތިމަން މަނިކުފާނޭ. އެއަށް މާ އައުލާކަން ބޮޑު ނޫންތޯ އާންމު ރައްޔިތުންގެ މި މަސްލަހަތުތައް ހިމާޔަތް ކޮށްދެއްވިއްޔާ. އާންމުންގެ ޝަކުވާތައް ބަލަން ގާނޫނުއަސާސީން ކަނޑައެޅި ތަންތަން ނޫންތޯ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަކީ. އެ ތަންތަނަށް ހުށަހަޅާ އާންމުންގެ ޝަކުވާތަކަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދިނުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ދުސްތޫރީ ނިޒާމުން ގައުމު ބޭރުވެދާނެ އެހެން ގޮތެއް އޮންނާނެތޯ،" ގާނޫނީ ވަކީލަކު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެން ވިޔަސް މި މައްސަލަ އަށް މިއަށް ވުރެ ސާފު ޖަވާބެއް ބޭނުންވެ އެވެ. ރައީސްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކަކީ ދުސްތޫރީ ނިޒާމުން ބޭރުވެދާނެ ފަދަ ގާނޫނީ ސަބަބުތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ވެދާނެ އެވެ. ނުވަތަ އެއީ ގައުމުގެ އާންމު މަސްލަހަތާ ގުޅިފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ވެސް ވެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ ނިހާއީ ހުކުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަޒުލުކުރުން ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިގެންވޭ ހެއްޔެވެ؟

54 ކޮމެންޓް, 72 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 76%
icon sad icon sad 8%
icon angry icon angry 15%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

މުސްޠަފާ

14 October 2018

މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ގޯސްވީމަ އެ ގޯސްކޮށްކުރި ބަަޔަކު ގޮވައިގެން ކޯޓަށް ދޭ ޔާމީން ގެ މައްސަލައެއް ނޫން އެއީ

The name is already taken The name is available. Register?

ބަނދަރު ކާޅު

07 February 2018

ސްޕްރީމް ކޯޓަކަށްވެސް، އަދި އެހެން ފަރާތަކަށްވެސް ދެން ރައީސް މަގާމަކުން ދުރެއްނުކުރެވޭނެ. މިހާރު މި ފެންނަ މަންޒަރަކީ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރޭ އެއްވެސް އަމުރަކީ ރައީސް ހިތްހަމަނުޖެހޭ އަމުރެއްވެއްޖެއްޔާ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ފަނޑިޔާރުން ހިފާ ހައްޔަރުކުރަނީ. ސިފައިންނާ ފުލުހުންވެސްތިބީ ސްޕްރީމްކޯޓްގެ އަމުރު ތަންފީޒުކުރާ ގޮތަކަށްނޫން. އެމީހުންވެސް ހަދަން ބުނަނީ އޭޖީ ބުނާގޮތެއް. އޭޖީވެސް ރައީސް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ގާނޫނީ ލަފައެއް ދީފިނަމަ އޭޖީވެސް ޖެހޭނީ މަގާމް ދޫކޮއްލަން. ހަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހައްވެސް އޮތީ މިގޮތް، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންގޮތައްނޫން އެހެންގޮތަކަށް ވޯޓް ދީފާނެހެން ހީވާ މެމްބަރެއްވިއްޔާ ސިފައިން މެދުވެރިކޮށް އެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާޔަށް ވަނަކަނުދޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޢަލް

03 February 2018

ސުޕްރިމް ކޮޓުގެ އަމުރައް ތަބާނުވީމަ އެކޯޓަޢް ރައީސް އަޒުލުކުރެވިދާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

ހާރޫން

01 February 2018

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 12 މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅިދާނެ ނުން. އޭރުން ވެސް ސުޕްޜީމް ކޯޓެއް އޮތްކަން ވެސް އެނގިދާނެނުން. ހެޔޮ ނުވާނެ ފަނޑިޔާރުންނޭ. މުޅި ޖުޑީޝަރީގެ އަގު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވައްޓާނުލާ މިޔަށް ފަރުވާއެއް ދެއްވާ. ގިޔާމަތް ވެދާނެ ހެޔޮ ނުވާނެ

The name is already taken The name is available. Register?

އަބްދުއްލާ

01 February 2018

އެންޓި ކޮރަޕްސަން އަކީ ކަރެޕްސަނުގެ މައްސަލަ ބަލާތަނެއް ސަރުކާކުން ކުރަމުންދާކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް މައްސަލަހަދާ ހުށަހެޅީމާ އެކަން ހުއްޓުވާ ތަނެއްނޫން. ލިޔެކިއުމުގެ ލިއުންތަކުގެ ޕޮއިންޓުން އެއްވަރު ވިޔަސް ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ހާލު ދަށް ދިރިއުޅުމުގެ ތިބާމީހުން ހާލަތަށް ބަލާފަ ސަރުކާރުން އަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމުން އެކަމާ ނުރުހުނަސް އަމަލު ކޮށްފާވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް.

The name is already taken The name is available. Register?

‫1234

01 February 2018

‫ގައުމެއްގެ ސަރުކާރު އިރު އިރުކޮޅާ ވެއްޓޭނަމަ މިގައުމު ދުވަހަކުބެސް ކުރިނާރާނެކަން ދަންނަނީ ކިތައް މީހުންބާ? ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުން ބަލާނެ އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ ޕޮލިޓިކަލް ސްޓެބިލިޓީ އެބަހުރިތޯ!

