ޚަބަރު / މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް (މާމިގިލި)

ގާސިމްގެ ކުންފުނިން ހިންގާ ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ ފެންވަރު ބަލައިފި

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު: މި އެއާޕޯޓު މިހާރު ހިންގަނީ ގާސިމްގެ ވިލާ އެއާ އިން.-- ފޮޓޯ: ފްލައިޓް ފޯރަމް

04 ނޮވެމްބަރ 2016 - 01:03

18 comments

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަން އަނެއްކާ ވެސް ފަށްޓަވާފައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ގދ. ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ އިންސްޕެކްޝަނެއް ސަރުކާރުން މިއަދު ހަދައިފި އެވެ.

"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްގެ ޓީމެއްގެ އިތުރުން ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ޓީމެއް މިއަދު ވަނީ ގާސިމްގެ ވިލާ އެއާ އިން ހިންގާ ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓަށް ގޮސް، އެ ތަނުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ދިރާސާތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު، އެ ކަންކަމުގެ ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ.

އެފަދަ އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަކަން ސީދާ ޔަގީންކޮށް ނުދެއްވިޔަސް، ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ސާމީ އަގީލް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހުރިހާ އެއާޕޯޓުތަކެއްގެ އިންސްޕެކްޝަން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ހަދާ ކަމަށެވެ. އެ ގޮތުން، ތާވަލެއް ކަނޑައަޅައިގެން އެ އިދާރާ އާއި ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ޓީމުތައް އަހަރު ތެރޭގައި ހުރިހާ އެއާޕޯޓަކަށް ވެސް ދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ތިއީ ވެސް ހަމަ ރޫޓިން، އާއްމުކޮށް ކުރާ ކަހަލަ އިންސްޕެކްޝަނެއް،" ސާމީ ވިދާޅުވި އެވެ.

މައުމޫނާއި ގާސިމް ބައްދަލުކުރައްވަނީ: ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ޖެހިފައިވާ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ގާސިމް ހުންނެވީ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ކޮޅުގައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެފަދަ އިންސްޕެކްޝަންތަކުގައި ބަލަނީ އެއާޕޯޓުގައި ހުންނަ ވަސީލަތްތަކާއި ދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ އެވެ. އަދި އެއާޕޯޓު ހިންގަން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައާ އެއްގޮތަށް އެ އެއާޕޯޓެއްގައި ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ވެސް ބަލާކަން ސާމީ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

"އެއާޕޯޓުތަކުގެ ފެންވަރު ދެމެހެއްޓުމަށް މިއީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް ކުރާ ކަމެއް،" ކާޑެއްދޫގެ މައްސަލަ "މީޑިއާތަކުން ބޮޑުކޮށްލަނީ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ފާޑު ވިދާޅުވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ވިލާ އެއާ އަށް ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު ދިނީ ނޮވެމްބަރު 2013 ގަ އެވެ. އެކަމަކު، ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުން ވަކިވެ، އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީއާ އެކު ގާސިމް މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވުމާ އެކު، ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު އަތުލަން ނިންމައި އެކަމުގެ ނޯޓިސް އޮގަސްޓް 2014 ގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި އެވެ. ވިލާ އިން ކޯޓަށް ދިއުމުން އެ ނޯޓިހަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރަން ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފައި ވަނިކޮށް، ސަރުކާރުން ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު އަލުން ވިލާ އަށް ދީފަ އެވެ.

އެ ދުވަސްވަރު، ވިލާ އެއާ އިން ދ. މާމިގިލީގައި ހިންގާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓަކަށް ވެސް ބަދަލުކުރި އެވެ. އަދި ވިލާގެ އެހެން ކުންފުނިތަކަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކެއް ވެސް އަތުލައި، ދައުލަތަށް ނުދައްކާ ހުރި ރަށްރަށުގެ ކުއްޔާއި އެހެނިހެން ފީ އަދި ޖޫރިމަނާ ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖުމްލަ 90.4 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަން އެންގި އެވެ. އަދި އެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން ވިލާގެ އެކައުންޓުތައް ވެސް ފްރީޒް ކުރި އެވެ.

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓު އަނބުރާ ވިލާ އަށް ދީ އަދި ކުރިން އެޅި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލީ، ސަރުކާރަށް ފާޑު ވިދާޅުވުން ގާސިމް ހުއްޓާލެއްވުމުންނެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާ ގާސިމް ވަނީ ސަރުކާރާ އެއްކޮޅަށް ބައެއް ކަންކަން ވެސް ކުރައްވައިފަ އެވެ.

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ޖެހިފައިވާ މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ގާސިމް ހުންނެވީ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ކޮޅުގަ އެވެ. އަދި ސަރުކާރަށް ފާޑު ވިދާޅުވާން އަނެއްކާ ވެސް ފަށްޓަވާފައި ވާތީ، ޕީޕީއެމް ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ދަނީ ގާސިމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ. އެއާ އެކު، ގާސިމްގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިކުރަަން ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ފެކްޝަނުންނާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް ތުހުމަތުކުރެ އެވެ.

