ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގެ ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ހިންގާނަން: އިބޫ

މިނިވަން ނިއުސްގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގެ ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް އޭނާގެ ވެރިކަމެއްގައި ހިންގާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރިލްވާންގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި ކަމުގެ ދައުވާ ލިބުނު ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމް ކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން، އިބޫ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރިލްވާން މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިމިފައިވާއިރު އާއިލާ އަށް އިންސާފު ނުލިބުނީތީ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިމި، ރިލްވާނުގެ އާއިލާ އަށް އިންސާފު ނުލިބުމަކީ ވަރަށް ހިތާމަ ކުރާ ކަމެއް،" އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގައި ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު އިބޫ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރެއްގައި އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މި މައްސަލައިގެ ދެފުށް ފެންނަ، މިނިވަން، އިންސާފުވެރި އަދި އިތުބާރު ހިފޭ ތަހުގީގެއް ހިންގޭނެ."

ރިލްވާން މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުން ކުށް ސާބިތުނުވުމުން މިއަދު އިބޫ ކުރެއްވި ޓްވީޓް: މައްސަލަ ބެއްލެވި ގާޒީ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ގަދަކަމުން ކާރަކަށް އަރުވާފައި ވަނީ ރިލްވާނުކަން ޔަގީންނުވާ ކަމަށް --

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން 2014، އޯގަސްޓް މަހު، ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ދައުވާ ކޮށްފައި ވަނީ ހ. ހިލްޓަން، އާލިފް ރައޫފާއި ގދ. ވާދޫ، ކަރަންކާގޭ، މުހައްމަދު ނޫރައްދީންގެ މައްޗަށެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި މިއަދު ހުކުމް އިއްވަމުން ފަނޑިޔާރު އާދަމް އާރިފް ވިދާޅުވީ، ގަދަކަމުން މީހަކު ކާރަކަށް އަރުވަނިކޮށް ދުށް ކަމަށް ދެ މީހަކު ޝަރީއަތަށް ހެކިބަސް ދީފައިވީ ނަމަވެސް އެ މީހަކީ ރިލްވާންކަން ހެކިން ބުނެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކާރަށް އެރުވީ ރިލްވާން ކަން ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ނަމަވެސް ދައުވާ ލިބޭ ދެ މީހުންގެ އަތެއް އެކަމުގައި ވާކަމަށް ހެކިވެރިއަކު ބުނެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ރިލްވާން ގެއްލިގެން އެ މައްސަލައިގައި އިންސާފާ ހަމައަށް ދިއުމަށް ގޮވައިލި އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިޔާ އަދި ބްލޮގާ ޔާމީނު ރަޝީދު ވަނީ އޭޕްރީލް، 2017 ގައި، ވަޅި ހަރައި، އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މާލޭގައި މަރާލައިފަ އެވެ.