ޚަބަރު / ޑްރަގް ޓްރެފިކްކުރުން

ޑްރަގް ކޮތަޅު އެއްލައިލިކަމަށް ރޫމީ އެއްބަސްވި: ޕޮލިސް

ދިފާއުން ބުނަނީ ޑްރަގް ކޮތަޅު އެއްލައިލި ކަމަށް ރޫމީ ބުންޏަސް އޭނާ އެ ވަގުތު ހުރީ "ކަންކަން އެނގޭ ހާލަތެއްގައި ނޫން" ކަމަށް

ފާތިމަތު ރޫމާ.

ޓިކްޓޮކުން މަގްބޫލުކަން ހޯދި، ފާތިމަތު ރޫމާ (ޕްރިޓީ ރޫމީ) މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވާއިރު، މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ކޮތަޅު ގެއެއްގެ ފުރާޅުމައްޗަށް އެއްލައިލި ކަމަށް ރޫމީ ފުލުހުން ގާތު އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ކޯޓުގައި ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް ގެންގުޅުމާއި އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުން ވަނީ ރޫމީ ދިރިއުޅޭ ހ. ބުލޫބާޑްގެ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަލައި ފާސްކޮށްފަ އެވެ. އަދި ރޫމީ، 45، ގެ އިތުރުން އޭނާގެ ފިރިމީހާ މުހައްމަދު ނަސީމް، 49، ވެސް ހައްޔަރުކުރި އެވެ.

މި ދެމަފިރިން ތަހުގީގަށް ބަންދުގައި ބައިތިއްބަން އިތުރު ތިން ދުވަސް ދީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ރޭ ނެރުނު އަމުރުތަކުގައިވާ ގޮތުން ރޫމީ ވަނީ ފުލުހުން ގެއެއްގެ ފުރާޅުމަތިން ހޯދި މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ކޮތަޅަކީ އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ އެއްޗެއް ކަމަށް ފުލުހުން ގާތު ބުނެފަ އެވެ. އަދި އެ ކޮތަޅު އެތަނަށް އެއްލައިލީ ރޫމީ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

ދެމަފިރިންގެ ދިފާއީ ވަކީލުން ކޯޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޯޓް އަމުރު ހޯދާފައި އޮތީ ބްލޫބާޑްގެ ފާސްކުރަން ނަމަވެސް ފާސްކޮށްފައިވަނި ނުވިލާމަންޒިލް ކަމަށާއި އެހެންވެ ބަލައި ފާސްކުރުން ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށެވެ. މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބްލޫބާޑް ގެއިން އަދި ދެ މީހުންގެ އަތުން ވެސް ނުފެންނަ ކަމަށާއި މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނީ މާ ދުރުގައި ހުރި ގެއެއްގައި އޮތް ކޮތަޅަކުން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެހެންވެ އެއީ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ދެ މީހުންނާ ގުޅުން ހުރި އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ދިފާއުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ހުރި ކޮތަޅު އެއްލައިލީ ރޫމީ ކަމަށް ފުލުހުން ގާތު އޭނާ ބުނެފައި ވިޔަސް ދިފާއުން ބުނެފައި ވަނީ އެ ކޮތަޅު އެއްލިތަން ސީން އަށް ދިޔަ އެއްވެސް ފުލުހަކަށް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. ކޮތަޅު އެއްލައިލީ ރޫމާ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އޭނާ އެވަގުތު ހުރީ "ކަންކަން އެނގޭ ހާލަތެއްގައި ނޫން" ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ބުނާ ވާހަކަ އަކީ ރަނގަޅު މައުލޫމާތެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ދިފާއީ ވަކީލުން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

ރޫމީ އާއި ނަސީމްގެ ބަންދަށް ތިން ދުވަސް ކޯޓުން ދިނީ އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ހުރުމުންނާއި މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ އެވެ.

35 ކޮމެންޓް, 18 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 28%
icon sad icon sad 11%
icon angry icon angry 61%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އިބުރާ

15 May 2022

"ކޮތަޅު އެއްލައިލީ ރޫމާ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އޭނާ އެވަގުތު ހުރީ "ކަންކަން އެނގޭ ހާލަތެއްގައި ނޫން" ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ބުނާ ވާހަކަ އަކީ ރަނގަޅު މައުލޫމާތެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ދިފާއީ ވަކީލުން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ." އޭނާ ކަންކަން ނޭނގޭ ހާލަތައް ދިޔައީ (ދުނިޔެ ރަންވީ) ފުލުހުން ބުނެގެނެއް ނޫން. އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި. އެހެންވީމާ، ހަމަހެއިން ނެއްޓުނީ އަމިއްލައަށް، ހަމަގައި ނެތި ކުރާ ކަންކަމުގެ ޒިންމާވެސް ނަގާނީ އަމިއްލައަށް؛

The name is already taken The name is available. Register?

ފަސްޓް

15 May 2022

ގޮތް ހުންނާނެ ގޮތް އެބަ އެނގޭ

The name is already taken The name is available. Register?

މުޙުއްމާ

15 May 2022

ދިފާޢީ ވަކީލުން ވެސް ހައްޔަރުކުރޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ވަކީލު

15 May 2022

ލަދުން ބޯ ހަލާކުވޭ. ރުފިޔާ ލިބެންޏާ ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއްވެސް ކޮށްފާނެ.ތިޔަ ވަކީލުންނަށް އެނގޭނެ މީނާ ކުށުގަ ހަމަ ރަގަޅަށްވެސް ބެދޭކަން.ލަދު ކުޑައީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނަންނަމާ

14 May 2022

ސަރުކާރުގެ ވަކީލުންނަށް ކަމެއް ޕްރޫވް އެއް ނުކޮށްދެވޭ ބަާ؟ ތިހާ ދަށުދަރަޖައިގެ ދިފާޢީ ވަކީލުންް ތިބުމަކީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް.. ފާޅުގަ ކުށްވެރިން ހިމާޔަތް ކޮށް ދެނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދިފާއީ

14 May 2022

މަޙްޝަރުގެ މައިދާނުގައި ވެސް އެ ދިފާޢީންނަށް އެގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކައިގެން ބޯދަމައިގަނެވިދާނެތޯ އެމީހުން އަހާލަދީބަލަ

The name is already taken The name is available. Register?