18 ކޮމެންޓް, 80 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 14%
icon sad icon sad 4%
icon angry icon angry 83%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

އަސްލު

05 November 2016

ހަމަ އަސްލުތޯ؟ މީހެއްގެ ވިޔަފާރި ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް ހިނގާތޯ ސަރުކާރުން ބެލުމުގެ ކްރައިޓީރިއާއަކަށް ފެތެނީ އެމީހަކު ސަރުކާރަށް ކުރާ ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދިއުން. ތާއީދު އޮތްހާ ހިނދަކު އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރޭތޯ ބަލައިގެންނުވޭ. ހާދަ މޮޅަށް ހިނގާ ސަރުކާރެކޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ނަޖީ

05 November 2016

އެއަރޕޯރޓް ސަރުކާރުން ނެގުން އެއީ އެތާގައުޅޭ 140 އެތަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާގޮތް... ޜައީސް ޔާމިން އަށް އަޅުގަޑު ޢާދޭހާ އެކު ދަންނަވަނީ މި އެއާރޕޯރޓްގެ މުވައްޒަފެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިއެއަރޕޯރޓް ގާސިމް އަތުން ނެގުމަށް. ތި ގާސިމް އަށް މިތަން އޮތުމަކީ ޢަޅުގަޑުމެންނަން ޖެހިފައިވާ މުސީބާތެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ކާޑެއްދޫ މީހާ

05 November 2016

އެއާރޕޯރޓްގަ ތިބި ބޮޑުމުސާރަކާ މީހުންނާ އިންޓަވިއު ތިޔަކުރީ،،، ތަންތަން ބަލާފައެން ނުވޭ.ގުއިފުނި ތަކުގެ މައްޗަންހުރީ ފަސްއަޅާފޮރުވާފަ.ތެދު ތެދައް ބުނަންޏާ ތި އެއާރޕރޓަކީ ކެޓަގަރީ 0ގަ ހިންގާ އެއަރޕޯޓެއް. ސާމީ ތިޔަފޮނުވި ޓީމް ކުރި އިންސްޕެކްޝަން އަލުގަޑުމެން މި ތިބީ ނިކަންރަގަޅްން ބަޅާފައެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ފަލަކު

04 November 2016

ފުރަތަމަ ބަލަންވީނުންތަ އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ފެންވަރު. ބާލިދީ ބަހައްޓައިގެންތޯ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ހިންގަނީ؟ އެއީތޯ ސިވިލްއޭވިއޭޝަނުން ބަލާ މިންގަނޑަކީ؟

The name is already taken The name is available. Register?

ފިޔާ

04 November 2016

ދޮގު ހަދަން ވެސް ތިވަރެއް ނެތް!!! ތިއީ ކޮންމެ އަހަރަކު ރޫޓިން ކޮށް ކުރާ ކަމެއް ނޫން!!! ތިޔަށްވުރެ މާ ޙާލުބޮޑުކޮށް ގއ. ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯރޓް އޮތީ!!! މީ ދޮގެއްތޯ ނިކަން ބައްލަވާ!!! އެތާ އެރއިވަލް ފާޙާނާ ވެސް ވަންނަން ނުކެރޭ!!! ފެންސް އަށް ވެޔޮގަނޑު އަރާ އޮތްވަރުން ބޯޓު ޖައްސައިގެން ދާއިރު ފެންނާނެ!!! މުއައްޒފުން ކާންހުންނަ ކެންޓީންގެ ޙާލަތު ބައްލަވާ!!!

The name is already taken The name is available. Register?

ވިކުރަމް

04 November 2016

މިރާއްޖޭގަ އެއްވެސް އެއަރޕޯރޓެއްގަ ފެންވަރެއްނެތް. މިވެނިތަނެއްގަ ވެންވަރު އެބަހުއްތޭ ބުނެވޭވަރަށްވުރެ ހުރިހާ ތަނެއްގަވެސް ވެންވަރު ދަށް. މާލެ އާ ގަމުގެ އެއަރޕޯޓުގެ ހާލު އަދިމާދަށުގަ އުޅެނީ. ބައިނަލް އަގުވާމީ ގެވާހަކަ ބާއްވާފަ ރާއްޖޭގެ ސިވިލް އެވިއޭޝަނުން ކަޑައަޅަފައި ހުރި މިނަގަޑަށްވެސް ނުފެތޭ. އަމުދުން ސަލާމަތީގޮތުން ސުމެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަން ކަލޯ

