ވެރިކަން ނުހިފެހެއްޓޭނެ، ފެބްރުއަރީގައި މިކަން ނިމެނޭ: ތޯރިގް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަން ނިމެން އުޅޭ ކަމުގެ ހުރިހާ މަންޒަރެއް ފެންނަމުންދާ ކަމަށާއި އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ނުވަތަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ވެރިކަން ނިމޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން ބޭއްވި އެއްވުމެއް ގައި ތޯރިގް ވިދާޅުވީ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ނުފުއްދިއްޖެ ނަމަ، އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި "ސިއްކަ" ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ވެރިކަން އޮތީ "ޣަރުބަގަތް" އިރު "ބައިގެން" ގޮސްފައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއަކު ދެން ހިފަހައްޓަން މާ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ނުޖެހޭނެ. މި ވެރިކަން ދަނީ ނިމެން،" އިދިކޮޅު ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ކުރިމަތީގައި ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ތޯރިގް ވިދާޅުވި އެވެ. "އަޅުގަނޑަށް ނުފެނޭ ކުރިއަށް އޮތް އިރުވައި މޫސުމުގެ ހަޅަ ނިމިގެން މި ވެރިކަން ދެން ހިފަހައްޓާލާނެ ހެން."

ތޯރިގް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ސަނާ ކިޔަމުންދިޔަ ނަމަވެސް އެއީ ވަގުތީ ކަމެކެވެ.

އެ މެންބަރުންނަކީ، ސަރުކާރުން މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްވަންދެން ތިއްބެވި ބައެއް ކަމަށް ތޯރިގް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ބަޖެޓު ފާސްވުމާ އެކު، އެ މެމްބަރުން ރައީސް ދޫކޮށްލައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ތުހުމަތު ކުރެއްވި އެވެ.

އެހެންވެ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ވެރިކަން، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ނިމުނު އިރަށް ވުރެ އަވަހަށް ނިމޭނެ ކަމަށް ތޯރިގް ގަބޫލު ކުރައްވަ އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ގެ ވެރިކަމާއި މި ވެރިކަމާ އެއްވެސް ތަފާތެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ދެ ވެރިކަމުގައި ވެސް ތަރައްގީގެ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ހިންގާފައި ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ތޯރިގް ފާޑު ވިދާޅުވި އެވެ.

އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރަށް ބައިއަތު ހިފައިގެން ތިބީ "ޖީބުތައް" ފުރަން ބޭނުންވެފައި ތިބި މަދު ބައެއް ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކީ ގާތް ރައްޓެހިންނަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދީ މާލިއްޔަތު ހުސްކޮށްލުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަބްދުއްރަހީމް ދެން ސަރުކާރަށް އެންމެ ބޮޑަށް ކުރެއްވީ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ސިޔާސީ ދައުވާއެއްކޮށް، އެމަނިކުފާނު ޖަލަށްލުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތެއް އެވެ. އަދި ޔާމީނަށް ބޭނުންހާ ގޮތެއް ހަދާ އިރު، "ގޭގައި ނިދަން" ނުތިއްބަވާނެ ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ރާއްޖޭގައި ޖުމްހޫރީ ދުވަހެއްގެ އަސާސްތަކާއި ސިފަތައް ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ. ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރަމުން ދަނީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއް ކަމަށް ވެސް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކުން ފެންނަ ހުރިހާ ސިފައެއް ފެންނަމުން އެބަދޭ. ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއްގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފެންނަމުން ދާނީ އަނިޔާވެރިވާ މަންޒަރު. އެ މަންޒަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަމުން އެބަދޭ،" ޔާމީންގެ އެންމެ އަރިސް މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.