އެމްޑީއެން އޮތީ ސަރުކާރުގެ ތެރެއަށް މޫލާފައި: އިދިކޮޅު

އިސްލާމްދީނަށާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރަައްސާރަކޮށް، ރިޕޯޓު ނެރުނު މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އޮތީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ތެރެއަށް މޫލާފައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސެއްގައި، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ، އެމްޑީއެން މިހާރު ފެންނަނީ ޖަމިއްޔާއަކަށް ވުރެ ބޮޑު "އެއްޗެއް" ގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ރާއްޖެ އިން އިސްލާމްދީން ފޮހެލަން ވަރަށް ރޭވުންތެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ނުރައްކާތެރި ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށް އޭނާ ތުހުމަތު ކުރެއްވި އެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އެމްޑީއެން އުވައިނުލާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ވެސް އެބައޮތެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން މި ސަރުކާރުން ސާފުކުރަން ބޭނުން ކޮން ޕްރެޝަރެއްތޯ އޮތީ ސަރުކާރަށް. ކޮބައިތޯ އެމްޑީއެން އުވައިނުލެވިގެން އުޅޭ ސަަބަބަކީ މި ސަރުކަރަށް؟ މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުން މިއަދު ކުރާ ސުވާލު،" ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެމްޑީއެންއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފެންނަނީ އެ ޖަމިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކާ މީހުން ގޯސްވާތަން ކަމަށެވެ. އަދި ފިޔަވަޅު އަޅާ ތަން ވެސް ފެންނަނީ އެމްޑީއެންއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝިޔާމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އިސްލާމްދީނާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކުރި އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓުގެ ސީރިއަސްކަން ސަރުކާރަށް އަންގަން އިދިކޮޅުން ބޭނުންވެ އެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ވާހަކަ ދައްކައި ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެންނަނީ އެހެންވެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝިޔާމް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި، އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ފައިސާ ލިބުނު މީހުންގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން، ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުއްވީ ވެސް އެމްޑީއެންގެ ވާހަކަ އޮއްބާލުމަށެވެ.

"ޕްރިލިމިނަރީ އެސެސްމަންޓް އޮން ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި އެމްޑީއެން އިން އާއްމުކުރި ރިޕޯޓުގައި ދީނުގެ އަސާސްތަކާއި އަގީދާ އާއި މުސްލިމުން ގަބޫލުކުރާ ބައެއް ކަންކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައި ހަޖޫ ޖަހާފައި ވެ އެވެ. އޭގައި ކީރިތި ގުރުއާނުގެ ނައްސުން އައިސްފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތަކާއި ހަދީސްތަކުގައިވާ ބައެއް ކަންކަމަށް ފުރައްސާރަ ވާ ގޮތަށް ވެސް ލިޔެފައިވެ އެވެ.

މި ރިޕޯޓު ނެރުމާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުން އެމްޑީއެން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ޖަމިއްޔާ އުވައިނުލާތީ އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އަދި ދީނުގެ އަސާސްތަކާއި އަގީދާ އާއި މުސްލިމުން ގަބޫލުކުރާ ބައެއް ކަންކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައި ހަޖޫ ޖަހައި ލިޔުނު މީހުން ވެސް އުޅެނީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގަ އެވެ. އެ މީހުން ހާޒިރު ކުރުމަށް ޗިޓު ފޮނުވި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވީ ނަަމަވެސް އެ އަށް އަމަލީ ސިފައެއް އަންނަ ތަނެއް ނުފެންނަ ކަމަށް އެތައް ބަޔަކު ބުނެ އެވެ.

އެމްޑީއެންގެ ތަހުގީގު ލަސްކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، މި މައްސަލާގައި ފާޅުގައި ވާހަކަ ދައްކާ އެހެން ބައެއް އިލްމުވެރިންނާއި އެހެން މީހުން އެކަން ގަބޫލެއް ނުކުރެ އެވެ.