04 November 2016

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ގާސިމްގެ ނޫނީ ވިލާގެ މިލްކެއް ނޫން. އަދި މި އެއާރޕޯޓަކީ ގާސިމްގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް ވެސް ނޫން. ކާޑެއްދޫ އެއާރޕޯޓަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްގެން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ އެއާޕޯޓެއް. އެއާޕޯޓު ހިންގަން ވިލާ އާއި ހަވާލުކުރެވިފަ ވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން. ގައުމުގެ މިވަރުގެ ބޮޑު އެސެޓެއް ހަމަ ހިންގަން ހަވާލުކުރެވިފަ ވާއިރު، ހިންގާ ފަރާތުން މި އެއާޕޯރޓު މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓާތޯ އާއި ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ ސަލާމަތީ ގޮތުން ނާއި ފެންވަރުގެ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްތޯ ބެލުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް. އަހަރަކު ދެފަހަރުވެސް ބަލަން ޖެހޭނެ. އަދި ތަކުރާރުކޮށް ކަންކަން އިސްލާހު ނުކުރާނަމަ މި އެއާޕޯރޓު ހިންގޭނެވަރުގެ އެހެން ފަރާތަކާ އަވަހަށް ހަވާލުކުރަންވީ. މީކީ މީހެއްގެ މުދަލެއް ނޫން. ދައުލަތުގެ މިލްކެއް. އަދި ވިލާ އެއާރ އާއި ހަވާލުކުރެވިފަވާ އަމާނާތެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

އުދުހޭ

04 November 2016

މީހަމަ ގާސިމަށް ދޭ ހަމަލާއެއް. މިއޮއްުހުރިހާ ދުވަހު ތިފަ ފެންބަރު ނުބަލާފަ ކުއްލިއަކަށް ބޮޑުކަމު ދާންޖެހޭ ހެން މިކަން ކުރަންޖެހުނީ ހަމަ ގާސިމަށް ފިއްތަން.

The name is already taken The name is available. Register?

އާއިޝަތު

04 November 2016

މިހާރު މިހެރަ މީހާއަކީ އެއްވެސް ކަމަކައް ވިސްނާ އަދި ގައުމުގެ ހާލަތާއި ރައްޔަތުންގެ އެއްވެސް ކަމަކައް ވިސްނާނާ އަދި ވިސްނާނެ ސިކުނޑިއެއް ހުރިމީހެއްނޫން... އޭނާގެ ކަމަކީ ކަލޭމެނައް ފޯނުކޮށް މިޔެނި އެވެނި މީހަކާއި ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅައި 2 އަކުރުން ގުނާލެވޭ އަދަދެއްގެ ޖަލުހުކުމް ކުރުން... ލަސްވެގެން 24 ގަޑި ނުވޭ އެކަން އެބަ ތަންފިޒުވޭ... ކާކައް އަދި ކޮންބަޔަކައް އޮޅުވައިލަންތޯ ރޫޓީން އިނިސްޕެކުޝަނޭ ބައިނަލް އަގުވާމީ ހުރިހާ އެއަރޕޯރޓޭ ބަލަ ކަލޭމެނައްތުރެން އެތަކެއް ދަރަޖަ ތަޢުލީމީ އަދި ތަރުބިއްޔަތުން މަތީ ބަޔެއްގެ ކުރިމަތީ ގައި ތިޔަ ވަޒީފާއައްޓަކައި ކުފުރުވާ ވަރުގެ ދޮގުތައް ހަދައިގެން ވަޒިފާގައި ދެމިހުރެލެވޭތޯ ތިއުޅެނީ.... ހީނުކުރާތީ އިނގިރޭސި 2 ނުވަތަ 3 ލަފުޒު އެނގުނަކަސް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާރައްޔަތުންނަކީ ގަމާރުންތަކެއްކަމައް... ކަލޭމެންގެ ހާލަތު އެނގޭކަން އަންގައިލީ އިނގޭތޯ.؟؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

އަލަމާ

04 November 2016

ގާސިމްބެ ދުވަސް ދަނީ!!!

The name is already taken The name is available. Register?

މާގްރެޓް

04 November 2016

އަޞްލު ދޯ! މީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލަން ވެއްޖެ މައްސަލައެއްދޯ ! އެތަން އެއޮތީ ވަރަށް ޙާލުގަދޯ! ބޯޓްތައްވެސް ދަތުރު ކުރާއިރު ފިނިކަމުންގޮސް ކެތްވާވަރެއް ނޫންދޯ ! އަދި ކޮބާ މަށް އެންމެ ހެއްވާ ކަމަކީ އެކެބިން ކްރޫ އިން މަސައްކަތެއް ނެތިގެން ދެކޮޅަށް ހިނގާ އިރުވެސް ކުޑަ ދޮރެއްވެސް ހުޅުވާލަ ނުދޭ ދޯ! އަނެއްކާ އެއޮއް ދިގު ދަތުރުގައި ކާއެއްޗެެއްވެސް ނުދޭދޯ ! އަނެއްކާ ކޮބާ ޖެއްސެނީވެސް ރަންވޭގަ ފުރޮޅު ޖައްސައިގެން ދުއްވަމުންގޮސް ވަކިހިސާބަކުން މީދެން ތަންކޮޅެއް ބޮޑު ވަރެއްދޯ!

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454