އައިމިނާ

14 May 2022

ތިޔަ ބުނާ ޓިކްޓޮކެއް ނުބަލަން. މަޝްހޫރުކަމެއް ނުވެސް އިނގޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އިމްޕޯޓެންޓް

14 May 2022

ކަލޭތީ ދުނިޔޭގަ އުޅޭ މީހެއް ކަމެއް ވެސް އަހަރުންނަކަށް ނޭންގެ. ސޯ ނޯ ޑިފަރެންސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ބުޅަލެއް

14 May 2022

ހާދަ ފަހަތުގަޔޭ ތިއުޅެނި، ރާއްޖޭގައި މީހަކައް ވާކަހަލަ މީހެއް މީއްޔާ ޓިކްޓޮކްގަ އެއުޅެނީ

The name is already taken The name is available. Register?

މެސީ1

14 May 2022

ޕީޖީ ޝަމީމުވެސް އަދީބުގެ ދިފާއީވަކީލަކަށް ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ވަކާލާތުކޮށްފަ މިހާރު ދައުލަތުގަ ހުރެ އަދީބުއާއި ދެކޮޅައް ވަކާލާތު ކުރާއިރު އެބުނަނީ ކުރިން ދެއްކި ވާހަކަތައް މިހާރު ސައްހަ ނުވާނެ ކަމަށް، ވަކީލު ކަމަކީވެސް ފިލްމީ އެއްކްޓަރުން ތަ

The name is already taken The name is available. Register?

ރަނާ

14 May 2022

ވަކީލުން ކުރާ ކަމަކީ ކުށްވެތިއެއްކަން އެނގި ހުރެ ދޮގުތަކެއް ހަދައިގެން އޭނާގެ އޭނާ ވަކާލާތުކޮށްދޭ މީހާ ސަލާމަތް ކުރުން. މިއީ ދުނިޔޭގަ ކަބް ހިނގާގޮތް އަހަރެމެން ފަދަ މުސްލިމުން މިފަދަ ނުބައި ޢަމަލްތައް ހިންގަން ވާނެބާ! ކަނޑައެޅިގެން މީހަކު މެރިކަން , ނުވަތަ މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުން ކުރިކަން އެނގޭ އިރު އެމީހާ އެކަން ނުކުރާކަމަށް ދޮގުތައް ހަދައި އެމީހާ ސަލާމަތް ކުރުން .

The name is already taken The name is available. Register?

އަފްރާސިޔާބު

14 May 2022

ވަކީލުން އެބުނަނީ އެ ކޮތަޅުތައް އެގެއިން ނުފެންނަކަމަށް. އެއެއްޗެއް ފެނުނީ ޖެހިގެން ހުރިގެއިންކަމަށް. ވެދާނެ ރަނގަޅުވާހަކައަކަށް. ދެން އޭނާ އެވަގުތު ހުރީ ރަނގަޅަށް ވާހަކަ ދެއްކޭ ޙާލަތެއްގައި ނޫންކަމަށް. މިއީ ދޮގަކަށްވެދާނެ. އެހެނީ އެވަގުތު އެ ވަކީލުންނެއް އެތާ ނުތިބޭނެ. ފަހަރުގައި ރޫމާ ބުނާ ބުނުމެއްގެ މައްޗަށާއި ފުލުހުންނަށް ދިން ބަޔާނަށް ބަލާފައި ބުނި އެއްޗަކަށްވެދާނެ. މައްސަލައަކީ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ ގާނޫނުތައް.

The name is already taken The name is available. Register?

686868

14 May 2022

ހުވާ ކޮއްގެން ތިބޭ ވަކީލުން ދިފާއު އޭކިޔާފަ ދައްކާ އިރު ފަހެ ހެއްދެވި ފަރާތް ދެކެ ބިރެއް ނުގަނެބާ. މިބައިމީހުނަންގެ އަމަލުތަކުން މިގައުމު ސަލާމަތް ކުރައްވާށި. އާމީން.

The name is already taken The name is available. Register?

މަގޭދަރި

14 May 2022

މިއަހަރު މަގޭ ދަރި ަޯއލެވެލް އާ ހަމައަށް ކިޔަވައި ނިމޭނެ ބުނެފަ އޮންނާނީ ލޯޔަރު ކަން ނޫން އެހެން ކޮންމެ ދާއިރާއެއްވެސް އޯކޭއޭ ... މަށަށް ޔަގީނޭ މިކަހަލަ ނުބައި ދޮގުތައް ހަދަން ޖެހޭ ފަހަރުވެސް އަންނާނެ އެހެންވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޅީނިއަން

14 May 2022

45 މީ މީހަކަ ވިސްނެއްޔާ ވިސްނޭހާ ދުވަސް ވެއްޖެދޯ. ޅަކުއްޖެއްނަމަ މަބުނާނަން އަދިފަހުން ވިސްނި ހިތާމަ ކުރާނެޔޭ. 45 މާމުސްކުޅި އެންނެ ޑުރަގް ވިޔަފާރިޔާ ޓިކްޓްކްގަ އުޅެން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454