ޕްރައިމަރީގައި ބަލިވާ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހުށަހަޅައިފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕްރައިމަރީތަކުގައި ވާދަކޮށް ބަލިވާ ކެންޑިޑޭޓުން އަމިއްލަ ގޮތުން ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓުގައި އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ނަމަ، އެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލްވާ ގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.


ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައި ވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މެމްބަރަކު، ގާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ގާނޫނަކުން ބާރު ލިބިގެން ބާއްވާ އެއްވެސް އިންތިހާބެއްގައި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ހޯދުމަށް ޕާޓީއެއްގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކޮށް ބަލިވެފައިވާ މެމްބަރަކު އެ އިންތިހާބެއްގައި އެހެން އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން ބައިވެރިނުވެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އިންތިހާބެއްގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓު ހޯދުމަށް، ޕްރައިމަރީއެއްގައި ވާދަކޮށްފައިވާ މެމްބަރަކު، އެ އިންތިހާބުގެ އެހެން އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ކޮމިޝަނުން އެ މެމްބަރެއްގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލް ކުރަން ވާނެ ކަމަށް ވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަށް ސައުދު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގައިވެ އެވެ.

ސައުދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި އިސްލާހު ހުށަހެޅީ ޕްރައިމަރީން ބަލިވާ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަ ކުރާނަމަ، ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ފިތުނަ ފަސާދައަށް މަގުފަހިވާތީ އެކަން ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަށް މިފަދަ އިސްލާހެއް ހުށަހެޅީ ޕާޓީތަކުގެ ޕްރައިމަރީތަކުގައި ވާދަކޮށް ބަލިވާ ކެންޑިޑޭޓުން އަމިއްލަ ގޮތުން ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާ ނަމަ އެ މީހަކާ މެދު ގާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމާ މެދު ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ބުނެފައިވަނިކޮށެވެ.

މި އިސްލާހު މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައި މިވަނީ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުގެ ބައެއް މެމްބަރުން އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމު ހުށަހަޅަމުން ގެންދަނިކޮށެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކޮށް ނާކާމިޔާބުވާ ކެންޑިޑޭޓުން، ނަތީޖާ ގަބޫލުނުކޮށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. އެހެންވެ، ބައެއް ޕާޓީތަކަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ދިމާވެ އެވެ.