The name is already taken The name is available. Register?

ހެލޯ 1234

05 February 2018

މިއުޅެނީ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ އަމުރެއް ތަންފީޒް ނޮކޮށްގެން... މިހާރު ދެން ހަމަ ވާހަކަ އޮޅުވާލައިގެންނޭ ތި އުޅެނީ!!!

The name is already taken The name is available. Register?

އަބްދުއްލާ

01 February 2018

ރައީސް މަގާމުން ވަކިކުރުން ސްޕްރީމް ކޯޓަކަށް ނުބެލޭނެ އެއީ ގާނޫނުއަސާސީގަ އެކަންކުރަންޖެހޭގޮތް ބަޔާންކޮށްފައޮތީމަ .އެކަމެއް ނުވޭ ދުސްތޫރުގާ ނެތްކަމަކަށް. އިލެކްސަންކޮމިސަނުން އިންތިހާބު ނުބޭއްވުމުގާވެސް އެމީހުންގެ މައްސަލައެއް ނެތް މައްސަލަ އޮތީ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ . އެއީ ބިލް ފާސްކުރެވޭ ގާނޫނީ އަދަދަށް ހުރަސް އަޅާ ބިލްތައްފާސް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކަމަށް ހަރަދުކުރާނެ ފައިސާ ނުލިބުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަނު

01 February 2018

ލިޔުން ތެރިޔާ ރަނގަޅު ބައެއް ވާހަކަ ދައްކާފަ އެބަހުރި.. އެކަމަކު.. އޭސީސީއާ، ހިއުމަން ރައިޓް ކޮމިޝަނާ، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހަ ތަކަކަށްވެ އެތަންތަކުން އިންސާފުގެ ޒައްރެއްވެސް ނެތ ްމިންވަރަށް 'ގޯސް' ފެވައި ވާކަމަށް ބުނާިއރު ސުޕްރީމް ކޯޓު އޮތީ ހަމަ އެހާލުގާ ނޫންތޯ ސުވާލު ނުކުރެއްވީ ކީއްވެތޯ؟؟ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާ ވަރުގަދަކަމުން ދިފާއީ ވާހަހައެއް ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ އެންމެ ބޮޑު އަދަބުން ނަޝީދަށް އަދަބު ދިން ދިނުން ހަމަ ރަނގަޅު ކަމަށް ސުޕްރީކޯޓުން ނިންމި، އެލެކްޝަން ކޮމިޝަނަރު ވަޒީފާއިން ކަނޑާލި، އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތި ބޮޑު އިންތިހާބެއް ބާތިލުކުރި، މިހެން ގޮސް ސިޔާސީ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން މިހެން ހުރި އިރު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ގެ ސަބަބުން ގައުމު ހަލާކު ވާކަމަށް ނިންމުމުގެ ބާރު ވަކި ކީއްވެ ކޮން ސަބަބަކާހުރެތޯ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދޭންވީ.....

The name is already taken The name is available. Register?

ސާފުނުވި

01 February 2018

އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މައްސަލަތައް ބަންޑެލިޖަހައިގެން ނުބެލީމަ އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅެންނޯވޭތަ؟ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ކުރި ގޯސްކަމެއް ހަމަ އެގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބެލެން ނޯންނަނީތަ؟ ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކުރާ ބޭއިންސާފު ކަންކަމާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މިނިސްޓަރާ ބެހޭ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅެންނެތީތަ؟ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ހައްލަކީ ޔާމީން މަގާމުން ދުރުކުރުންކަމުގައި ބެލެވެނީ އެހުރިހާ ތަނަކަށް ޔާމީން ބާރުފޯރުވާތީ ކަމަށްވާނަމަ އެހުރިހާ މުއައްސަސާއަކަށް ޔާމީން ބާރު ފޯރުވި ކަމުގެ ހެކި ހުރެގެންބާ މިގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން މިއުޅެނީ؟ މިލިއުމުގައިވާ ވަކީލު ދެއްކި ވާހަކައިން މިކަން ސާފުނުވި.

The name is already taken The name is available. Register?

އަބްލޯ

01 February 2018

ސާފުނުވި އަށް ޔަގީނުން ސާފުވާނެ. އަބްދުﷲ ގާޟީ ހައްޔަރުކުރީ ސިފައިންކަން. އަދި ރައީސް ނަޝީދަށް ހުކުމް ކުރިކަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ސާފުނުވި

01 February 2018

ނަޝީދަށް ގޯސްކޮށް ހުކުމް ކުރީމަ ހަމަ އެގޮތަށް ގޯސްކޮށް ޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރީމަ ދެން އެ އޯކީވީތަ އެހެންވީމަ؟ ނޫނީ ނަޝީދަށްވީމަ ހުކުމް ގޯސް އެކަމު ޔާމީނަށްވީމަ ހުކުމް ރަގަޅުވަނީތަ؟ އަދިވެސް ސާފުނުވި..

The name is already taken The name is available. Register?

ކުރުކޮށް ފޮނިކޮށް

01 February 2018

ތިއީ ޝައްކެއްވެސް އޮތް ކަމެއްނޫންތޯ.. "ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ބަހަކީ އެންމެފަހުގެ ބަހެވެ.."

The name is already taken The name is available. Register?

ޛދޖދހ

02 February 2018

ހެއްދެވި ރަސްކަލާނގެ އެއީ އެންމެފަހުގެ ބަސް ބުނާ ފަރާތް..

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454