ޚަބަރު / ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ކުޑަހުވަދޫގައި ދުވަސްނުފުރާ ވިހޭ އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން މަރުވެއްޖެ

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދު. އެރަށުގައި މިއަދު ވިހޭ އެއްމާބަނޑު ދެކުދިން ވަނީ މަރުވެފައި.

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި މިއަދު ސިޒޭރިއަން ހަދައިގެން ނެގި އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ސައުދު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ކުޑަހުވަދޫގައި ހުންނަ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދ. މީދޫން ގެންދިޔަ އެ މީހާގެ ސިޒޭރިއަން ހަދައި ދެ ކުދިން ނެގިއިރު، ބަނޑަށް ވީ ހަ މަސް ކަމަށެވެ.

ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު ހެނދުނު ސިޒޭރިއަން ހަދައިގެން، އެ ދެ ކުދިން ނަގަން ޖެހުނު ސަބަބެއް ހޮސްޕިޓަލުން އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ. އެހެންވެ. އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތެއް ރަނގަޅަކަށް އޮޅުމެއް ނުފިލަ އެވެ.

އާއްމު ގޮތެއްގައި ހަަ މަސް ނުވަތަ ހަތް މަހުގައި ސިޒޭރިއަން ހަދަނީ މައިމީހާ އަށް ނުވަތަ ދަރިފުޅަށް ސިއްހީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވާ ހާލަތްތަކުގަ އެވެ.

ސައުދު ވިދާޅުވިގޮތުގައި، އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކުއްޖާ މަރުވީ މިއަދު މެންދުރު ކުރީގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. ދެވަނަ ކުއްޖާ މަރުވި މެންދުރު ފަހު އެވެ.

އެ ދެ ކުދިން މަރުވީ މާލެ އަށް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް ކަަމަށާއި ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެކަން ލަސްވި ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި އޮތް ނަމަވެސް، އެފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައް ހިނގިކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ބަލި މީހަކު އިމަޖެންސީކޮށް މާލެ އަށް ގެންދަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އާއްމު ގޮތެއްގައި ރަށު ކައުންސިލް ވެސް އެކަމުގައި ޝާމިލްވާނެ. އެކަމަކު މި ކޭސްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެފަދަ މައުލޫމާތެއް ލިިބިފައެއް ނެތް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

29 ކޮމެންޓް, 42 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 2%
icon sad icon sad 90%
icon angry icon angry 7%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ހައުސލަތު

06 June 2020

ވަރަށް ދެރަ ހަބަރެއް. 5 މަހުގައި ކުއްލިގޮތަކަށް ކުއްޖާ ނަގަން ޖެހުމުންވެސް އެނގޭ ދެން އިތުރު ގޮތެއް މައިންބަފައިންނަށް ނެތްކަން. ހިތާމައަކީ މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައިވެސް މިކަން ސިޔާސީކޮށް މިކަމުން ސިޔާސީ މަންފާ ހާސިލުކުރަން އުޅޭ މީހުންވެސް ތިބިކަން. ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންނަށް ﷲ ކެތްތެރިކަން މިންވަރު ކުރައްވާށި.

The name is already taken The name is available. Register?

މޯލީ

06 June 2020

ރާއްޖޭގައި ކުޑަ ކުދިން މަރުވާ ސަބަބު އަދި ވެސް ސަރުކާރުން ހާމަނުކުރޭ. ވަރަށް ދެރަކަމެއް. ކޮއްމެ ދުވަހެއްގެ އެއްމެ އުފާވާ ކަމަކީ އަލަށް ދުނިޔެއަށް އުފަންވާ ކުދިންގެ ފުރާނަތައް ސަލާމަތުން އެކުދިން ފެއްނަތަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ބޮޑުމީހާ

