ދީނަށް ފުރައްސާކުރާ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ރައީސް ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަވައިފި

އިސްލާމް ދީނާއި ގުރުއާނާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރާއްޖޭގައި ފަހަކަށް އައިސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބައެއް މީހުން ވާހަކަ ދައްކާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، އެ ކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއް އެކުލާލައްވައިފި އެވެ.


އިސްލާމްދީނަށް އިހާނެތިކަން ރައްދުވާ ގޮތަށް ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކާއި ހިނގަމުންދާ ކަންތައްތަކަށް ހައްލު ހޯއްދެވުމަށްޓަކައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލިހުގެ ލަފާގެ މަތިން ރައީސް އުފެއްދެވި މި ކޮމިޓީގައި ތިއްބަވަނީ ހަތް ބޭފުޅެކެވެ.

ކޮމިޓީ ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ:

1) ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް.

2) ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ.

3) ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ.

4) ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން.

5) އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު.

6) ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމެންޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް.

7) ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރު.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތަކީ ކަމާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން، އިސްލާމްދީނުގެ ގަދަރާއި ހައިބަތަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް އަދި ދީނުގެ ނަމުގައި މީހުންގެ މުދަލާއި ފުރާނަ އަށް ގެއްލުން ލިބޭ ގޮތަށް ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ. މިހާރުން މިހާރަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް އަދި ފަހުން މި ފަދަ ކަންްކަމަށް ހައްލު ހޯދުމުގައި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު ގޮތްތައް ނިންމުމަކީ ވެސް އެ ކޮމިޓީގެ ބޭނުމެއް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެ އެވެ.

އެފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދެވިއިރު، މި ފަހުން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މައްސަލަތައް ބޮޑުވެފަ އެވެ. އެހެންވެ، އެފަދަ މައްސަލަތައް ބަލާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ބައެއް މީހުން ވަނީ ފުލުސް އޮފީހަށް ގެންގޮސް ސުވާލު ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނާއި ދީނުގެ ނަމުގައި ހަރުކަށިކަމާއި އަނިޔާވެރިކަމަށް ހިތްވަރުދޭ މީހުން ހޯދައި އެކަން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެކަމަކު، މިހާތަނަށް އެފަދަ މީހުންނާ މެދު ގާނޫނީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު ނާޅާތީ ވެސް ބައެއް މީހުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ވާހަކަ ދެއްކިކަމުގެ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައިވަނިކޮށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބްރާ) މަޖީދީމަގުގައި ހިންގަވާ މަންދު ކޮލެޖުގެ މައި ދޮރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑެއް ރޭ ވަނީ ތަޅާލައިފަ އެވެ.

އިބްރާގެ ކޮލެޖުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅައިލީ އޭނާ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ ކަމަށް ބުނެ، މައްސަލަގަނޑެއް އުފެދިފައިވަނިކޮށެވެ. އިބްރާ ވެސް ވަނީ އެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފަ އެވެ.