ޖަމާލުއްދީނަށް 35 އަހަރު، ކާމިޔާބީތައް ގިނަ

ތައުލީމީ ދާއިރާގައި، ހޭދަކުރެއްވި މި ދިގު މުއްދަތުގައި ވެސް އޭނާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭން ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުން ދެމުން އަންނަ ސަމާލުކަމެވެ. މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން އެކަން ފެށި އިރު ގިނަ މީހުން ގަބޫލުކުރީ އެފަދަ ކުދިން ތިބެން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ގޭގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ކޮށި ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެނައުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރީ ޖަމާލުއްދީނެވެ.


އެ ކާމިޔާބު މަސައްކަތާ އެކު ޕްރިންސިޕަލް ހަސަން މުހައްމަދަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ ހާއްސަ އުުފަލެކެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުން ފާހަގަކުރީ 35 ވަނަ އަހަރެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ޑިމާންޑު ބޮޑު އެއް ސްކޫލެވެ. ގިނަ މީހުންނަށް އެ ސްކޫލް ކަމުދާ ސަބަބުތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ، ހުރިހާ ދަރިވަރުން ބައިވެރިކޮށް ކިޔަަވައިދިނުމާއި ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ މެދުގައި އޮންނަ ބަދަހި ގުޅުމެވެ.

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ކަމުގައި މިހާތަނަށް 15 އަހަރު ހޭދަކުރައްވާފައިވާ ހަސަން ވިދާޅުވީ އެ ސްކޫލުގައި މިހާރު ވެސް، އަޑުއިވުމުން މަހުރޫމް ވެފައިވާ ކުދިންނާއި އޯޓިސްޓިކް ކުދިންނާ އެކު، ހާއްސަ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަންސާހަކަށް ކުދިން ކިޔަވަ އެވެ. އެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ބައެއް ކުދިން މީގެ ކުރިން އޯ ލެވެލް ވެސް ހަދައިފި އެވެ. ގިނަ ކުދިން ފަސް މާއްދާއިން ފާސްވިއިރު، ބައެއް ކުދިން މާއްދާތަކުން އޭ ސްޓާ ވެސް ހޯދި އެވެ.

ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން އެއް އަހަރު، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން އޯ ލެވެލް ހަދަ އެވެ. މި އަހަރު އެފަދަ ހަތަރު ކުއްޖަކު އޯ ލެވެލް ހަދާނެ ކަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ.

ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުން ހަދިޔާކުރި ބައެއް ސާމާނާ، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ހަސަން (ވ)، ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

"އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުން މި ވަނީ ކޮށްދީފައި. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކުދިން ކިޔަވަން ފެށީ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގައި،" 2،110 ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުން އަންނަ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިފަހަކާ ޖެހެންދެން ވެސް އެ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދެމުން އައީ ހަމައެކަނި ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑަށެވެ. ނަމަވެސް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި އެދިގެން، އެ ކުދިންނަށް ސެކަންޑްރީ ތައުލީމް ތައާރަފުކޮށް އޯ ލެވެލް ހަދަން ފެށި އެވެ. ހަސަން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޕްރައިމަރީއާ ހިސާބަށް ކިޔެވުމަށް ފަހު މީގެ ކުރިން އެ ކުދިން ދާން ޖެހެނީ ގެއަށެވެ. އިތުރަށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ފަހިވެފައެއް ނެތެވެ.

"އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް އަޅުގަނޑުމެން ގެނައި. ފުރަތަމަ ފަށައިގެން އިރު ކުރި ކަމަކީ، އޭރު ތިބި ޓީޗަރުންނަކީ ޓްރާންސްލޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ބެލި. ބަލާފައި ސަބްޖެކްޓް ޓީޗާސް ތަންތަނުން ގެނެސްގެން ކިޔަވައިދޭން ފެށީ. ފަށައިގެން ފުރަތަމަ އަހަރު ވެސް އަށް ކުދިން އޯ ލެވެލް ހެދި. މިހާތަނަށް 16 ވަރަކަށް ކުދިން އޯ ލެވެލް ނިންމައިފި،" ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަކު ފިލާވަޅު ނަގައިދެނީ --- ފޮޓޯ: މިހާރު

އަދަބީ ދާއިރާއިން އެންމެ ކާމިޔާބު ސްކޫލު

ހަސަން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ބަހާއި ހިސާބު ރަނގަޅަށް އެނގޭ ދަރިވަރެއް ނަމަ، އެހެން މާއްދާތަކުން ވެސް ކުރި ހޯދޭނެ އެވެ. އެކަންކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް، ދިވެހި ބަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ސަލާހުއްދީން އެވޯޑު"ގެ އިތުރުން އިނގިރޭސި ބަހަށް "ޝޭކްސްޕެއާ" ގެ އެވޯޑު ތައާރަފުކުރި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ގްރޭޑު އެކަކުން ފެށިގެން ދަރިވަރުންނަށް ވާހަކަދައްކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ފޮނި ނަތީޖާ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ފެނުނެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ގައުމީީ މުބާރާތުން، ތިން ގިންތިއަކުން އެއް ވަނަ ހާސިލްކުރީ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލެވެ. އޭގެ އިތުރުން މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުން ވެސް އެއްވަނަ ހޯދި އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ވާހަކަދެއްކުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުން އެއް ވަނަ ހޯދި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން، ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ އަތްޕުޅުން ޓްރޮފީއާ ހަވާލުވަނީ --ފޮޓޯ: ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ

"ސްކޫލު ލެވެލްގައި އަދަބީ އެކި ކަންކަން ކުރެވޭލެއް ގިނައީ ސްކޫލް ލެވެލްގައި،" ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު 107 ކުދިން ޖަމާލުއްދީނުގައި އޯ ލެވެލް ހެދި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 99 ޕަސެންޓް ކުދިން ވަނީ ފަސް މާއްދާއިން ފާސްވެފަ އެވެ.

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ސާނަވީ ގްރޭޑު ތައާރަފުކޮށް، އޯ ލެވެލް ހަދަން ފެށުމާ ހަމައަށް ކިޔަވައިދިނީ ގްރޭޑު ހަތަކާ ހަމައަށެވެ. ނަމަވެސް އޯ ލެވެލް ހަދަން ފެށި ފަހުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ރަން ވަނަތަކެއް، ޖަމާލުއްދީނުން އަންނަނީ ހޯދަމުންނެވެ.

ހަސަން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި 35 އަހަރުގެ ސްކޫލް ކާމިޔާބީގައި މުވައްޒަފުންނާއި ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް އެކަން އެގޮތަށް އޮންނާނެ ކަމަށް އޭނާ އުއްމީދުކުރައްވަ އެވެ.