ރިޕޯޓް / ތިމާވެށި

ރުކުގެ ޑިމާންޑް ބޮޑު، ރަށްރަށް ހަނަފަސް، ހައްލެއް ނެތް!

ވެގެން އުޅޭ ގޮތް ވަރަށް ސާފެވެ. ފަޅުތައް ހިއްކައިގެން ހަދާ ރިސޯޓްތައް ހުޅުވަން ޖެހޭ މުއްދަތު ކައިރިވަނީ އެވެ. ހުޅުވެން އޮތީ އެ ރިސޯޓްތައް ފެހިކޮށްގެންނެވެ. އެކަން ވާން އޮތީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގަސް ލިބިގެންނެވެ. އެތައް ހާސް ރުކެއް އަވަހަށް ހޯދަން ރިސޯޓްތަކުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް މަޖުބޫރުވުމުން ބޮޑު އަގު ދީފައި ގަންނަން ފެށީ އެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށް ހަނަފަސްވަމުން ދިއުމެވެ.

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ރުއް ނަގަމުން އެދަނީ އެކި ސަބަބުތައް ދައްކައިގެންނެވެ. އެންމެ އާންމު ގޮތަކީ އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން އެކަން ކުރުމެވެ. އެގޮތުން އެކި މަޝްރޫތައް ހިންގުމުގެ ނަމުގައި، ރުއް ގިނަ ބިންތައް ސާފުކުރަނީ އެވެ. އެގޮތަށް ސާފުކުރާ ބިންތަކުގައި ހުންނަ ރުއްތައް ރިސޯޓްތަކަށް ލިބޭ ގޮތަށެވެ. ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމުގެ ނަމުގައި އެކަން ކުރަނީ ރުއްގަސް ނެގުމާ ބެހޭ ގަވައިދުން އެކަމަށް ފުރުސަތު ލިބޭތީ އެވެ.

Hadhaa resort thah fehikuran ehen rah rah halaakukuranee!

Hadhaa resort thah fehikuran ehen rah rah halaakukuranee!

The most trusted news source in the Maldives

Mihaaru

ހަދާ ރިސޯޓްތަކަށް ރަށްތައް ފަޅު ކުރުން---

އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) ގެ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން 10 ރުކަށް ވުރެ ގިނައިން ރުއް ކަނޑަން ނުވަތަ އުފުރާ ނަމަ އެ އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދައެއް ނަގަން ޖެހެ އެވެ. އަދި 200 ރުކަށް ވުރެ ގިނައިން އެއް ފަހަރާ ރުއް ނަގާ ނަމަ އެންވަޔަރްމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް (އީއައިއޭ) ރިޕޯޓް ހަދަން ޖެހެ އެވެ. ނަމަވެސް ޕާކާއި ކުނިކޮށި ހެދުން ފަދަ އިޖުތިމާއީ އެކި ކަންކަމަށް ހުސްކުރާ ބިންތަކަށް އީއައިއޭ ނުހަދައި ހުއްދަ ދެ އެވެ. ކައުންސިލިންތަކުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފަމުން އެ ދަނީ އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުމެވެ.

ރިސޯޓްތަކަށް ރުއް ވިއްކާ ކުންފުނިތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވެ އެވެ. އެ މީހުންނާއި ކައުންސިލްތައް އޮންނަނީ ގުޅިފަ އެވެ. އެ ކުންފުނިތަކުގެ އަތުން ރިސޯޓްތަކަށް ރުކެއް ގަންނަ އަގު އުޅެނީ 1،500-3،000ރ އާ ދެމެދުގައި ކަމަށް، އެ ވިޔަފާރީގައި އުޅޭ މީހަކު، ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް، ބުންޏެވެ. ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ އަތުން އެކުންފުނިތަކުން ރުކެއް ގަންނަނީ 500-800ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. އަދި ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންނަށް ވެސް ފައިސާ ދޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެ އެވެ.

"ކައުންސިލްތަކުގެ ޕްރެޝަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އީޕީއޭން ހުއްދަދެނީ ރުއް ނަގަން. ކައުންސިލްތަކުން ވަރަށް ޕްރެޝާ ކުރޭ އެކަންކަން އަވަސް ކުރުމަށް. ހާއްސަކޮށް ގޯތި ދޭން ކަމަށް ބުނެ ބިންތައް ހުސްކުރޭ. އީޕީއޭއަކަށް ނޯވޭ އެގޮތަށް ހުއްޓުވޭކަށް،" ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާއެއްގެ ވެރިއަކު، ނަން ނުޖަހަން ޝަރުތުކޮށް، ވިދާޅުވި އެވެ.

ކައުންސިލްތަކަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް ބާރު ލިބޭ ހެއްކަކީ އޮޅުވާލައިގެން އެކަން ކުރާ މައްސަލަ އެވެ. އެގޮތުން ބަޖެޓް ވެސް ހަމަޖެހިފައިނުވާ މަޝްރޫތަކަށް ބިން ސާފުކުރި މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ. އެ މައްސަލާގައި ބައެއް ކައުންސިލްތަކަށް ފިޔަވަޅު ވެސް އެޅި އެވެ. ނަމަވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ރަށްރަށުން ރުއް ނެގުން ކުރިއަށް އެބަ ދެ އެވެ. ގިނައިން ރުއް ނަގަނީ ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ނަމުގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުންނެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި، އެންމެ ފުޅާކޮށް ފެށި އެ އަމަލްތަކަށް ހައްލު ގެންނާނެ ކަމުގެ ވައުދު މި ސަރުކާރުން ވީ ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެކަން ހުއްޓުވިފައެއް ނުވެ އެވެ.

ޕްލޭނެއް ނެތުމުގެ ހިތި ނަތީޖާ!

މާލޭގެ ހަ ވަނަ އަވަށުގެ ގޮތުގައި ހުޅުމާލެ ހިއްކައި އެ ރަށް ފެހިކޮށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު އުޅޭ ގޮތަށް ތަރައްގީކުރީ ރަނގަޅު ޕްލޭނެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެހެންކަމުން އެ ރަށް ފެހިކުރުމަށް މާ ގިނަ ގަސްތަކެއް އެހެން ތަންތާކުން ގެންނާކަށް ނުޖެހުނެވެ. އެ ރަށުގައި އިންދި ގިނަ ގަސްތައް ހެއްދީ އެރަށުގައި ނާސަރީތައް ހަދައިގެންނެވެ. ފިތުރޯނާއި ދަނބުގަސްތަކުން ހުޅުމާލެއަށް ހިޔާކޮށްދެނީ އެ ޕްލޭން ރަނގަޅުވީމަ އެވެ. ބޭރުން ގެނެސް އިންދަން ޖެހުނީ ނިސްބަތުން މަދު ރުކަކާއި ގަހެކެވެ.

ރަށްރަށުން ރުއްގަސް ނަގާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރާ އެކަކަށް، ތިމާވެށީގެ ހައްގުގައި އަޑުއުފުލަމުން އަންނަ އަބްދުﷲ އާދަމް (އެޑަމް) ވާނެ އެވެ. އޭނާ ބުނީ މި މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވަނީ ޕްލޭނެއް ނެތި ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާތާނުގެ ތެރެއިން ކުއްލިއަކަށް އެތައް ފަޅެއް ހިއްކައިގެން ރިސޯޓް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ދިންއިރު އެތަންތަން ފެހިކުރުމުގެ ޕްލޭން ނެތް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

"ޕްލޭނެއް ނެތި ކުއްލިއަކަށް ކަންކަން ކުރުމުގެ ނަތީޖާ މިއީ. މިއީ ފިލާވަޅެއް. ކަންކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ޕްލޭންގެ ތެރެއިން ކަމުގެ ހެއްކެއް،" އެޑަމް ބުންޏެވެ.

ހައްލަކީ ނާސަރީތަ؟ ގަސް އެތެރެކުރުންތަ؟

ރުކުގެ ޑިމާންޑް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައި ވާތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ވެސް ލިބެން ޖެހެ އެވެ. ރިސޯތްތައް ފެހި ކުރަން ވެސް ޖެހެ އެވެ. ނަމަވެސް އެހެން ރަށްރާށް ހަލާކުނުކޮށެވެ. ސުވާލަކީ އެކަން ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ އެވެ؟

