ޚަބަރު / މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން

12 މެމްބަރުންނަށް އިންސާފު ނުލިބި ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފެއް ނުލިބޭނެ: ސައުދު

ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް މެމްބަރުން. އެ މެމްބަރުންނަށް މަޖިލީހަށް ވަދެވޭނެ ކަމަށް އީސީން ނިންމި ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ބާތިލްކޮށްފައި. --ފޮޓޯ/މިހާރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ 12 މެމްބަރުންނަށް އިންސާފު ނުލިބެނީސް ދިވެހި އެއްވެސް ރައްޔިތަކަށް އިންސާފު ކަށަވަރު ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރަކު އެ މަޖިލީހުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އީސީ އިން ނިންމީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެ 12 މެމްބަރުން މަޖިލީހުން ވަކިނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ކޯޓުގައި ހިނގަމުން ދަނިކޮށް، އެ މެމްބަރުންގެ މަޖިލީހުން ވަކިވެއްޖެ ކަމަށް ނިންމި ނިންމުމާއި އެ ދާއިރާތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން ކޮމިޝަނުން ކުރިން ނިންމި ނިންމުން ވެސް އީސީން އިއްޔެ ބާތިލުކުރި އެވެ.

އެކަމަކު އެ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރޭ ވަނީ ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި ސައުދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައ ވިދާޅުވީ 12 މެމްބަރުން ތަމްސީލު ކުރައްވާ 60،000 ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ، ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަން ފަސޭހަ އަދި އިންސާފު ހޯދައިދޭން އުނދަގޫ ދައުލަތެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ލިބޭނީ މި 12 މެމްބަރުންނާ އެކުގަ އެވެ.

"ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދޭނީ ކޮން މުއައްސަސާއަކުން، ކިހިނެއް؟" ސައުދު ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ.

ސައުދުގެ ޓުވީޓް.

މަޖިލީހުން ވަކިވި ކަމަށް ކަނޑައެޅި މެމްބަރުންނަކީ "ނިވިދިއްލޭ ބޮކިތަކެއްތޯ" އައްސަވައި، އެ މެމްބަރުންނާ މެދު މުއައްސަސާތަކުން އަމަލުކުރާ ގޮތާ މެދު ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) ވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ވައްޑެ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބޮކިތައް ދިއްލިފައި ހުންނަ އިރަށް ވުރެން، ނިވިފައި ހުންނަ އިރު ގިނަ އެވެ. އަދި އެހެން އެވަނީ ކީއްވެތޯ ވެސް އޭނާ ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ.

ވައްޑެގެ ޓުވީޓް.

އެ 12 މެމްބަރުން ވަކިވެއްޖެ ކަމަށް، އީސީން ކަނޑައަޅައިދިނީ ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން އެދިގެންނެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ވަކިކުރަން އިދިކޮޅުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަށް އެ މެމްބަރުން އެއްބާރުލުން ދީ، ޕީޕީއެމް ދޫކުރައްވައި އިދިކޮޅާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުންނެވެ.

އެއާއެކު، އެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް ވަނަކަ ނުދެ އެވެ. އަދި އެ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމައިދިނުމަށް އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާތާ މިހާރު އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ އިރު ވެސް، އެ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނުނިންމަ އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހާއި އިއްޔެ ވަނީ އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ މައްސަލައިގެ އަޑުތައް ބާއްވައި ނިންމައިފަ އެވެ. ދެން އޮތީ ހުކުމް އިއްވުމެވެ. ގާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއެއް ހުސްވެއްޖެ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ ނަމަ އެކަމާ މެދު ފަހު ބަސް ބުނާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އީސީން ކަނޑައެޅި 12 މެމްބަރުންނަކީ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ އިލްހާމް އަހްމަދާއި މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ އަބްދުﷲ ސިނާނާއި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދާއި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ހުސައިން ޝަހުދީ އާއި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) އާއި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ސައުދުﷲ ހިލްމީ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އަބްދުﷲ އަހްމަދާއި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު މުސްތޮފާ އާއި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ އަލީ ޝާހުގެ އިތުރުން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑެ) އާއި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ސައުދު ހުސައިންގެ އިތުރުން މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު އަމީތެވެ. ދާދި ފަހުން ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރުމުން، ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ފަޒާދުގެ ގޮނޑި ވަނީ، އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނުގެ ދަށުން ހުސްވެފަ އެވެ.

