ފުރަތަމަ ހަ މަސް ނިމުނުއިރު އާމްދަނީ 10 ބިލިއަން، ޚަރަދު 11 ބިލިއަން ރުފިޔާ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ނިމުނުއިރު، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 10.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު، 11 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.


އެ މިނިސްޓްރީން އާއްމުކުރި ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 8.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައި ވެ އެވެ. އަދި މަޝްރޫއުތަކަށް 2.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރި އެވެ.

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްތެރޭގައި ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 8.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީ އަކީ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކާއި ޕެންޝަނަށެވެ. އެގޮތުން، ފުރަތަމަ ހަ މަސް ނިމުނުއިރު 4.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވެ އެވެ. ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 3.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ.

މި އަހަރަށް ފާސްކުރި 27.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުގައި އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 22.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވެ އެވެ.