ރާއްޖެއަށް ބޮޑެތި ރުއްގަސް އެތެރެކުރަން ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ގިނަ އެވެ. ފިޝަރީޒް އަދި އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީން ހަދާފައިވާ ގަވައިދު ވަރަށް ހަރުކައްޓެވެ. ސަބަބެއް ވެސް ވާތީ އެވެ. މީގެ ވިއްސަކަށް އަހަރު ކުރިން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓަކަށް މެލޭޝިއާއިން ގެނައި ރުއްތަކަކުން ނުރައްކާތެރި ސުއިޕެއް ކަމަށްވާ ކޮކޮނަޓް ހިސްޕިޑް ބީޓްލް ފެނުނެވެ. އޭގެ ކާނާއަކީ ރުކުގެ ބޮންތި އެވެ. އެ ބީޓްލް ރުކެއްގައި ހަރުލައިފި ނަމަ ރުއް މަރުވެ އެވެ. ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމަކީ އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރިޔަސް އެ ބަލި އަދިވެސް ރާއްޖެއިން ނައްތާލެވިފައި ނުވުމެވެ. މިފަދަ ނުރައްކާތައް އޮތުމުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރުއްގަސް އެތެރެކުރުން ސަރުކާރުން ވަނީ ހަރުކަށިކޮށްފަ އެވެ.

ދެން އޮތީ ނާސަރީތަކެއް ހެދުމެވެ. ރާއްޖޭގައި ފަޅުރަށްރަށް ގިނައިރު އެތަންތަނުގަ އާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ހުސް ބިންތަކުގައި ރުއް އިންދައި ބޮޑުކޮށްގެން ވިއްކުމަކީ ފަސޭހައިން ކުރެވެން އޮތް ކަމެކެވެ.

އީޕީއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް ޑރ. އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ރުކަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ޑިމާންޑް އޮތް ވިޔަފާރިއަކަށް ވާއިރު ވަކި ނާސަރީތަކެއް ހަދައިގެން އެ ވިޔަފާރި ފުޅާކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

މިހާރު ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރާ އުސޫލުން ބިން ދޫކޮށްގެން ނުވަތަ ފަޅުރަށްތައް ދީގެން ވެސް ރުއްގަސް ހައްދައި، ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ވިއްކިދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެޑަމްގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ ރުއް ނެގުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ އިރު ވެސް ސަރުކާރުން އެފަދަ މަސައްކަތެއް ނުފަށާތީ އެވެ.

"ބައެއް ގަހަކީ ސަޕްލިމެންޓް ކޮށްގެން ވެސް އަވަހަށް ހެއްދޭ އެއްޗެހި. އޭރުން އެ ގަސްތައް ރިސޯޓްތަކަށް ގެންދެވޭނެ. މިވާހަކަ ދައްކާތާ ވެސް ދެ އަހަރު ވަނީ. އެކަމަކާ ނޫޅޭ،" އެޑަމް ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ރުކަށް އޮތް ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ސަޕްލައިކުރެވޭނެ ގޮތް ފުރުސަތު ހޯދައިދޭން އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ކ. ކާށިދޫ ފަދަ ރަށްރަށުގައި ބަގީޗާ ގަސްތައް ހައްދައިގެން މިހާރުވެސް ރިސޯޓްތަކަށް ވިއްކަ އެވެ. އެގޮތަށް ރުއް ހައްދައިގެން ވެސް ވިއްކިދާނެ އެވެ.

އީޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ނައީމް ވިދާޅުވީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ތަނެއް ހިއްކާ ނަމަ އެކަމެއް ކުރަން ހުއްދަ ދެނީ އެތަން ފެހިކުރާނެ ރަނގަޅު ޕްލޭނެއް ވެސް ހުށައެޅުމުން ކަމަށެވެ.

"ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ފެހިކުރާނެ ޕްލޭންތައް އޮތްތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބަލާނެ ވަރަށް ބޮޑު އަހުއްމިއްޔަތެއް ދީގެން،" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓީއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނައީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރުއް ނެގުމުން ނުރައްކާވަނީ ކީއްވެ؟

ރުކަކީ ރަށުގެ ވެލިގަނޑު ހިފަހައްޓައިދިނުމަށާއި ރަށް ގިރުން ކުޑަކޮށްދިނުމުގައި މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރާ ވަސީލަތެކެވެ. އަދި ރަށުގެ ފިނި ހޫނުމިން ވެސް ހިފަހައްޓައިދެ އެވެ. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓަށް ރުކުގެ މުހިންމުކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ.

ވެލިތަކާއި މޫތަކާ އެކު އެތައް ސަތޭކަ ރުކެއް ނެގުމުގެ ސަބަބުން ރަށްރަށުގެ ފެން ފަށަލައަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރެ އެވެ. މިއީ ރުއް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ލާރިކޮޅާ އަޅާބަލާއިރު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެވެ.