18 ކޮމެންޓް, 69 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 14%
icon sad icon sad 1%
icon angry icon angry 84%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

usmaan

04 October 2018

މި12 މެމްބަރުންގެ ކަންތައް ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް ނިމެންވެއްޖެނުން.

The name is already taken The name is available. Register?

Dhaadhey

04 October 2018

އިންސާފު އަޅާ ބަރާ ކޮށްފައި އޮތް ބޮޑުނައު ބަނދަރުކޮށް ނަގިލިވައްޓާލައިގެން ތިބެތިބެ ނަގިލީގައި ބޮޑެތި ގާތަށް ޖަހައި ހަރުލީމާ އޮޑި ނަގައި ދުއްވައިގަންނަން ވަގުތު ބޭނުންވާނެ. ބޮޑުކައްޕިއަށް ވައިގޯސްވާން އުޅޭކަން ނޭގޭނަމަ ނަގިލިނުނަގައި އަޅާފައި ކިތަންމެ ދުވަހަކުވެސް ބާއްވަފާނެ. ފަޅުވެރިން ޖެހޭނީ އިންސާފުގެ ނަވުގެ ކައްޕިވެސް ބަދަލުކުރަން ކެރިގެން ނުކުންނަން. އަދިވެސް އިންސާފުގެ ކައްޕިއަށް ނިދިން ހޭނުލެވެނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަހަންމާބެ

04 October 2018

ކަލޭމެންގެ ވިޔަފާރި ދަށްވީދޯ، އެކި ދިމަދިމާލުން، އެކިބިލްތަކަށް ވޯޓުދޭން ހޯދި ބަންތަކާއި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ނަގުދު ފައިސާގެ ޑިމާންޑް ދަށްވީމަ އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ބަޔަކީ ރައްޔިތުން ކަމުގައި ބުނުމަކީ ދަށުދަރަޖައިގެ ވާހަކައެއް، ކަލޭމެންގެ ޓްރާންސްފަރ މާރކެޓް ބަންދުކުރީ ރައްޔިތުންނެއްނޫން.

The name is already taken The name is available. Register?

ހާޖަރާ

04 October 2018

މިހާރު ތިމީހުންނަކީ އަހަރެމެން ބަލައިގަންނަ ބައެއްނޫން. ވަކިމީހެއްނޫން ހަމަ އެއްވެސް މެންބަރަކީ މާ ރަނގަޅު މެންބަރެއްނޫން. އެކަމަކު ކުއްޓި ނަޝީދުމެން ކަހަލަ ދެތިންމީހުން ފިޔަވާ. އިންސާފުން ތިޔަކަން ދިއުމަކީ ތިޔަ އެންމެން މެންބަރުކަމުން ވަކިވުން. ވަކިކުރުން. އެހެން ނޫނަސް ދެން މާކަ ގިނަ ދުވަހެއްވެސްނެތް.

The name is already taken The name is available. Register?