06 June 2020

ރާއްޖެތެރޭގެ ސިއްޚީ ހާލަތު ހުރިވަރު! ދިވެހިންނޭ ހޭއަރާ، މަރުކަޒީކުރުމާއި މާލެ ތޮއްޖެސުމާއި ދެކޮޚަށް ވަރުގަދަ މުޒާހަރާކުރަންވީ ވަގުތު. 40 މިލިއަން ހޭދަކޮށްފަ ހޮސްޕިޓަލެއް ކުރިމަތީ ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅާނިންމައިފި. ކަޑުހިއްކައި 2 ވަނަ ބުރިޖު އެ އަޅަނީ. ހިކިފަސް ބިޔަ ރަށްތައް ހުއްޓާ މާލެ ސަރަހައްދު ހުރިހާ ފަޅެއް ހިއްކައި މިތަނަށް މީހުންޖަމާކޮށް ކުލީ އަޅުންނަށް ހަދައިފި

The name is already taken The name is available. Register?

Solah

06 June 2020

އެއްވެސް މީހަކު މަރުވެގެން ނުވާނެދޯ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ހާލުގެ ދުލުން

06 June 2020

ތިޔައީ އިންސާފުން ކޮށްފައި އޮތް ކޮމެންޓެއް ނަމަ މާލެ ތޮށްޖެހުމުގެ ވާހަކަ މިއަދު ވެރިން ބޮލުގައި ނައަޅުވާނެ. މާލެ ތޮއްޖެއްސުމުގެ ފަލްސަފާއަކީ އެތަށް ޒަމާނެއްވީ އަޅުވެތިކަން، އަނިޔާވެރިކަން.

The name is already taken The name is available. Register?

މޯޑޭ

06 June 2020

ކޮޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭ ވަރު މަދުވަނީ ކީއްވެހޭ. ކޮންކަމެއް ސިއްރު ކުރަނީ. 3 ދުވަސް ވީ ނޫސްކޮށްފަރެސް ނުބާންވާތާ. މީތަ އޯގާތެރި ސަރުކާރުން ކަން ކުރާ ގޮތަކީ. 800 މިލިޔަން ކޮންތާކަށް ތި އެޅީ. މެސިނު ހަލާކުވިޔަސް އެވާހަކަ ބުނާށޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

3344

05 June 2020

މާބަނޑު އަދި ވިހަންކައިރިވެފެތިބޭ މީހުންނަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީބަލަ ކޮވިޑުއުޅުނަކަސް..

The name is already taken The name is available. Register?

ތެދުު

05 June 2020

އޮޅުވާލަން ކޮންމެ ވާހަކައެއްވެސް ދައްކަންވީ އެކަމަކު ކޮވިޑްއާ މިކަމަކާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްކަން އެނގޭ އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ޖެހުނު ވަގުތު އެކަން ވަގުތުން ކުރެވުނީމަ.

The name is already taken The name is available. Register?

ކައްމަތިން

05 June 2020

މިހާރު އުޅެނީ މާފަހަތުގައި.

The name is already taken The name is available. Register?

ޕޮގުބަ

05 June 2020

ސަރުކާރުގެ އިހުމާލު

The name is already taken The name is available. Register?

ނަރުސް.

05 June 2020

ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ހަމަ ސިޔާސީ ކުރެވޭތޯ. ކީކޭ ބުނާނީ.

The name is already taken The name is available. Register?

‫ރަދީފްއޮފިޝިއަލް

05 June 2020

‫ވެރީ ޕެއިންފުލް.ސިންސިއަރ ކޮންޑޮލެންސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ލަމް

05 June 2020

ޒިންމާދާރު ގޮތަކީ ކުއްޖާގެ އާއިލާގެ ބަހެއްވެސް ހޯދުން. ސިޔާސީ ވެރިން ހިންގާ ސިޔާސީ މީޑިޔާތަށް އެބައުޅޭ. މިހާރު ނޫހަކީ އަަހަރުމެން އެންމެ އިތުބާރު ކުރާ އެއް ނޫސް. މިފަދަ ހަބަރެއް ގެނެސްދޭއިރު ދެކޮޅުގެ ބަހެއް އޮތުންވެސް ވަރަށް މުހިންމު.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454