ނަގާ ރުއްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 20 ޕަސެންޓް ރުއް އިންދަން އީޕީއޭން ކޮންމެ ރަށަކަށް ވެސް އަންގަ އެވެ. އީޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބު ދައްކާ ގޮތުން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ފަސް ރަށެއްގައި 8،602 ރުއްގަސް އިންދާފައިވެ އެވެ. އަދި ރުއްގަސް ނެގުމުގެ ހުއްދަ ދީގެން 21 ރަށަކުން 2،706 ރުއްގަސް ނަގާފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ރަނގަޅު އަދަދުކަން އީޕީއޭއަކަށް ވެސް ސީދާ ޔަގީނެއް ނޫނެވެ.

މިހާރު ފެންނަ މަންޒަރަކީ ބައެއް ރަށްރަށުން ހާއަޅަމުން ދާ ތަނެވެ. ކުރިން ރުއްތަކުން ފެހިވެފައި އޮންނަ ސަރަހައްދުތައް ހަނަފަސްކޮށްލާތަނެވެ. ދާއިމީ ހައްލަކަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ ތަނެއް އަދި ނުފެނެ އެވެ.

20 ކޮމެންޓް, 14 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 0%
icon sad icon sad 14%
icon angry icon angry 86%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ޑުރެކިއުލާ

25 October 2019

މީގައިމިއޮތީ ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން ރުއް އުފުރައިގެން ގެންގޮސް ހަނަފަސްކޮށްހުރި ރަށްރަށުގަ އިންދައިގެން ހަނަފަސްކަން ކަނޑުވާ ފެހިކުރާވާހަކަ. މީގައި ޖުމްލަކޮށް ގައުމުގެ ތިމާވެއްޓަށް އެވަނީ ފައިދާއެއްނޫންތަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ރާއްޖެ

25 October 2019

ރައީސް މީހާ އެއައީ 30 މީހުން ގޮވައިގެން ނިއުޔޯކަށް ގޮސް ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރާ ގޮތް ކިޔައިދީފަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނެތީމޭ

25 October 2019

ރާއްޖެތެރޭ ރަށްރަށުން ރުއްނަގަ ނަގައިގެން ގޮސް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ފަޅު ތަކުގައި ޖެހުން އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ތިމާވެއްޓަށް އޭގެ ސަބަބުން ފައިދާ ކުރާނޭ ކަމެއް ނޫނޭ ރިސޯރޓްސް ތައް ހަދަން ހަދާ އީއައިއޭ އެއީ އަމާ ބުނީތީ ފަރަށްދާ އުސޫލުން ތައްޔާރު ކުރާ އެއްޗެއްތޭ މަމެން ތަމެން ގާތުން ސާފު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއްޗެކޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމޭ...

The name is already taken The name is available. Register?

ބޯގަޅިމުޙައްމަދުކަލޭފާނު

25 October 2019

ޓޫރިޒަމުން ރަށްދޭއިރު ރަށް މިދެނީ ދެތިންއަހަރުން ތަރައްގީކުރާގޮތަށް. ދެތިންއަހަރުތެރޭގައި ރުއްވެސް ފަޅައި ކުރުބާއަޅާފައި މިހުންނަންޖެހެނީ. ދެން މިކަހަލަ ދެކޮޅޮދިމާނުވާ ބޯގަޅިކަންތައްކުރީމާ މިކަހަލަ ކަންކަންވެސް ދިމާނުވެނުދާނެކަން އެންނެންނަށްވެސް އިނގެންޖެހޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަހުލުން ވަތަން

25 October 2019

ކިހާ ބޮޑުވެއްޖެ ކަމެއް. ރިސޯޓު އޯނަރުން ވެއްޖެނު ކާށި ވަޅުލައިގެން ރުއް ހައްދަން. ރަށްރަށް ސުންނާފަތި ނުކޮށް ބަލަ ރަށްރަށުގަ ހުންނަ ރުއްގަހަކީ އެރަށެއްގެ ތަބީއީ ސިފަ ދަމަހައްޓާ އެއްޗެކޭ. ކައުންސިލްތަކުން މިހާރުން މިހާރަށް ތިކަން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ރުއް

25 October 2019

ރިސޯޓްތަކުން ބޭނުންވަނީ ބޮޑެތި ރުއް. އެހެންވީމަ ނާސަރީ ހެދުމަކީ އަދި ހައްލެއްނޫން މިވަގުތަށް. ބޭރުން ބޮޑެތި ރުއް ގެނެސް އިންދީމަ ނިމުނީއެއްނު

The name is already taken The name is available. Register?