ޔޫނުސް

04 October 2018

ތި 12 މެންބަރުންގެ ބޭނުމެއް މިހާރަކު ކޯލިޝަނަކަށް ވެސް ނެތް. ކެކެ. ދެން ތި ބާކީވީ. އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކޮށްގެން އެވެރިން ބުނިގޮތެއް ހަދައިގެން ނޫނީ ކުރިމަގެއް ނެތް ހެން ހީވަނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

ސަމުގާ

04 October 2018

އަމިއްލަ ފޭހުނު އިލޮށިގަނޑު. ޔާމީން ބުނެގެން މުއުތަސިމާ ފާއިޒް ބޭރުކޮށްލީ އެތާ ތިބި އެންމެ ރަގަޅު 2 މީހުން. ދެން ބުނިހާ ޤާނޫނެއް ބުނިގޮތަކަށް ހެދީ. ގައުމު ވިއްކީ. މިއިން އެއްވެސް މީހަކު ހޮވާނެ ކަމެއްނެތް. ގުރުއާނުގައި އޮންނާނެ އާޔަތެއް އަނިޔާވެރިން މެދުވެރިކޮށް އަނިޔާވެރިން ބަލިކުރާ ވާހަކަ. ދެންވެސް ބާރު ލިބުނީމާ ވިސްނީ ގައުމަށް ވުރެ ތިމާމެނަށް މެމްބަރު ބާޒާރުގައި ވިކެ ޤާނޫނު އުވަން. ނުލަފާ މަސްތު މާފު ޤާނޫނުތައް ބަދަލު ކުރާކަށް ނޫން. އިސްލާހުވޭ

The name is already taken The name is available. Register?

ޝައިމްބެ

04 October 2018

ޤައުމުގެ ޙާލަތު ހާލުގެ ދުލުން ސާފްކޮށް ބުނެދޭ ކަމެއް ތި 12 މެންބަރުންގެ މައްސަލައަކީ. ހިތައް އަރަނީ މާޔޫސްކަންމަތީ ހުންނަށްވީ ބާއޭ ކެތްތެރިވާންވީ ބާއޭ ޝުޢޫރުތައް ބަންޑުން ޖަހާލަން ވީ ބާއޭ ރުޅިގަދަވަގެން ނުކުންނަންވީ ބާއޭ. ކޮމެންޓޭ ކިޔައިގެން ބާޔާންތައްލިޔެ ނޫސްތައް ފުރާލަންވީބާއޭ. ރާއްޖެ ދޫކޮށް ދާންވީބާއޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

އަހުމަދޭ

04 October 2018

ވޯޓުން ވައްކަް ކޮށްގން ރއްޔިތުންނަށް އިންސާފެއް ނުލިބޭނެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މޯޑް

04 October 2018

އަސަރު ކުރޭދޯ؟ ދޭބަލަ އަޑުގޮވާ ކޮތަޅު ކޯޓު ލައިގެން ތިބޭނެ 10 ވަރަކަށް މީީހުން ހަޖަމް ނުވެގެން ޕީޕީ އޮފީސް ކައިރީ!

The name is already taken The name is available. Register?

ޙަމެ

04 October 2018

ޢިންސާފު ހޯދާންތޯ މަސީހު ބޭރު ކިރަން ތިއުޅެނީ. ކަލޭމެންތިކިޔާ އިންސާފަކީ ކަނު އެއްޗެއް. ތިމާ ބޭނުން ވާކަމެއް ވަކިގޮތަކައް ކުރީމަ އިންސާފް ތިމާ ބޭނުންވާކަމެއް ވަކިގޮތަކައް ނުވީމަ ނާ އިންސާފް. ޢަޖައިބެއްނު

The name is already taken The name is available. Register?

އަޝްރަފު

04 October 2018

މަސީހު އެއީ އިންސާފުން އެތާ އިންމީހެއް ނޫންވީމަ ބޭރުކުރަން ޖެހެނީ! ދެން މަޖްލިސްއަށް ނުހޮވޭނެ މަސީހު!

The name is already taken The name is available. Register?

ކައިޓް

04 October 2018

ޕާކިސްތާނަކަށް ރާއްޖެ ބަދަލުވާން ބޭނުން ނޫންނަމަ ސްޕްރީމްކޯޓް ހަރުދަނާ ވާންޖެހޭ. ވެވަށް ވެއްޓުނު ގެރި....އަށް ވީ ކިހިނެއް؟

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454