ާއަހަމަދު

25 October 2019

ޢެ އޮތީ އެއްނު ބުނެފަ މެލޭ އިން ރުއްގެނެސް ގެން ބަލި އެރި ވާހަކަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކޭ ކައުންސެލަރު

25 October 2019

ލ ކުނަހަންދޫ އިން ރުކާއި ކުދިގަސް ބޭރު ކުރުން ހުއްޓުވަން ދާނެ ތަނެއް ދަންނަވާނެ ބޭފުޅެއް ނޭގުނެވެ .މިރަށް ހުސް ކޮށްފިއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ލ ކުނަހަންދޫ

25 October 2019

ލ.އަތޮޅު ކުނަހަންދޫ އިން ހަފްތާއަކު ދެބާޖް ކުދި ގަސް އެބަ ބޭރު ކުރެއެވެ. ރަށުގެ މަޝްހޫރު ކިނބިވާ ހުސް ކޮށްފިއެވެ. ބޯކެޔޮވާ ތަކާއި ދިއްގާ ގަހާއި އުނި ގަސްތަށް ބޭރު ކޮށް ހުސް ކޮށްފިއެވެ. މިއީ ކޮންމިނިސްޓްރީ އަކުން ހުއްދަ ދީގެން ކުރާ ކަމެއްތޯއެވެ؟ މިކަމުގެ އަޑީގައި ތިބީ ބައެއް ކައުންސެލަރުން ކަމަށް ވާތީ މިކަން ހުއްޓުވޭ ކަށް ވެސް ނެތެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ތިމާވެށި

25 October 2019

ލ.ކުނަހަންދޫއިން ރުއްގަސްނަގާ ފޮޓޯ ލިިބިދާނެތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ލިބިދާނެ

26 October 2019

ވަރަށް ފާޅުގައި ކުރާ ކަމެއް އިގޭތޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ރަޓު މީހާ

25 October 2019

ރިސޯޓް ހެދި ހެދީނުން މިހާރު ނެތޭ ދަތުރު ގޮސް މަޖާކޮއްލާނެ ރަށްގަނޑެއް.. މީ ކިހިނެތް އުޅުނު ބަޔެއް.. އެކީގަ އާއިލާ ގޮވައިގެން ދަތުރު ގޮސް މަޖާކޮށް އުޅުނު ދިވެހިންނަށް މިހާރު މިޖެހެނީ ރަށު ބަނދުވެފަ ތިބެން.. ތީގެން ރިސޯޓަކަށް ދިވެއްސަކަށް އެރެނީ ކީ ނޫން އެހާ އަގު ބޮޑު.. އަސްލު ދެން ވެއްޖެއެއްނު ތިކުޅި ހުއްޓާލަން ރިސޯޓް ވެސް ހެދިއްޖެ އެއްނު ވާވަރަށް.. މިއޮތީ ވާ ރާއްޖެއެއް.. އަމިއްލަ ފަސްގަނޑުގަ ބީރައްޓަހިންނަށް ބަދަލު ވަނީ މިއޮށް..

The name is already taken The name is available. Register?

ލޮޅުމެއްއަންނާނެއޭ

25 October 2019

ރުކުގެ ޑިމާންޑް ބޮޑު، ރަށްރަށް ހަނަފަސް، ހައްލެއް ނެތް ކަމަށް ބުނާނަމަ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކޮށް އަދި އަންނަން އޮތް ޖީލު ތަކާއި ހަމައަށް އެކަން ހެޔޮ ގޮތުގައި ވާސިލް ކޮށްދޭން ވައުދު ވެގެން އައި ސަރުކާރުން ޖެހޭނެއޭ މިކަން ޑެޑް ސީރިއަސް ކޮށް ވިސްނަން ދެން ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ދިވެހި ކާށްޓެއްގެ އަގު އަރާނެއޭ 50 ރުފިޔާ އަށް ނަތީޖާ އަކީ ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ކާށި ވެސް އިމްޕޯރޓް ކުރުމޭ މީ ރާއްޖޭގެ ޑޮލަރ ބާސްކެޓް އަށް ބޮޑު

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454